Logotypy UE

Elektroniczna rekrutacja do pracy
w Urzędzie Miasta Olsztyna

INSPEKTOR DS. KSIĘGOWOŚCI I SPRAWOZDAWCZOŚCI BUDŻETOWEJ W WYDZIALE BUDŻETU W URZĘDZIE MIASTA OLSZTYNA, PLAC JANA PAWŁA II 1

A- A+
Miejska jednostka organizacyjna:
Urząd Miasta Olsztyna
Data opublikowania:
02-05-2022
Wymiar i liczba etatów:
3
Obowiązki:
 • przygotowywanie przelewów środków finansowych jednostkom organizacyjnym Miasta,
 • ewidencjonowanie wyciągów bankowych, sprawozdań budżetowych i sprawozdań z operacji finansowych oraz księgowanie w systemie finansowo – księgowym,
 • weryfikacja jednostkowych sprawozdań budżetowych z operacji finansowych oraz sprawozdań finansowych jednostek organizacyjnych miasta pod względem formalnym i rachunkowym oraz inicjowanie konieczności dokonywania w nich poprawek,
 • sporządzanie informacji i analiz w zakresie wykonania budżetu miasta  oraz planów finansowych jednostek organizacyjnych, na potrzeby kontroli i zarzadzania finansami miasta, w tym zarządzania długiem,
 • przygotowywanie zarządzeń Prezydenta Olsztyna, instrukcji w zakresie sprawozdań jednostkowych i zbiorczych,
 • realizacja zobowiązań z tytułu umów i porozumień w przedmiocie zagadnień objętych działaniami Wydziału (w tym związanych z: obsługą zadłużenia, płatnościami ze środków unijnych, współpracą z innymi samorządami).
Wymagania niezbędne:
 • obywatelstwo polskie,
 • co najmniej 3 letni staż pracy,
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 •  pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
 • wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku ekonomia lub finanse i rachunkowość lub zarządzanie bądź wyższe z co najmniej rocznym doświadczeniem zawodowym w dziedzinie rachunkowości,
 •  znajomość ustaw:
  - ustawa o rachunkowości,
  - ustawa o finansach publicznych,
  - ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
  - ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
  - ustawa o samorządzie gminnym i powiatowym,
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera, w tym programów Word i Excel.
Wymagania dodatkowe:
 • kurs dla kandydatów na samodzielnego/głównego księgowego.
 • co najmniej 1 rok stażu pracy zawodowej na pokrewnym stanowisku w jednostkach administracji publicznej, w pionie finansowym
Umiejętności:
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • komunikatywność,
 • terminowość i dokładność,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • kultura osobista,
 • samodzielność.
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 • list motywacyjny
 • skan lub zdjęcie dyplomu ukończenia studiów wyższych magisterskich,
 • skany lub zdjęcia dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia o aktualnym zatrudnieniu),
 • skany lub zdjęcia dokumentów potwierdzających wymagania w zakresie doświadczenia zawodowego w dziedzinie rachunkowości  - dla kandydata z wykształceniem wyższym,
 • skany lub zdjęcia dokumentów potwierdzających wymagania dodatkowe (w przypadkach ich posiadania)
Termin składania ofert:
15-05-2022
Miejsce składania ofert:
Urząd Miasta Olsztyna (tylko wersja elektroniczna poprzez formularz aplikacyjny)
Informacje dodatkowe:

Z kandydatami zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna z ogólnego poziomu wiedzy w zakresie zagadnień związanych z planowaniem budżetowym w sektorze finansów publicznych.

Dodatkowe informacje dotyczące obowiązków na stanowisku można uzyskać u dyrektora Wydziału Budżetu, ul. Wyzwolenia 30, pok. 117, tel. 89 50 60 611.
Wszelkie informacje w sprawach rekrutacji, w tym o spełnieniu bądź nie, wymogów formalnych, można uzyskać w Wydziale Organizacji i Kadr, pok. 130,  tel. 89/527- 97-81.
Informacja o rozstrzygnięciu naboru będzie podana do publicznej wiadomości na stronie e-rekrutacje.olsztyn.eu, zakładka – „Wyniki naborów” oraz  w Urzędzie Miasta Olsztyna na elektronicznej tablicy ogłoszeń zakładka „Oferty pracy”, zakładka „Wyniki naborów”.
Przewiduje się zatrudnienie na czas określony.

Warunki pracy na danym stanowisku pracy:
- usytuowanie stanowiska pracy: budynek wielokondygnacyjny, winda, schody,
- praca przy stanowisku komputerowym, wymagająca wysokiego stopnia samodzielności,
 a także bezpośredniego i telefonicznego kontaktu z pracownikami innych komórek Urzędu Miasta oraz jednostek organizacyjnych Miasta Olsztyna,
- częste kontakty z interesantami,
- wykonywanie wizji lokalnych na terenie Miasta

W miesiącu poprzedzającym opublikowanie ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Olsztyna, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosił mniej niż 6%.

Informacja dodatkowa:
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Olsztyna z siedzibą
w Olsztynie, Plac Jana Pawła II 1;
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych – iod@olsztyn.eu;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na potrzeby aktualnej rekrutacji na podstawie art. 6 ust 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974r.;
4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy
 od dnia zakończenia postępowania rekrutacyjnego. Po tym okresie dane zostaną usunięte. Przed upływem powyższego terminu dane zostaną usunięte w przypadku, gdy ich dalsze przechowywanie stanie się zbędne dla procesu rekrutacyjnego;
5) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,  prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a w zakresie danych podanych dobrowolnie również praw o do ograniczenia ich przetwarzania, cofnięcia zgody na ich przetwarzanie i usunięcia;
6) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych;
7) podanie przez Pana/Panią danych osobowych obowiązkowych jest obligatoryjne w oparciu
 o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.


Rejestr zmian