Elektroniczna rekrutacja do pracy
w Urzędzie Miasta Olsztyna

INSPEKTOR DS. WSPÓŁPRACY Z JEDNOSTKAMI OŚWIATOWYMI W WYDZIALE EDUKACJI URZĘDU MIASTA OLSZTYNA, KNOSAŁY 3

A- A+
Miejska jednostka organizacyjna:
Urząd Miasta Olsztyna
Data opublikowania:
12-09-2019
Wymiar i liczba etatów:
1
Obowiązki:
 • Prowadzenie spraw organizacyjnych i finansowych w zakresie planowania i podziału środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli,
 • Prowadzenie spraw związanych z wspieraniem rozwoju dzieci i młodzieży,
 • Realizacja działań wynikających ze współpracy z organizacjami pozarządowymi, w tym postępowań w zakresie udzielania dotacji z budżetu Miasta,
 • Współpraca z jednostkami oświatowymi w zakresie realizacji programów miejskich
   i rządowych, organizacji miejskich konkursów, imprez i uroczystości, zajęć programów sportowych oraz udziału młodzieży w wymianie międzynarodowej,
 • Współpraca ze szkołami i związkami wyznaniowymi w zakresie organizowania lekcji religii,
 • Prowadzenie spraw dotyczących pracowników jednostek oświatowych prowadzonych przez Miasto Olsztyn w zakresie nagród dla nauczycieli, ewidencjonowania awansu zawodowego nauczycieli oraz zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów.
Wymagania niezbędne:
 • obywatelstwo polskie,
 • wykształcenie wyższe magisterskie,
 • co najmniej 3 letni staż pracy,
 • znajomość przepisów prawa:
  - Prawo oświatowe i ustawa o systemie oświaty oraz przepisy wykonawcze do tych ustaw,
  - Karta Nauczyciela
  - Kodeks postępowania administracyjnego,
  - Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
 • brak skazania za umyślne przestępstwo z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
Wymagania dodatkowe:
 • co najmniej 1 rok doświadczenia w pracy związanej z oświatą
Umiejętności:
 • terminowe, poprawne i dokładne wykonywanie prac,
 • organizacja pracy własnej,
 • aktualność i kompleksowość wiedzy,
 • komunikacja ze współpracownikami i interesantami,
 • samodzielność,
 • kultura osobista.
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 • list motywacyjny,
 • skan lub zdjęcie dyplomu ukończenia studiów wyższych i studiów podyplomowych,
 • skany lub zdjęcia dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia o aktualnym zatrudnieniu),
 • skany lub zdjęcia dokumentów potwierdzających wymagania dodatkowe (w przypadku ich posiadania).
Termin składania ofert:
23-09-2019
Miejsce składania ofert:
Urząd Miasta Olsztyna (tylko wersja elektroniczna poprzez formularz aplikacyjny)
Informacje dodatkowe:

Dodatkowe informacje można uzyskać u Dyrektora Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Olsztyna ul. Knosały 3,  pok. 6  tel. 89-527-59-29, 89 535 32 10 w. 76
Wszelkie informacje w sprawach rekrutacji, w tym o spełnieniu, bądź nie wymogów formalnych, można uzyskać w Wydziale Organizacji i Kadr pok. 130 tel. 89/527-97-81.
Informacja o rozstrzygnięciu naboru będzie podana do publicznej wiadomości na stronie e-rekrutacje.olsztyn.eu, zakładka – „Wyniki naborów” oraz  w Urzędzie Miasta Olsztyna na tablicy ogłoszeń „Nabór na wolne stanowiska pracy”.
 Przewiduje się zatrudnienie na czas określony.

Warunki pracy na danym stanowisku pracy:
- usytuowanie stanowiska pracy: budynek wielokondygnacyjny, schody,
- praca przy stanowisku komputerowym, wymagająca wysokiego stopnia samodzielności, a także bezpośredniego i telefonicznego kontaktu z pracownikami innych komórek Urzędu Miasta oraz jednostek organizacyjnych Miasta Olsztyna,
- częste kontakty z interesantami.

W sierpniu 2019 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Olsztyna, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosił mniej niż 6%.

Informacja dodatkowa:
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Olsztyna z siedzibą w Olsztynie, Plac Jana Pawła II 1;
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych – iod@olsztyn.eu;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na potrzeby aktualnej rekrutacji na podstawie art. 6 ust 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974r.;
4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy
 od dnia zakończenia postępowania rekrutacyjnego. Po tym okresie dane zostaną usunięte. Przed upływem powyższego terminu dane zostaną usunięte w przypadku, gdy ich dalsze przechowywanie stanie się zbędne dla procesu rekrutacyjnego;
5) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,  prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a w zakresie danych podanych dobrowolnie również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, cofnięcia zgody na ich przetwarzanie i usunięcia;
6) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych,
7) podanie przez Pana/Panią danych osobowych obowiązkowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.


Rejestr zmian