Elektroniczna rekrutacja do pracy
w Urzędzie Miasta Olsztyna

GŁÓWNY SPECJALISTA DS. NADZORU NAD MIEJSKĄ INSTALACJĄ OŚWIETLENIOWĄ ORAZ INFRASTRUKTURĄ ITS W BIURZE PEŁNOMOCNIKA PREZYDENTA OLSZTYNA DS. INFRASTRUKTURY I GOSPODARKI ELEKTROENERGETYCZNEJ W URZĘDZIE MIASTA OLSZTYNA PL. JANA PAWŁA II I

A- A+

Postępowanie zostało rozstrzygnięte

Miejska jednostka organizacyjna:
Urząd Miasta Olsztyna
Data opublikowania:
04-02-2019
Wymiar i liczba etatów:
1
Obowiązki:

Do podstawowych zadań należeć będzie:

 1. Nadzór nad miejską instalacją oświetlenia zewnętrznego, sygnalizacja świetlną, systemem sterowania ruchem ITS, oraz iluminacją obiektów
 2. Opiniowanie dokumentacji projektowej inwestycji w zakresie zgodności  przyjętych rozwiązań oświetleniowych z przepisami prawa oraz standardami obowiązującymi w Gminie
 3. Uczestnictwo w komisjach funkcjonujących w Urzędzie Miasta Olsztyna , których zadania obejmują przygotowanie i realizacje inwestycji obejmujących projektowanie i budowę oświetlenia, sygnalizacji świetlnej i infrastruktury ITS
 4. Współpraca z Zarządem Dróg Zieleni i Transportu w zakresie utrzymania infrastruktury oświetleniowej i ITS
 5. Współpraca z Jednostkami Realizującymi Projekty w zakresie koordynacji merytorycznej zadań realizowanych przez wymienione jednostki poprzez niżej wymienione obowiązki :
  a) koordynacja i kontrola branżowego przygotowania i realizacji wyznaczonych inwestycji i Projektów współfinansowanych z funduszy unijnych,
  b) zapewnienie wykonania robót budowlanych zgodnie z przepisami, w tym Prawem budowlanym i pozwoleniami oraz harmonogramem realizacji Projektów,
  c) monitorowanie realizacji Projektów w powierzonym zakresie  rzeczowym, kontrola zgodności z umową o dofinansowanie, harmonogramem realizacji projektu i harmonogramem   rzeczowo – finansowym robót lub planami płatności,
  d) zapewnienie sprawowania właściwego nadzoru nad robotami budowlanymi przez inspektorów nadzoru inwestorskiego i podmiot pełniący funkcję Inżyniera Kontraktu, zgodnie z zawartymi umowami,
  e) bieżące sprawozdawanie o postępie robót oraz możliwych zagrożeniach w realizacji Projektów,
  f) współpraca z jednostkami uczestniczącymi w realizacji Projektów lub innych wyznaczonych zadań,
  g) weryfikacja, sporządzanie i aktualizacja planów, w tym merytorycznego zakresu harmonogramów rzeczowo – finansowych realizowanych zadań,
  h) uzyskanie i przyjęcie do realizacji dokumentacji projektowej wraz z wszelkimi wymaganymi prawnie opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i zezwoleniami,
  i) sporządzanie części rzeczowej sprawozdań i raportów oraz weryfikacja raportów przedkładanych przez Inżyniera Kontraktu lub Wykonawcę w zakresie rzeczowym i technicznym,
  j) uczestnictwo w spotkaniach i naradach dotyczących realizacji Pprojektówu i koordynacji robót budowlanych,
  k) zgodnie z zakresem merytorycznym udział w próbach i badaniach kontrolnych oraz odbiorach części lub całości kontraktu lub Projektu,
  l) kontrola i potwierdzanie zgodności zakresu rzeczowego robót z zawartymi umowami i kontraktami oraz identyfikacja i wyodrębnianie robót zamiennych, uzupełniających i dodatkowych,
  m) sprawdzanie kompletności i weryfikacja Świadectw Płatności z uwzględnieniem kwalifikacji wydatków zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie oraz wytycznymi Instytucji Zarządzających i Pośredniczących
  n) weryfikacja konieczności wykonania wynikłych w trakcie realizacji robót dodatkowych, zamiennych lub uzupełniających wraz z przygotowaniem stosownej dokumentacji do udzielenia odrębnych zamówień publicznych.
  6.Prowadzenie działań promocyjnych edukacyjne w zakresie rewitalizacji przestrzeni z wykorzystaniem oświetlenia

