Elektroniczna rekrutacja do pracy
w Urzędzie Miasta Olsztyna

INSPEKTORA DS. BRANŻY ELEKTROENERGETYCZNEJ I TRAKCJI W JEDNOSTCE REALIZUJĄCEJ PROJEKT V w Urzędzie Miasta Olsztyna Pl. Jana Pawła II 1

A- A+
Miejska jednostka organizacyjna:
Urząd Miasta Olsztyna
Data opublikowania:
23-09-2019
Wymiar i liczba etatów:
1
Obowiązki:
 1. realizacja zadań i inwestycji w ramach projektów współfinansowanych z funduszy unijnych i budżetu gminy,
 2. monitorowanie realizacji projektu w powierzonym zakresie rzeczowym, kontrola zgodności z umową o dofinansowanie, harmonogramem rzeczowo - finansowym realizacji projektu i harmonogramem robót oraz planami płatności,
 3. realizacja kontraktów i umów pod względem rzeczowym zgodnie z terminami i specyfikacjami oraz uzyskanymi decyzjami i uzgodnieniami,
 4. uzyskanie i przyjęcie do realizacji, branżowej dokumentacji projektowej wraz z wszelkimi wymaganymi prawnie opiniami, uzgodnieniami i zezwoleniami,
 5. sporządzanie i aktualizacja programów i planów realizacji, w tym harmonogramów rzeczowo – finansowych powierzonych zadań,
 6. sporządzanie części rzeczowej sprawozdań oraz weryfikacja raportów przedkładanych przez Inżyniera Kontraktu i Wykonawcę w zakresie rzeczowym i technicznym,
 7. przygotowanie i aktualizacja danych, dokumentacji, projektów i innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowań o zamówienie publiczne lub do wykonywania robót,
 8. koordynacja i nadzór nad prawidłowością wprowadzanych tymczasowych organizacji ruchu i zabezpieczeń terenów budowy oraz minimalizowanie zakładanych utrudnień w ruchu i komunikacji,
 9. kontrola prawidłowości realizowanych robót zgodnie z wymogami prawnymi i dokumentami kontraktowymi,
 10. udział w przeprowadzanych branżowych próbach i badaniach kontrolnych oraz odbiorach części i całości Projektu, zgodnie z zakresem rzeczowym,
 11. sprawdzanie kompletności i rzeczowa weryfikacja dokumentacji do Świadectw Płatności z uwzględnieniem zasad dotyczących kwalifikowalności wydatków, zapisów umowy o dofinansowanie oraz wytycznych Instytucji Zarządzających, Pośredniczących i Wdrażających w Programie Operacyjnym,
 12. kontrola i potwierdzanie zgodności zakresu rzeczowego robót z zawartymi umowami
  i kontraktami oraz identyfikacja zakresu i wyodrębnianie robót zamiennych, uzupełniających i dodatkowych,
 13. weryfikacja i udokumentowanie konieczności wykonania wynikłych w trakcie realizacji robót dodatkowych lub uzupełniających oraz przygotowanie dokumentacji do udzielenia zamówień publicznych lub zawarcia aneksu do umowy i kontraktu,
 14. realizacja spraw zgłaszanych przez organy, kierownictwo urzędu, służby miejskie, zarządzających obiektami, użytkowników i mieszkańców odnośnie planowania, projektowania i wykonania robót kontraktowych dotyczących nieruchomości położonych w strefie oddziaływania inwestycji.
Wymagania niezbędne:
 • obywatelstwo polskie,
 • wykształcenie wyższe w zakresie budownictwa lub elektroenergetyki lub elektrotechniki lub  inżynierii elektrycznej,
 • doświadczenie zawodowe w realizacji inwestycji,
 • co najmniej 3 letni staż pracy zawodowej,
 • znajomość:
  - ustawy Prawo budowlane,
  - ustawy o drogach publicznych,
  - ustawy Prawo zamówień publicznych,
  - ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
Wymagania dodatkowe:
 • znajomość warunków kontraktowych FIDIC, potwierdzona co najmniej rocznym doświadczeniem w realizacji kontraktów budowlanych opartych na warunkach kontraktowych FIDIC (po stronie Zamawiającego lub Inżyniera Kontraktu lub Wykonawcy lub Projektanta),
 • uprawnienia budowlane,
 • doświadczenie  w realizacji inwestycji drogowych lub tramwajowych lub trakcyjnych,
Umiejętności:
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • komunikatywność,
 • samodzielność,
 • umiejętność pracy w zespole,
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 • list motywacyjny,
 • skan lub zdjęcie dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • skany lub zdjęcia dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia o aktualnym zatrudnieniu),
 • skany lub zdjęcia dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe w realizacji inwestycji,
 • skany lub zdjęcia dokumentów potwierdzających wymagania dodatkowe (w przypadku ich posiadania),
Termin składania ofert:
06-10-2019
Miejsce składania ofert:
Urząd Miasta Olsztyna (tylko wersja elektroniczna poprzez formularz aplikacyjny)
Informacje dodatkowe:

Dodatkowe informacje można uzyskać u Kierownika  lub Kierownika Jednostki Realizującej Projekt V, ul. Wyzwolenia 30, pok. 301A tel. 89 527-31-11, wew. 451.
Wszelkie informacje w sprawach rekrutacji, w tym o spełnieniu bądź nie, wymogów formalnych, można uzyskać w Wydziale Organizacji i Kadr, pok. 130,  tel. 89/527- 97-81.
Informacja o rozstrzygnięciu naboru będzie podana do publicznej wiadomości na stronie   e-rekrutacje.olsztyn.eu, zakładka – „Wyniki naborów” oraz  w Urzędzie Miasta Olsztyna na elektronicznej tablicy ogłoszeń, zakładka "Oferty pracy", zakładka "Wyniki naborów".
Przewiduje się zatrudnienie na czas określony.

Warunki pracy na danym stanowisku pracy:
- usytuowanie stanowiska pracy: budynek wielokondygnacyjny, winda, schody,
- praca przy stanowisku komputerowym, wymagająca wysokiego stopnia samodzielności,
 a także bezpośredniego i telefonicznego kontaktu z pracownikami innych komórek Urzędu  Miasta oraz  jednostek organizacyjnych Miasta Olsztyna,
- częste kontakty z interesantami.

We wrześniu 2019 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Olsztyna, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosił mniej niż 6%.

Informacja dodatkowa:

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Olsztyna z siedzibą w Olsztynie, Plac Jana Pawła II 1;

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych – iod@olsztyn.eu;

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na potrzeby aktualnej rekrutacji na podstawie art. 6 ust 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974r.;

4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy od dnia zakończenia postępowania rekrutacyjnego. Po tym okresie dane zostaną usunięte. Przed upływem powyższego terminu dane zostaną usunięte w przypadku, gdy ich dalsze przechowywanie stanie się zbędne dla procesu rekrutacyjnego;

5) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,  prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a w zakresie danych podanych dobrowolnie również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, cofnięcia zgody na ich przetwarzanie i usunięcia;

6) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych;

7) podanie przez Pana/Panią danych osobowych obowiązkowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.


Rejestr zmian