Logotypy UE

Elektroniczna rekrutacja do pracy
w Urzędzie Miasta Olsztyna

PODINSPEKTOR DS. DOWODÓW OSOBISTYCH W WYDZIALE SPRAW OBYWATELSKICH W URZĘDZIE MIASTA OLSZTYNA, PLAC JANA PAWŁA II 1

A- A+
Miejska jednostka organizacyjna:
Urząd Miasta Olsztyna
Data opublikowania:
12-05-2022
Wymiar i liczba etatów:
1
Obowiązki:
 • Przyjmowanie wniosków o wydanie dowodu osobistego w formie papierowej i elektronicznej w organie gminy oraz w miejscu pobytu osoby, która z powodu choroby, niepełnosprawności lub innej niedającej się pokonać przeszkody nie może osobiście stawić się w organie gminy.
 • Wydawanie dowodów osobistych i kodów PUK, umożliwiających odblokowanie certyfikatu identyfikacji i uwierzytelnienia oraz certyfikatu podpisu osobistego.
 • Przyjmowanie zgłoszeń zawieszenia, utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego i wydawanie zaświadczeń.
 • Przyjmowanie zgłoszeń zawieszenia certyfikatów zamieszczonych w warstwie elektronicznej dowodu osobistego.
 • Realizacja wniosków o wydanie dowodu osobistego złożonych elektronicznie.
 • Unieważnianie dowodu osobistego w Rejestrze Dowodów Osobistych.
 • Przyjmowanie wystawionych przez Centrum Personalizacji Dokumentów dowodów osobistych oraz kodów PUK, umożliwiających odblokowanie certyfikatu identyfikacji i uwierzytelnienia oraz certyfikatu podpisu osobistego i wprowadzanie ich do Rejestru Dowodów Osobistych.
 • Realizacja zleceń USC w zakresie rejestracji terminu unieważnienia dowodu osobistego, zleceń dotyczących osób zmarłych oraz zleceń organów gmin w zakresie usuwania niezgodności w danych dowodu osobistego.
 • Udostępnianie danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodem osobistym.
 • Prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach odmowy: wydania dowodu osobistego, stwierdzenia nieważności, udostępniania dokumentacji związanej z dowodem osobistym.
 • Przyjmowanie zgłoszeń podejrzenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych.
 • Wprowadzanie, aktualizowanie i usuwanie danych w Rejestrze Danych Kontaktowych
Wymagania niezbędne:
 • obywatelstwo polskie,
 • wykształcenie wyższe,
 • znajomość przepisów:
  - Ustawa o dowodach osobistych.
  - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu.
  - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie warstwy elektronicznej dowodu osobistego.
  - Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji w sprawie prowadzenia Rejestru Dowodów Osobistych.
  - Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie opłat za udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych i dokumentacji związanej z dowodami osobistymi.                  
  - Kodeks postępowania administracyjnego.
  - Ustawa o ochronie danych osobowych.
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
Wymagania dodatkowe:
 • co najmniej 1 rok pracy w administracji publicznej,
Umiejętności:
 • terminowość i dokładność,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • komunikatywność,
 • chęć podnoszenie kwalifikacji,
 • kultura osobista
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 • list motywacyjny,
 • skan lub zdjęcie dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • skan lub zdjęcie dokumentów potwierdzających wymagania dodatkowe (w przypadku ich posiadania)
Termin składania ofert:
22-05-2022
Miejsce składania ofert:
Urząd Miasta Olsztyna (tylko wersja elektroniczna poprzez formularz aplikacyjny)
Informacje dodatkowe:

Dodatkowe informacje można uzyskać u Kierownika referatu dowodów osobistych w Urzędzie Miasta Olsztyna Pl. Jana Pawła II 1, pok. 24, tel. 89 506-02-08.
Wszelkie informacje w sprawach rekrutacji, w tym o spełnieniu, bądź nie wymogów formalnych, można uzyskać w Wydziale Organizacji i Kadr pok. 130 tel. 89/527-97-81. Informacja o rozstrzygnięciu naboru będzie podana do publicznej wiadomości na stronie
 e-rekrutacje.olsztyn.eu, zakładka – „Wyniki naborów” oraz  w Urzędzie Miasta Olsztyna na elektronicznej tablicy ogłoszeń, zakładka "Oferty pracy", zakładka "Wyniki naborów".
 Przewiduje się zatrudnienie na czas określony.

Warunki pracy na danym stanowisku pracy:
- usytuowanie stanowiska pracy: budynek wielokondygnacyjny, winda, schody,
- praca przy stanowisku komputerowym, wymagająca wysokiego stopnia samodzielności,
 a także bezpośredniego i telefonicznego kontaktu z pracownikami innych komórek Urzędu Miasta oraz jednostek organizacyjnych Miasta Olsztyna,
- częste kontakty z interesantami,

W miesiącu poprzedzającym opublikowanie ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Olsztyna, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosił mniej niż 6%.

Informacja dodatkowa:
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Olsztyna z siedzibą w Olsztynie, Plac Jana Pawła II 1;
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych – iod@olsztyn.eu;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na potrzeby aktualnej rekrutacji na podstawie art. 6 ust 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974r.;
4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy
 od dnia zakończenia postępowania rekrutacyjnego. Po tym okresie dane zostaną usunięte. Przed upływem powyższego terminu dane zostaną usunięte w przypadku, gdy ich dalsze przechowywanie stanie się zbędne dla procesu rekrutacyjnego;
5) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,  prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a w zakresie danych podanych dobrowolnie również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, cofnięcia zgody na ich przetwarzanie i usunięcia;
6) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych;
7) podanie przez Pana/Panią danych osobowych obowiązkowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.


Rejestr zmian