Elektroniczna rekrutacja do pracy
w Urzędzie Miasta Olsztyna

DYREKTOR WYDZIAŁU EDUKACJI W URZĘDZIE MIASTA OLSZTYNA PLAC JANA PAWŁA II 1

A- A+

Postępowanie zostało rozstrzygnięte

Informujemy, że nabór na stanowisko Dyrektora Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Olsztyna nie został rozstrzygnięty. Olsztyn, 11.02.2019 roku

Miejska jednostka organizacyjna:
Urząd Miasta Olsztyna
Data opublikowania:
11-01-2019
Wymiar i liczba etatów:
1
Obowiązki:
 1. planowanie, organizowanie pracy Wydziału,
 2. nadzorowanie realizacji zadań należących do zakresu działania Wydziału,
 3. koordynowanie realizacji projektów strategicznych wynikających z  polityki Miasta Olsztyna,
 4. rekomendowanie propozycji zaleceń pokontrolnych po kontroli jednostek oświatowych,
 5. rekomendowanie projektu oceny pracy dyrektora jednostki oświatowej,
 6. realizowanie zadań określonych Regulaminem Organizacyjnym  Urzędu Miasta Olsztyna oraz Wydziału Edukacji.
Wymagania niezbędne:
 • wykształcenie : wyższe,
 • minimum 5-letni staż pracy,
 • dobry stan zdrowia,
 • obywatelstwo polski,
 • nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • znajomość przepisów prawa, a w szczególności ustaw:
   - Prawo oświatowe,
   - Przepisy wprowadzające ustawę -  Prawo oświatowe,
   - o finansowaniu zadań oświatowych,
   - o systemie oświaty,
   - Karta Nauczyciela,
   - o finansach publicznych,
   - Prawo zamówień publicznych,
   - Kodeks postępowania administracyjnego,
   - o samorządzie gminnym i powiatowym,
 • znajomość zagadnień związanych z obsługą środków unijnych i pozabudżetowych.
Wymagania dodatkowe:
 • studia podyplomowe w zakresie zarządzania,
 • 10 lat stażu pracy, w tym min. 2 lata w instytucjach samorządowych oraz min. 1 rok doświadczenia w kierowaniu zespołem.
Umiejętności:
 • zarządzania zespołem pracowników
 • podejmowania decyzji,
 • odporność na stres
 • interpretacji przepisów prawa
 • kreatywność,
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 • list motywacyjny,
 • skan lub zdjęcie dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • skany lub zdjęcia potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu),
 • skany lub zdjęcia dokumentów potwierdzających wymagania dodatkowe (w przypadku ich posiadania)
 • skan lub zdjęcie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do zajmowania stanowiska kierowniczego
Termin składania ofert:
22-01-2019
Miejsce składania ofert:
Urząd Miasta Olsztyna (tylko wersja elektroniczna poprzez formularz aplikacyjny)
Informacje dodatkowe:

Dodatkowe informacje można uzyskać u  I Zastępcy Prezydenta Miasta, ul. Knosały 3 - Budynek B pok. 1, tel. 89 527-55-08, tel. 89 535-32-10, wew. 74
Wszelkie informacje w sprawach rekrutacji, w tym o spełnieniu, bądź nie wymogów formalnych, można uzyskać w Wydziale Organizacji i Kadr pok. 130 tel. 89/527-97-81.
Informacja o rozstrzygnięciu naboru będzie podana do publicznej wiadomości na stronie e-rekrutacje.olsztyn.eu, zakładka – „Wyniki naborów” oraz  w Urzędzie Miasta Olsztyna na tablicy ogłoszeń „Nabór na wolne stanowiska pracy”.
Przewiduje się zatrudnienie na czas określony.

Informacja dodatkowa:
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Olsztyna z siedzibą
 w Olsztynie, Plac Jana Pawła II 1;
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych – iod@olsztyn.eu;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na potrzeby aktualnej rekrutacji na podstawie art. 6 ust 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974r.;
4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy
 od dnia zakończenia postępowania rekrutacyjnego. Po tym okresie dane zostaną usunięte. Przed upływem powyższego terminu dane zostaną usunięte w przypadku, gdy ich dalsze przechowywanie stanie się zbędne dla procesu rekrutacyjnego;
5) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,  prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a w zakresie danych podanych dobrowolnie również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, cofnięcia zgody na ich przetwarzanie i usunięcia;
6) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych;
7) podanie przez Pana/Panią danych osobowych obowiązkowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.


Rejestr zmian