Elektroniczna rekrutacja do pracy
w Urzędzie Miasta Olsztyna

INSPEKTOR DS. SPRAWOZDAWCZOŚCI I ZAANGAŻOWANIA ŚRODKÓW NA WYDATKI W WYDZIALE FINANSÓW URZĘDU MIASTA OLSZTYNA, PLAC JANA PAWŁA II 1

A- A+
Miejska jednostka organizacyjna:
Urząd Miasta Olsztyna
Data opublikowania:
10-09-2019
Wymiar i liczba etatów:
1
Obowiązki:

1. Przyjmowanie od wydziałów merytorycznych dokumentów finansowo – księgowych,
2. Wprowadzanie i księgowanie dowodów księgowych w systemie finansowo-księgowym,
3. Sporządzanie sprawozdań budżetowych,
4. Analiza wydatków budżetowych i zaangażowania środków na wydatki zgodnie z planem budżetowym,
5. Współpraca z wydziałami merytorycznymi w zakresie realizacji budżetu i nowo podpisanych umów,

 

Wymagania niezbędne:
 • obywatelstwo polskie,
 • wykształcenie wyższe,
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • 3-letni staż pracy zawodowej,
 • co najmniej 1 rok doświadczenia w pracy w księgowości,
 • znajomość:
  - ustawy o rachunkowości,
  - ustawy o finansach publicznych,
  - rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie klasyfikacji budżetowej,


   
Wymagania dodatkowe:
 • wykształcenie wyższe o kierunku ekonomia
   
Umiejętności:
 • Terminowe, poprawne i dokładne wykonywanie prac,
 • Organizacja pracy własnej,
 • Aktualność i kompleksowość wiedzy,
 • Samodzielność,
 • Komunikacja ze współpracownikami i interesantami,
 • Kultura osobista
Wymagane dokumenty i oświadczenia:

• list motywacyjny,
• skan lub zdjęcie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
• skany lub zdjęcia dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia o aktualnym zatrudnieniu),
• skany lub zdjęcia dokumentów potwierdzających co najmniej 1 rok pracy w księgowości,

Termin składania ofert:
22-09-2019
Miejsce składania ofert:
Urząd Miasta Olsztyna (tylko wersja elektroniczna poprzez formularz aplikacyjny)
Informacje dodatkowe:

Dodatkowe informacje można uzyskać u Kierownika referatu księgowości jednostki budżetowej Wydziale Finansów, tel. 89 527-31-11, wew. 316
Wszelkie informacje w sprawach rekrutacji, w tym o spełnieniu bądź nie, wymogów formalnych, można uzyskać w Wydziale Organizacji i Kadr, pok. 130,  tel. 89/527- 97-81.
Informacja o rozstrzygnięciu naboru będzie podana do publicznej wiadomości na stronie
e-rekrutacje.olsztyn.eu, zakładka – „Wyniki naborów” oraz  Urzędzie Miasta Olsztyna na elektronicznej tablicy ogłoszeń, zakładka "Oferty pracy", zakładka "Wyniki naborów".
Przewiduje się zatrudnienie na czas określony.

Warunki pracy na danym stanowisku pracy:
- usytuowanie stanowiska pracy: budynek wielokondygnacyjny, winda, schody,
- praca przy stanowisku komputerowym, wymagająca wysokiego stopnia samodzielności, a także bezpośredniego i telefonicznego kontaktu z pracownikami innych komórek Urzędu    
  Miasta oraz jednostek organizacyjnych Miasta Olsztyna.

W sierpniu 2019 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Olsztyna, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosił mniej niż 6%.

Informacja dodatkowa:
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Olsztyna z siedzibą w Olsztynie,
Plac Jana Pawła II 1;
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych – iod@olsztyn.eu;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na potrzeby aktualnej rekrutacji na podstawie art. 6 ust 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974r.;
4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy
 od dnia zakończenia postępowania rekrutacyjnego. Po tym okresie dane zostaną usunięte. Przed upływem powyższego terminu dane zostaną usunięte w przypadku, gdy ich dalsze przechowywanie stanie się zbędne dla procesu rekrutacyjnego;
5) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,  prawo
do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a w zakresie danych podanych dobrowolnie również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, cofnięcia zgody na ich przetwarzanie i usunięcia;
6) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych;
7) podanie przez Pana/Panią danych osobowych obowiązkowych jest obligatoryjne w oparciu
 o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.


Rejestr zmian