Elektroniczna rekrutacja do pracy
w Urzędzie Miasta Olsztyna

GŁÓWNY SPECJALISTA DS. ZDROWIA PUBLICZNEGO I PROMOCJI ZDROWIA W WYDZIALE ZDROWIA, POLITYKI SPOŁECZNEJ I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH URZĘDU MIASTA OLSZTYNA PL. JANA PAWŁA II 1

A- A+

Postępowanie zostało rozstrzygnięte

Informujemy, że na stanowisko głównego specjalisty ds. zdrowia publicznego w Wydziale Zdrowia, Polityki Społecznej i Organizacji Pozarządowych Urzędu Miasta Olsztyna  została  wybrana:

PANI  IZABELA HYRKOWSKA zam. OLSZTYN

kandydatka  spełniła  wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o naborze i  wykazała  się bardzo dobrą znajomością zagadnień niezbędnych na tym stanowisku.

Olsztyn, 19.11.2018r

Miejska jednostka organizacyjna:
Urząd Miasta Olsztyna
Data opublikowania:
26-10-2018
Wymiar i liczba etatów:
1
Obowiązki:
 1. Realizowanie programów polityki senioralnej miasta, w tym obsługa Olsztyńskiej Rady Seniorów.
 2.  Realizowanie programów polityki zdrowotnej skierowanych do mieszkańców Olsztyna,
 3.  Pozyskiwanie środków finansowych na realizację zadań z zakresu promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej  z budżetu państwa oraz  źródeł pozarządowych,
 4.   Prowadzenie spraw w zakresie zlecania usług i udzielania dotacji z budżetu Miasta na zadania z zakresu zdrowia, monitorowanie ich realizacji,
 5.  Organizowanie akcji promocyjnych, programów, konferencji, spotkań informacyjno – edukacyjnych związanych z ochroną i promocją zdrowia,
Wymagania niezbędne:
 • obywatelstwo polskie,
 • wykształcenie wyższe o kierunku administracja lub pedagogika lub zdrowie publiczne,
 • co najmniej 4 letni staż pracy zawodowej,
 • znajomość ustaw:
  - o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
  - o finasach publicznych,
  - o zdrowiu publicznym,
  - o osobach starszych,
  - rachunkowość w jednostkach sektora finansów publicznych
   
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
Wymagania dodatkowe:
 • co najmniej 1 rok stażu pracy w administracji publicznej,
 • doświadczenie w rozliczaniu dotacji dla jednostek spoza sektora finasów publicznych,
 • doświadczenie w realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego,
 • doświadczenie w realizacji zadań z zakresu polityki senioralnej,
Umiejętności:
 • Poprawność i terminowość wykonywania zadań,
 • Inicjatywa i zaangażowanie w realizację zadań,
 • Zdolność do współpracy,
 • Komunikatywność,
 • Dokształcanie, aktualizacja wiedzy,
 • Samodzielność.
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 • list motywacyjny,
 • skan lub zdjęcie dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • skany lub zdjęcia dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia o aktualnym zatrudnieniu),
 • skany lub zdjęcia dokumentów potwierdzających wymagania dodatkowe (w przypadku ich posiadania).
Termin składania ofert:
05-11-2018
Miejsce składania ofert:
Urząd Miasta Olsztyna (tylko wersja elektroniczna poprzez formularz aplikacyjny)
Informacje dodatkowe:

Dodatkowe informacje można uzyskać u Dyrektora Wydziału Zdrowia, Polityki Społecznej i Organizacji Pozarządowych, ul. Knosały 3, bud A pok. 26, tel. 89 522-28-21.
Wszelkie informacje w sprawach rekrutacji, w tym o spełnieniu bądź nie, wymogów formalnych, można uzyskać w Wydziale Organizacji i Kadr, pok. 130,  tel. 89/527- 97-81.
Informacja o rozstrzygnięciu naboru będzie podana do publicznej wiadomości na stronie e-rekrutacje.olsztyn.eu, zakładka – „Wyniki naborów” oraz  w Urzędzie Miasta Olsztyna na tablicy ogłoszeń „Nabór na wolne stanowiska pracy”.
Przewiduje się zatrudnienie na czas określony.

Informacja dodatkowa:
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Olsztyna z siedzibą w Olsztynie, Plac Jana Pawła II 1;
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych – iod@olsztyn.eu;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na potrzeby aktualnej rekrutacji na podstawie art. 6 ust 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974r.;
4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy
 od dnia zakończenia postępowania rekrutacyjnego. Po tym okresie dane zostaną usunięte. Przed upływem powyższego terminu dane zostaną usunięte w przypadku, gdy ich dalsze przechowywanie stanie się zbędne dla procesu rekrutacyjnego;
5) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,  prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a w zakresie danych podanych dobrowolnie również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, cofnięcia zgody na ich przetwarzanie i usunięcia;
6) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych;
7) podanie przez Pana/Panią danych osobowych obowiązkowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.


Rejestr zmian