 

Wymagania niezbędne:
 • obywatelstwo polskie,
 • wykształcenie wyższe techniczne o kierunku: elektrotechnika lub elektroenergetyka lub inżynieria elektryczna,
 • co najmniej 4 letni staż pracy, w tym minimum 3 lata pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie na stanowisku odpowiedzialnym za projektowanie lub kierowanie robotami budowlanymi w zakresie instalacji elektrycznych,
 • uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych w zakresie projektowania i nadzoru bez ograniczeń,
 • znajomość:
  - ustawy Prawo budowlane,
  - ustawy Prawo energetyczne,
  - ustawy Prawo zamówień publicznych,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
Wymagania dodatkowe:
 • znajomość warunków kontraktowych FIDIC, potwierdzona co najmniej rocznym doświadczeniem w realizacji lub przygotowaniu inwestycji opartych na warunkach kontraktowych FIDIC (postronie Zamawiającego lub Inżyniera Kontraktu lub Wykonawcy),
 • doświadczenie w przygotowywaniu i realizacji inwestycji drogowych, związanych z trakcją tramwajową lub oświetleniem miejskim.
Umiejętności:
 • Inicjatywa i zaangażowanie w realizację zadań,
 • Zdolność do współpracy,
 • Komunikatywność,
 • Dokształcanie, aktualizacja wiedzy,
 • Samodzielność.
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 •  list motywacyjny,
 • skan lub zdjęcie dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • skan lub zdjęcie uprawnień do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie  w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych w zakresie projektowania i nadzoru bez ograniczeń,
 • skany lub zdjęcia potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu),
 • skany lub zdjęcia dokumentów potwierdzających wymagania dodatkowe (w przypadku ich posiadania),
Termin składania ofert:
14-02-2019
Miejsce składania ofert:
Urząd Miasta Olsztyna (tylko wersja elektroniczna poprzez formularz aplikacyjny)
Informacje dodatkowe:

Dodatkowe informacje można uzyskać u Pełnomocnika Prezydenta Olsztyna ds. Infrastruktury i Gospodarki Elektroenergetycznej w Urzędzi Miasta Olsztyna, ul. Wyzwolenia 30 pok. 402,
tel. 89 527-31-11, wew. 230,

Wszelkie informacje w sprawach rekrutacji, w tym o spełnieniu, bądź nie wymogów formalnych, można uzyskać w Wydziale Organizacji i Kadr pok. 130 tel. 89/527-97-81.
Informacja o rozstrzygnięciu naboru będzie podana do publicznej wiadomości na stronie e-rekrutacje.olsztyn.eu, zakładka – „Wyniki naborów” oraz  w Urzędzie Miasta Olsztyna na tablicy ogłoszeń „Nabór na wolne stanowiska pracy”.
Przewiduje się zatrudnienie na czas określony.

Informacja dodatkowa:
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Olsztyna z siedzibą
 w Olsztynie, Plac Jana Pawła II 1;
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych – iod@olsztyn.eu;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na potrzeby aktualnej rekrutacji na podstawie art. 6 ust 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974r.;
4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy
 od dnia zakończenia postępowania rekrutacyjnego. Po tym okresie dane zostaną usunięte. Przed upływem powyższego terminu dane zostaną usunięte w przypadku, gdy ich dalsze przechowywanie stanie się zbędne dla procesu rekrutacyjnego;
5) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,  prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a w zakresie danych podanych dobrowolnie również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, cofnięcia zgody na ich przetwarzanie i usunięcia;
6) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych;
7) podanie przez Pana/Panią danych osobowych obowiązkowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.


Rejestr zmian