Elektroniczna rekrutacja do pracy
w Urzędzie Miasta Olsztyna

PODINSPEKTOR DS. KSIĘGOWOŚCI OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI W WYDZIALE ŚRODOWISKA URZĘDU MIASTA OLSZTYNA, PLAC JANA PAWŁA II 1

A- A+
Miejska jednostka organizacyjna:
Urząd Miasta Olsztyna
Data opublikowania:
09-10-2019
Wymiar i liczba etatów:
1
Obowiązki:

 1. dokonywanie rozliczeń podatników z tytułu wpłat, nadpłat i zaległości w systemie informatycznym,
 2. monitorowanie terminowości dokonywanych przez podatników wpłat należności,
 3. podejmowanie działań zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych, w szczególności wystawianie upomnień oraz tytułów wykonawczych,
 4. przygotowywanie danych do sprawozdań z realizacji wpływów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie,
 • wykształcenie średnie ekonomiczne lub wyższe,
 • co najmniej 3 letni staż pracy w przypadku wykształcenia średniego,
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • znajomość ustaw:
   - ordynacja podatkowa,
   - ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
   - ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
 • obsługa programów MS Office (Word, Excel)

Wymagania dodatkowe:

• 1 rok doświadczenia w księgowości lub w administracji podatkowej

Umiejętności:

   - terminowość i dokładność,
   - umiejętność pracy w zespole,
   - komunikatywność,
   - chęć podnoszenie kwalifikacji,
   - kultura osobista.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

  • list motywacyjny,
  • skan lub zdjęcie świadectwa potwierdzającego wykształcenie średnie ekonomiczne lub dyplomu ukończenia studiów wyższych,
  • skany lub zdjęcia dokumentów potwierdzających staż pracy w przypadku wykształcenia średniego (świadectwa pracy, zaświadczenia o aktualnym zatrudnieniu),
  • skan lub zdjęcie dokumentów potwierdzających wymagania dodatkowe (w przypadku ich posiadania)

Termin składania ofert:
20-10-2019
Miejsce składania ofert:
Urząd Miasta Olsztyna (tylko wersja elektroniczna poprzez formularz aplikacyjny)
Informacje dodatkowe:

Dodatkowe informacje można uzyskać u Kierownika Referatu ds. księgowości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnym w Wydziale Środowiska Urzędu Miasta Olsztyna, Pl. Jana Pawła II 1, pok.34a, , tel. 89 527-31-11, wew. 332.
 Wszelkie informacje w sprawach rekrutacji, w tym o spełnieniu, bądź nie wymogów formalnych, można uzyskać w Wydziale Organizacji i Kadr pok. 130 tel. 89/527-97-81.
 Informacja o rozstrzygnięciu naboru będzie podana do publicznej wiadomości na stronie
 e-rekrutacje.olsztyn.eu, zakładka – „Wyniki naborów” oraz w  Urzędzie Miasta Olsztyna na elektronicznej tablicy ogłoszeń, zakładka "Oferty pracy", zakładka "Wyniki naborów".
 Przewiduje się zatrudnienie na czas określony.

Warunki pracy na danym stanowisku pracy:
- usytuowanie stanowiska pracy: budynek wielokondygnacyjny, winda, schody,
- praca przy stanowisku komputerowym, wymagająca wysokiego stopnia samodzielności, a także bezpośredniego i telefonicznego kontaktu z pracownikami innych komórek Urzędu Miasta oraz jednostek organizacyjnych Miasta Olsztyna,
- częste kontakty z interesantami.
  We wrześniu 2019 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta  Olsztyna, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób   
  niepełnosprawnych wynosił mniej niż 6%.

 Informacja dodatkowa: Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:
 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Olsztyna z siedzibą w Olsztynie Plac Jana Pawła II 1,
 2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych – iod@olsztyn.eu,
 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na potrzeby aktualnej rekrutacji na podstawie art. 6 ust 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974r.,
  4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy od dnia zakończenia postępowania rekrutacyjnego. Po tym okresie dane zostaną usunięte. Przed upływem
 powyższego terminu dane zostaną usunięte w przypadku, gdy ich dalsze przechowywanie stanie się zbędne dla procesu rekrutacyjnego,
 5) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a w zakresie danych podanych dobrowolnie również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, cofnięcia zgody na ich przetwarzanie i usunięcia,
 6) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych,
 7) podanie przez Pana/Panią danych osobowych obowiązkowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.


Rejestr zmian