Elektroniczna rekrutacja do pracy
w Urzędzie Miasta Olsztyna

INSPEKTOR DS. ORGANIZACJI I ADMINISTROWANIA KONTRAKTAMI W JEDNOSTCE REALIZUJĄCEJ PROJEKT V W URZĘDZIE MIASTA OLSZTYNA PL. JANA PAWŁA II 1

A- A+
Miejska jednostka organizacyjna:
Urząd Miasta Olsztyna
Data opublikowania:
23-09-2019
Wymiar i liczba etatów:
1
Obowiązki:
 1. obsługa organizacyjno-administracyjna projektów realizowanych w JRP V,
 2. prowadzenie rejestru oraz administrowanie kontraktami i umowami w ramach realizowanych zadań, Projektów i Programu,
 3. sprawdzanie prawidłowości realizowanych umów i kontraktów oraz zgodność z wymogami i dokumentami kontraktowymi,
 4. monitorowanie realizacji Programu i poszczególnych Projektów sporządzanie sprawozdań, raportów i statystyk,
 5. przygotowywanie projektów odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz skargi i wnioski mieszkańców oraz udzielanie informacji publicznej,
 6. przygotowywanie korespondencji w sprawach kontraktów i umów,
 7. organizacja i obsługa spotkań i narad,
 8. weryfikacja wzorów umów i kontraktów,
 9. weryfikacja zobowiązań Wykonawców względem podwykonawców, dostawców i usługodawców,
 10. sprawdzanie kompletności i weryfikacja protokołów, oświadczeń i innych potwierdzeń w zakresie podwykonawstwa,
 11. prowadzenie spraw zgłaszanych przez służby, zarządzających, użytkowników i mieszkańców odnośnie planowania, projektowania i wykonania robót oraz zagospodarowania nieruchomości w strefie oddziaływania inwestycji.
Wymagania niezbędne:
 • obywatelstwo polskie,
 • wykształcenie wyższe o kierunku budownictwo, ekonomia, prawo, logistyka, zarządzanie, zarządzanie i marketing, inżynieria środowiska, geodezja, gospodarka nieruchomościami, gospodarka przestrzenna,
 • co najmniej 3 letni staż pracy zawodowej,
 • znajomość języka angielskiego w stopniu podstawowym w mowie i piśmie,
 •  znajomość ustaw:
  -  prawo budowlane,
  - prawo zamówień publicznych,
  - Kodeks postępowania administracyjnego,
  - o dostępie do informacji publicznej
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
Wymagania dodatkowe:
 • doświadczenie w pracy w jednostkach samorządu terytorialnego,
 • doświadczenie w administrowaniu kontraktami lub umowami na roboty budowlane,
 • doświadczenie przy realizacji inwestycji budowlanych,
 • znajomość warunków kontraktowych FIDIC (po stronie Zamawiającego lub Inżyniera Kontraktu lub Wykonawcy),
Umiejętności:
 • samodzielność,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • komunikatywność
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 • list motywacyjny,
 • skan lub zdjęcie dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • skany lub zdjęcia dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia o aktualnym zatrudnieniu),
 • skany lub zdjęcia dokumentów potwierdzających znajomość języka angielskiego,
 • skany lub zdjęcia dokumentów potwierdzających wymagania dodatkowe (w przypadku ich posiadania),
Termin składania ofert:
06-10-2019
Miejsce składania ofert:
Urząd Miasta Olsztyna (tylko wersja elektroniczna poprzez formularz aplikacyjny)
Informacje dodatkowe:

Dodatkowe informacje można uzyskać u Kierownika  lub Kierownika Jednostki Realizującej Projekt V, ul. Wyzwolenia 30, pok. 301A tel. 89 527-31-11, wew. 451.
Wszelkie informacje w sprawach rekrutacji, w tym o spełnieniu bądź nie, wymogów formalnych, można uzyskać w Wydziale Organizacji i Kadr, pok. 130,  tel. 89/527- 97-81.
Informacja o rozstrzygnięciu naboru będzie podana do publicznej wiadomości na stronie e-rekrutacje.olsztyn.eu, zakładka – „Wyniki naborów” oraz  w Urzędzie Miasta Olsztyna na elektronicznej tablicy ogłoszeń, zakładka "Oferty pracy", zakładka "Wyniki naborów".
Przewiduje się zatrudnienie na czas określony.

Warunki pracy na danym stanowisku pracy:
- usytuowanie stanowiska pracy: budynek wielokondygnacyjny, winda, schody,
- praca przy stanowisku komputerowym, wymagająca wysokiego stopnia samodzielności,
 a także bezpośredniego i telefonicznego kontaktu z pracownikami innych komórek Urzędu Miasta oraz  jednostek organizacyjnych Miasta Olsztyna,
- częste kontakty z interesantami.

We wrześniu 2019 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Olsztyna,
 w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosił mniej niż 6%.

Informacja dodatkowa:
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Olsztyna z siedzibą w Olsztynie, Plac Jana Pawła II 1;
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych – iod@olsztyn.eu;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na potrzeby aktualnej rekrutacji na podstawie art. 6 ust 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974r.;
4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy
 od dnia zakończenia postępowania rekrutacyjnego. Po tym okresie dane zostaną usunięte. Przed upływem powyższego terminu dane zostaną usunięte w przypadku, gdy ich dalsze przechowywanie stanie się zbędne dla procesu rekrutacyjnego;
5) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,  prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a w zakresie danych podanych dobrowolnie również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, cofnięcia zgody na ich przetwarzanie i usunięcia;
6) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych;
7) podanie przez Pana/Panią danych osobowych obowiązkowych jest obligatoryjne w oparciu oprzepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.


Rejestr zmian