Elektroniczna rekrutacja do pracy
w Urzędzie Miasta Olsztyna

INFORMATYK DS. WSPARCIA UŻYTKOWNIKÓW I ZARZĄDZANIA APLIKACJAMI W WYDZIALE INFORMATYKI URZĘDU MIASTA OLSZTYNA PLAC JANA PAWŁA II

A- A+

Postępowanie zostało rozstrzygnięte

Informacja

Informujemy, że na stanowisko informatyka ds. wsparcia użytkowników i zarządzania aplikacjami w Wydziale Informatyki wybrani zostali:

PAN MARCIN MŁYŃSKI zam. OLSZTYN

PAN KAMIL MELKA zam. OLSZTYN

Kandydaci wykazali się bardzo dobrą znajomością zagadnień określonych w ogłoszeniu o naborze i spełnili oczekiwania Komisji.

Olsztyn, 27.12.2018 roku

Miejska jednostka organizacyjna:
Urząd Miasta Olsztyna
Data opublikowania:
10-12-2018
Wymiar i liczba etatów:
10
Obowiązki:
 • tworzenie i usuwanie kont użytkowników do wewnętrznych zasobów sieciowych Urzędu oraz nadawanie im odpowiednich uprawnień,
 • prowadzenie spraw związanych z weryfikowaniem zgłoszonych potrzeb pracowników Urzędu w zakresie informatycznego wyposażenia stanowisk pracy,
 • rekomendacja zakupu sprzętu komputerowego i materiałów eksploatacyjnych związana z wymianą zużytych i przestarzałych elementów wyposażenia,
 • przygotowywanie specyfikacji wymogów technicznych do postępowań przetargowych oraz sporządzanie projektów umów w zakresie zakupu sprzętu komputerowego, materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów oraz monitorowanie realizacji postępowań, zakończonych podpisaniem umowy,
 • wyposażanie stanowisk pracy w sprzęt komputerowy, instalowanie i aktualizacja oprogramowania na komputerowych stanowiskach pracy pracowników Urzędu oraz utrzymanie na nich systemów operacyjnych i typowego oprogramowania,
 • zapewnienie bieżącej obsługi i serwisu urządzeń komputerowych, dokonywanie wstępnej oceny technicznej wadliwie działającego sprzętu komputerowego oraz reklamowanie uszkodzonego lub wadliwego sprzętu i materiałów,
 • uczestnictwo we wdrożeniach oraz projektach informatycznych Urzędu oraz realizacja zadania wynikającego z aktualnych potrzeb projektu lub wdrożenia.
Wymagania niezbędne:
 • obywatelstwo polskie,
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
 • wykształcenie wyższe lub wykształcenie średnie i 3 lata stażu pracy na stanowisku informatycznym,
 • znajomość standardów budowy aplikacji,
 • znajomość technologii sprzętu komputerowego,
 • znajomość technologii informatycznych (bazy danych, technologie i standardy budowy aplikacji i systemów: Windows i Linux, zasad bezpieczeństwa informatycznego, podstaw projektowania stron WWW)
 • znajomość współczesnych technologii stosowanych w sieciach teleinformatycznych,
 • znajomość usług katalogowych,
 • znajomość technik wirtualizacji zasobów informatycznych,
Umiejętności:
 • umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych,
 • samodzielność,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • kultura osobista,
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 • list motywacyjny,
 • skan lub zdjęcie dyplomu potwierdzającego wyksztłcenie wyższe lub średnie,
 • skan lub zdjęcie dokumentów potwierdzających 3 letni staż pracy na stanowiskui informatycznym (w przypadku posiadania wykształcenia średniego)
Termin składania ofert:
20-12-2018
Miejsce składania ofert:
Urząd Miasta Olsztyna (tylko wersja eletroniczna za pomocą formularza aplikacyjnego)
Informacje dodatkowe:

Dodatkowe informacje można uzyskać u Kierownika Referatu Administracji Infrastrukturą Informatyczną w Wydziale Informatyki Urzędu Miasta Olsztyna, Pl. Jana Pawła II 1, pok. 011, tel. 89 527-43-80, tel. 89 527-31-11 wew. 703
Wszelkie informacje w sprawach rekrutacji, w tym o spełnieniu, bądź nie wymogów formalnych, można uzyskać w Wydziale Organizacji i Kadr pok. 130 tel. 89/527-97-81.
Informacja o rozstrzygnięciu naboru będzie podana do publicznej wiadomości na stronie
e-rekrutacje.olsztyn.eu, zakładka – „Wyniki naborów” oraz  w Urzędzie Miasta Olsztyna na tablicy ogłoszeń „Nabór na wolne stanowiska pracy”.
Przewiduje się zatrudnienie na czas określony.

Informacja dodatkowa:
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Olsztyna z siedzibą
 w Olsztynie, Plac Jana Pawła II 1;
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych – iod@olsztyn.eu;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na potrzeby aktualnej rekrutacji na podstawie art. 6 ust 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974r.;
4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy
 od dnia zakończenia postępowania rekrutacyjnego. Po tym okresie dane zostaną usunięte. Przed upływem powyższego terminu dane zostaną usunięte w przypadku, gdy ich dalsze przechowywanie stanie się zbędne dla procesu rekrutacyjnego;
5) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,  prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a w zakresie danych podanych dobrowolnie również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, cofnięcia zgody na ich przetwarzanie i usunięcia;
6) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych;
7) podanie przez Pana/Panią danych osobowych obowiązkowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.


Rejestr zmian