Logotypy UE

Elektroniczna rekrutacja do pracy
w Urzędzie Miasta Olsztyna

INSPEKTOR DS. USTALANIA WARUNKÓW ZABUDOWY I DS. LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO W WYDZIALE URBANISTYKI I ARCHITEKTURY W URZĘDZIE MIASTA OLSZTYNA PL. JANA PAWŁA II 1

A- A+
Miejska jednostka organizacyjna:
Urząd Miasta Olsztyna
Data opublikowania:
20-07-2021
Wymiar i liczba etatów:
1
Obowiązki:

1. Prowadzenie procedury administracyjnej dotyczącej decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o ustaleniu  lokalizacji inwestycji celu publicznego,

2. Przygotowywanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,

3. Sporządzanie i wydawanie opinii, wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Wymagania niezbędne:
 • obywatelstwo polskie,
 • wykształcenie wyższe o kierunku architektura lub urbanistyka lub gospodarka przestrzenna,
 • co najmniej 3 letni staż pracy,
 • znajomość ustaw:
  -  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
  - prawo budowlane,
  - kodeks postępowania administracyjnego,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
Wymagania dodatkowe:
 • uprawnienia projektowe w branży architektonicznej lub urbanistycznej,
Umiejętności:
 1. Terminowe, poprawne i dokładne wykonywanie prac,
 2. Organizacja pracy własnej,
 3. Aktualność i kompleksowość wiedzy,
 4. Komunikacja ze współpracownikami i interesantami,
 5. Samodzielność,
 6. Kultura osobista.
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 • list motywacyjny,
 • skan lub zdjęcie dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • skany lub zdjęcia dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia o aktualnym zatrudnieniu),
 • skany lub zdjęcia dokumentów potwierdzających wymagania dodatkowe (w przypadku ich posiadania),
Termin składania ofert:
01-08-2021
Miejsce składania ofert:
Urząd Miasta Olsztyna (tylko wersja elektroniczna poprzez formularz aplikacyjny)
Informacje dodatkowe:

Dodatkowe informacje można uzyskać u Kierownika Referatu ds. lokalizacji inwestycji celu publicznego i ustalania warunków zabudowy w  Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Olsztyna Pl. Jana Pawła II 1, pok.206, tel. 89/527-31-11 wew. 462.
Wszelkie informacje w sprawach rekrutacji, w tym o spełnieniu, bądź nie wymogów formalnych, można uzyskać w Wydziale Organizacji i Kadr pok. 130 tel. 89/527-97-81. Informacja o rozstrzygnięciu naboru będzie podana do publicznej wiadomości na stronie e-rekrutacje.olsztyn.eu, zakładka – „Wyniki naborów” oraz  w Urzędzie Miasta Olsztyna na elektronicznej tablicy ogłoszeń, zakładka "Oferty pracy", zakładka "Wyniki naborów".
 Przewiduje się zatrudnienie na czas określony.

Warunki pracy na danym stanowisku pracy:
- usytuowanie stanowiska pracy: budynek wielokondygnacyjny, winda, schody,
- praca przy stanowisku komputerowym, wymagająca wysokiego stopnia samodzielności,
- wykonywanie urbanistycznych wizji  lokalnych na terenie miasta,
 a także bezpośredniego i telefonicznego kontaktu z pracownikami innych komórek Urzędu Miasta  oraz jednostek organizacyjnych Miasta Olsztyna,
- częste kontakty z interesantami.

W miesiącu poprzedzającycm upublicznienie ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Olsztyna,
 w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosił mniej niż 6%.

Informacja dodatkowa:
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Olsztyna z siedzibą w Olsztynie, Plac Jana Pawła II 1;
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych – iod@olsztyn.eu;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na potrzeby aktualnej rekrutacji na podstawie art. 6 ust 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974r.;
4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy
 od dnia zakończenia postępowania rekrutacyjnego. Po tym okresie dane zostaną usunięte. Przed upływem powyższego terminu dane zostaną usunięte w przypadku, gdy ich dalsze przechowywanie stanie się zbędne dla procesu rekrutacyjnego;
5) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,  prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a w zakresie danych podanych dobrowolnie również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, cofnięcia zgody na ich przetwarzanie i usunięcia;
6) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych;
7) podanie przez Pana/Panią danych osobowych obowiązkowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.


Rejestr zmian