Elektroniczna rekrutacja do pracy
w Urzędzie Miasta Olsztyna

INSPEKTOR BRANŻY SANITARNEJ W JEDNOSTCE REALIZUJĄCEJ PROJEKT I W URZĘDZIE MIASTA OLSZTYNA

A- A+

Postępowanie zostało rozstrzygnięte

Informujemy, że nabór na stanowisko inspektora  branży sanitarnej w  Jednostce Realizującej Projekt I Urzędu Miasta Olsztyna nie został rozstrzygnięty.

Olsztyn, 28.11.2018r.

Miejska jednostka organizacyjna:
Urząd Miasta Olsztyna
Data opublikowania:
13-11-2018
Wymiar i liczba etatów:
1
Obowiązki:

Do podstawowych zadań należeć będzie:
• kontrolowanie podmiotu pełniącego funkcję Inżyniera Kontraktu, zgodnie z zapisami obowiązujących umów,
• monitorowanie realizacji prac branży sanitarnej, zgodnie z harmonogramem realizacji projektów i polskim prawem budowlanym,
• weryfikacja świadectw płatności z uwzględnieniem kwalifikacji wydatków określonych w umowie o dofinansowanie oraz w wytycznych instytucji Zarządzającej i Pośredniczącej,
• sporządzanie i aktualizowanie planów i harmonogramów rzeczowo – finansowych i monitorowanie realizacji projektów,
• sporządzanie sprawozdań w części rzeczowej i weryfikowanie raportów Inżyniera Kontraktu w zakresie rzeczowym i technicznym.
• przygotowywanie postępowania o udzielenie zamówień publicznych, do których stosuje się ustawę Zamówień Publicznych w zakresie realizowanych projektów,
• przygotowywanie dokumentów w celu uzyskania i przyjęcia do realizacji projektów budowlanych dla poszczególnych kontraktów,
• uczestniczenie w Komisji Przygotowania i Opiniowania Projektów Inwestycyjnych.

Wymagania niezbędne:

• obywatelstwo polskie,
• wykształcenie wyższe inżynieria sanitarna,
• co najmniej 3 letni staż pracy,
• znajomość przepisów:
- Ustawa Prawo budowlane,
• brak skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
• pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

Wymagania dodatkowe:

• umiejętność kosztorysowania,
• uprawnienia budowlane instalacyjne w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń,
• znajomość zasad realizacji inwestycji na podstawie Warunków Kontraktowych FIDIC
• znajomość przepisów:
- Ustawa Prawo zamówień publicznych,

Umiejętności:

• aktualność i kompleksowość wiedzy,
• komunikatywność,
• samodzielność,
• umiejętność pracy w zespole,
• kultura osobista,

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

• list motywacyjny,
• skan lub zdjęcie dyplomu ukończenia studiów wyższych,
• skany lub zdjęcia dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia o aktualnym zatrudnieniu),
• skany lub zdjęcia dokumentów potwierdzających wymagania dodatkowe (w przypadku ich posiadania).

Termin składania ofert:
25-11-2018
Miejsce składania ofert:
Urząd Miasta Olsztyna (tylko wersja elektroniczna poprzez formularz aplikacyjny)
Informacje dodatkowe:

Dodatkowe informacje można uzyskać u Kierownika Jednostki Realizującej Projekt I, Pl. Jana Pawła II 1, tel. 89 535-32-10, wew. 42. Wszelkie informacje w sprawach rekrutacji, w tym o spełnieniu bądź nie, wymogów formalnych, można uzyskać w Wydziale Organizacji i Kadr, pok. 130, tel. 89/527- 97-81. Informacja o rozstrzygnięciu naboru będzie podana do publicznej wiadomości na stronie e-rekrutacje.olsztyn.eu, zakładka – „Wyniki naborów” oraz w Urzędzie Miasta Olsztyna na tablicy ogłoszeń „Nabór na wolne stanowiska pracy”. Przewiduje się, że umowa o pracę będzie określona czasem realizacji projektu.
Informacja dodatkowa: Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Olsztyna z siedzibą w Olsztynie, Plac Jana Pawła II 1; 2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych – iod@olsztyn.eu; 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na potrzeby aktualnej rekrutacji na podstawie art. 6 ust 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974r.; 4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy od dnia zakończenia postępowania rekrutacyjnego. Po tym okresie dane zostaną usunięte. Przed upływem powyższego terminu dane zostaną usunięte w przypadku, gdy ich dalsze przechowywanie stanie się zbędne dla procesu rekrutacyjnego; 5) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a w zakresie danych podanych dobrowolnie również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, cofnięcia zgody na ich przetwarzanie i usunięcia; 6) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych; 7) podanie przez Pana/Panią danych osobowych obowiązkowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.


Rejestr zmian