Elektroniczna rekrutacja do pracy
w Urzędzie Miasta Olsztyna

INSPEKTOR BRANŻY ELEKTROENERGETYCZNEJ W JEDNOSTKACH REALIZUJĄCYCH PROJEKT I i VI URZĘDU MIASTA OLSZTYNA PLAC JANA PAWŁA II 1

A- A+

Postępowanie zostało rozstrzygnięte

 

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

Informujemy, że na stanowisko inspektora branży elektroenergetycznej w Jednostkach Realizujących Projekt I i VI  Urzędu Miasta Olsztyna  został wybrany:

PAN DARIUSZ WILGA  zam. OLSZTYN

kandydat  spełnił  wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o naborze i  wykazał  się  bardzo dobrą znajomością zagadnień niezbędnych na tym stanowisku.

                                                                                                                                                                                                             Olsztyn, 30.08.2017r.

Miejska jednostka organizacyjna:
Urząd Miasta Olsztyna
Data opublikowania:
25-07-2017
Wymiar i liczba etatów:
1
Obowiązki:
 • kontrolowanie podmiotu pełniącego funkcję Inżyniera Kontraktu, zgodnie z zapisami obowiązujących umów,
 • monitorowanie realizacji prac branży elektroenergetycznej, zgodnie z harmonogramem realizacji projektów i polskim prawem budowlanym,
 • prowadzenie wdrożeń związanych z teleinformatyką, teletechniką,
 • weryfikacja świadectw płatności z uwzględnieniem kwalifikacji wydatków określonych w umowie o dofinansowanie oraz w wytycznych instytucji Zarządzającej i Pośredniczącej,
 • sporządzanie i aktualizowanie planów i harmonogramów rzeczowo – finansowych
   i monitorowanie realizacji projektów,
 • sporządzanie sprawozdań w części rzeczowej i weryfikowanie raportów Inżyniera Kontraktu w zakresie rzeczowym i technicznym.
 • przygotowywanie postępowania o udzielenie zamówień publicznych, do których stosuje się ustawę Zamówień Publicznych w zakresie realizowanych projektów,
 • przygotowywanie dokumentów w celu uzyskania i przyjęcia do realizacji projektów budowlanych   dla poszczególnych kontraktów,
 • uczestniczenie w Komisji Przygotowania i Opiniowania Projektów Inwestycyjnych.
Wymagania niezbędne:
 • obywatelstwo polskie,
 • wykształcenie wyższe o specjalności elektroenergetyka,
 • co najmniej 3 letni staż pracy,
 • znajomość zasad realizacji inwestycji na podstawie Warunków Kontraktowych FIDIC
 • znajomość przepisów:
  - Ustawa Prawo zamówień publicznych,
  - Ustawa Prawo budowlane,
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
Wymagania dodatkowe:
 • uprawnienia budowlane o specjalności instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń,
 • umiejętność kosztorysowania,
Umiejętności:
 • aktualność i kompleksowość wiedzy,
 • komunikatywność,
 • samodzielność,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • kultura osobista,
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 • list motywacyjny,
 • skan lub zdjęcie dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • skany lub zdjęcia dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia o aktualnym zatrudnieniu),
 • skany lub zdjęcia dokumentów potwierdzających wymagania dodatkowe (w przypadku ich posiadania),
Termin składania ofert:
06-08-2017
Miejsce składania ofert:
Urząd Miasta Olsztyna
Informacje dodatkowe:

Dodatkowe informacje można uzyskać u Kierownika Jednostki Realizującej Projekt I, Pl. Jana Pawła II 1, tel. 89 535-32-10, wew. 42.
Wszelkie informacje w sprawach rekrutacji, w tym o spełnieniu bądź nie, wymogów formalnych, można uzyskać w Wydziale Organizacji i Kadr, pok. 130,  tel. 89/527- 97-81.
Informacja o rozstrzygnięciu naboru będzie podana do publicznej wiadomości na stronie    e-rekrutacje.olsztyn.eu, zakładka – „Wyniki naborów” oraz  w Urzędzie Miasta Olsztyna na tablicy ogłoszeń „Nabór na wolne stanowiska pracy”.
 Praca będzie realizowana w ½ etatu w Jednostce Realizującej Projekt I i ½ etatu w Jednostce Realizującej Projekt VI.

Przewiduje się, że umowy o pracę będą określone czasem realizacji projektów.


Rejestr zmian