Logotypy UE

Elektroniczna rekrutacja do pracy
w Urzędzie Miasta Olsztyna

INSPEKTOR NADZORU BRANŻY SANITARNEJ W WYDZIALE INWESTYCJI MIEJSKICH URZĘDU MIASTA OLSZTYNA PL. JANA PAWŁA II 1

A- A+
Miejska jednostka organizacyjna:
Urząd Miasta Olsztyna
Data opublikowania:
03-08-2022
Wymiar i liczba etatów:
1
Obowiązki:

1. pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami remontowymi i inwestycyjnymi, w tym:
a) weryfikacja dokumentacji technicznej przyszłych budów,
b) weryfikacja dokumentacji prowadzonej budowy,
c) rozliczanie indywidualnych zadań wg prowadzonej branży,
d) dokonywanie odbiorów częściowych i końcowego budowy oraz nadzór zgodności zgłaszanych do  odbioru robót zgodnie z zatwierdzonym projektem i zawartymi umowami,
e)  przekazywanie zrealizowanych zadań do użytkowania,
f)  przygotowywanie wniosków do przetargu dla zamówień podlegających ustawie Prawo zamówień publicznych oraz przygotowywanie postępowań dla zamówień nie podlegających ustawie Prawo     zamówień publicznych, związanych z realizowanymi inwestycjami,
g) przygotowywanie umów i aneksów do umów związanych z realizowanym   przedsięwzięciem,
2. realizacja projektów współfinansowanych ze środków europejskich,
3. przeprowadzanie w okresach gwarancji, przeglądów obiektów, egzekwowanie naprawy lub usunięcia usterek w wypadku ich stwierdzenia,
4. sporządzanie przedmiaru robót i szczegółowych specyfikacji dla prac nie wymagających pozwolenia na budowę,
5. udział w pracach Komisji Przygotowania i Opiniowania Projektów Inwestycyjnych oraz Komisji Przetargowej.

Wymagania niezbędne:
 • obywatelstwo polskie,
 • wykształcenie wyższe o kierunku inżynieria środowiska, inżynieria naftowa lub gazownicza,
 • co najmniej 3 letni staż pracy,
 • uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie lub bez ograniczeń o specjalności instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
 • Znajomość ustaw:
   - Prawo budowlane,
   - Prawo zamówień publicznych,
   - Kodeks postępowania administracyjnego,
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
Wymagania dodatkowe:
 • doświadczenie w pracy na stanowisku inspektora nadzoru
Umiejętności:
 • terminowe, poprawne i dokładne wykonywanie prac
 • realizacja zleconych prac
 • aktualność i kompleksowość wiedzy na zajmowanym stanowisku
 • komunikacja ze współpracownikami i interesantami
 • inicjatywa i zaangażowanie w realizację
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 • list motywacyjny,
 • skan lub zdjęcie dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • skan lub zdjęcie uprawnień budowlanych,
 • skany lub zdjęcia dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenie o aktualnym zatrudnieniu),
 • skany lub zdjęcia dokumentów potwierdzających wymagania dodatkowe (w przypadku ich posiadania).
Termin składania ofert:
14-08-2022
Miejsce składania ofert:
Urząd Miasta Olsztyna (tylko wersja elektroniczna poprzez formularz aplikacyjny)
Informacje dodatkowe:

Dodatkowe informacje można uzyskać u Zastępcy Dyrektora Wydziału Inwestycji Miejskich, Pl. Jana Pawła II 1, tel. 89/534-94-31, tel. 89 527-31-11, wew. 400.
Wszelkie informacje w sprawach rekrutacji, w tym o spełnieniu bądź nie, wymogów formalnych, można uzyskać w Wydziale Organizacji i Kadr, pok. 130,  tel. 89/527- 97-81.
Informacja o rozstrzygnięciu naboru będzie podana do publicznej wiadomości na stronie  e-rekrutacje.olsztyn.eu, zakładka – „Wyniki naborów” oraz  w Urzędzie Miasta Olsztyna na elektronicznej tablicy ogłoszeń, zakładka "Oferty pracy", zakładka "Wyniki naborów".
Przewiduje się zatrudnienie na czas określony.

Warunki pracy na danym stanowisku pracy:

- usytuowanie stanowiska pracy: budynek wielokondygnacyjny, winda, schody,

- praca przy stanowisku komputerowym, wymagająca wysokiego stopnia samodzielności,
 a także bezpośredniego i telefonicznego kontaktu z pracownikami innych komórek Urzędu Miasta oraz   jednostek organizacyjnych Miasta Olsztyna,
- częste kontakty z interesantami,

- wykonywanie wizji lokalnych na terenie Miasta,

W miesiącu poprzedzającycm opublikowanie ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Olsztyna,
 w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosił mniej niż 6%.

Informacja dodatkowa:

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Olsztyna z siedzibą w Olsztynie, Plac Jana Pawła II 1;

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych – iod@olsztyn.eu;

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na potrzeby aktualnej rekrutacji na podstawie art. 6 ust 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974r.;

4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy od dnia zakończenia postępowania rekrutacyjnego. Po tym okresie dane zostaną usunięte. Przed upływem powyższego terminu dane zostaną usunięte w przypadku, gdy ich dalsze przechowywanie stanie się zbędne dla procesu rekrutacyjnego;

5) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,  prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a w zakresie danych podanych dobrowolnie również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, cofnięcia zgody na ich przetwarzanie i usunięcia;
6) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych;
7) podanie przez Pana/Panią danych osobowych obowiązkowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.


Rejestr zmian