Elektroniczna rekrutacja do pracy
w Urzędzie Miasta Olsztyna

INSPEKTOR DS. SPORZĄDZANIA MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO I STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W WYDZIALE ROZWOJU MIASTA I BUDOWNICTWA URZĘDU MIASTA OLOSZTYNA PL. JANA PAWŁA II 1

A- A+
Jednostka organizacyjna:
Wydział Urbanistyki i Architektury
Data opublikowania:
24-10-2017
Wymiar i liczba etatów:
1
Obowiązki:

1. Realizacja procedury sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
2. Przygotowywanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
3. Uczestniczenie w sporządzaniu projektów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
4. Uczestniczenie w konsultacjach społecznych, debatach publicznych, posiedzeniach Miejskiej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej,

Wymagania niezbędne:
 • obywatelstwo polskie,
 • wykształcenie wyższe o kierunku architektura lub gospodarka przestrzenna,
 • co najmnie 3 letni staż pracy zawodowej,
 • znajomość ustaw:
  - ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
  - Kodeks postępowania administracyjnego,
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
Wymagania dodatkowe:
 • uprawnienia projektowe w branży architektonicznej lub urbanistycznej
Umiejętności:
 • komunikatywność,
 • samodzielność,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • kultura osobista,
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 • list motywacyjny,
 • skan lub zdjęcie dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • skany lub zdjęcia dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia o aktualnym zatrudnieniu),
 • skany lub zdjęcia dokumentów potwierdzających wymagania dodatkowe (w przypadku ich posiadania)
Termin składania ofert:
03-11-2017
Miejsce składania ofert:
Urząd Miasta Olsztyna
Informacje dodatkowe:

Dodatkowe informacje można uzyskać u Zastępcy Dyrektora Wydziału Rozwoju Miasta i Budownictwa, Pl. Jana Pawła II 1, tel. 89 534-97-85.
Wszelkie informacje w sprawach rekrutacji, w tym o spełnieniu bądź nie, wymogów formalnych, można uzyskać w Wydziale Organizacji i Kadr, pok. 130,  tel. 89/527- 97-81.
Informacja o rozstrzygnięciu naboru będzie podana do publicznej wiadomości na stronie e-rekrutacje.olsztyn.eu, zakładka – „Wyniki naborów” oraz  w Urzędzie Miasta Olsztyna na tablicy ogłoszeń „Nabór na wolne stanowiska pracy”.
Przewiduje się zatrudnienie na czas określony.
Rejestr zmian