Elektroniczna rekrutacja do pracy
w Urzędzie Miasta Olsztyna

INSPEKTOR BRANŻY SANITARNEJ W JEDNOSTCE REALIZUJĄCEJ PROJEKT I W URZĘDZIE MIASTA OLSZTYNA PLAC JANA PAWŁA II 1

A- A+

Postępowanie zostało rozstrzygnięte

Informujemy, że nabór na stanowisko inspektora  branży sanitarnej w  Jednostce Realizującej Projekt I Urzędu Miasta Olsztyna nie został rozstrzygnięty.

Olsztyn, 07.02.2019r.

Miejska jednostka organizacyjna:
Urząd Miasta Olsztyna
Data opublikowania:
21-01-2019
Wymiar i liczba etatów:
1
Obowiązki:
 • kontrolowanie podmiotu pełniącego funkcję Inżyniera Kontraktu, zgodnie z zapisami obowiązujących umów,
 • monitorowanie realizacji prac branży sanitarnej, zgodnie
   z harmonogramem realizacji projektów i polskim prawem budowlanym,
 • weryfikacja świadectw płatności z uwzględnieniem kwalifikacji wydatków określonych w umowie o dofinansowanie oraz w wytycznych instytucji Zarządzającej i Pośredniczącej,
 • sporządzanie i aktualizowanie planów i harmonogramów rzeczowo – finansowych
   i monitorowanie realizacji projektów,
 • sporządzanie sprawozdań w części rzeczowej i weryfikowanie raportów Inżyniera Kontraktu w zakresie rzeczowym i technicznym.
 • przygotowywanie postępowania o udzielenie zamówień publicznych, do których stosuje się ustawę Zamówień Publicznych w zakresie realizowanych projektów,
 • przygotowywanie dokumentów w celu uzyskania i przyjęcia do realizacji projektów budowlanych   dla poszczególnych kontraktów,
 • uczestniczenie w Komisji Przygotowania i Opiniowania Projektów Inwestycyjnych.
Wymagania niezbędne:
 • obywatelstwo polskie,
 • wykształcenie wyższe inżynieria sanitarna,
 • co najmniej 3 letni staż pracy,
 • znajomość przepisów:
  - Ustawa Prawo budowlane,
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
Wymagania dodatkowe:
 • umiejętność kosztorysowania,
 • uprawnienia budowlane instalacyjne w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń,
 • znajomość zasad realizacji inwestycji na podstawie Warunków Kontraktowych FIDIC
 • znajomość przepisów:
  - Ustawa Prawo zamówień publicznych,
Umiejętności:
 • aktualność i kompleksowość wiedzy,
 • komunikatywność,
 • samodzielność,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • kultura osobista,
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 • list motywacyjny,
 • skan lub zdjęcie dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • skany lub zdjęcia dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia o aktualnym zatrudnieniu),
 • skany lub zdjęcia dokumentów potwierdzających wymagania dodatkowe (w przypadku ich posiadania).
Termin składania ofert:
31-01-2019
Miejsce składania ofert:
Urząd Miasta Olsztyna (tylko wersja elektroniczna poprzez formularz aplikacyjny)
Informacje dodatkowe:

Dodatkowe informacje można uzyskać u Kierownika Jednostki Realizującej Projekt I, Pl. Jana Pawła II 1, tel. 89 535-32-10, wew. 42.
Wszelkie informacje w sprawach rekrutacji, w tym o spełnieniu bądź nie, wymogów formalnych, można uzyskać w Wydziale Organizacji i Kadr, pok. 130,  tel. 89/527- 97-81.
Informacja o rozstrzygnięciu naboru będzie podana do publicznej wiadomości na stronie    e-rekrutacje.olsztyn.eu, zakładka – „Wyniki naborów” oraz  w Urzędzie Miasta Olsztyna na tablicy ogłoszeń „Nabór na wolne stanowiska pracy”.
Przewiduje się, że umowa o pracę będzie określona czasem realizacji projektu.

Informacja dodatkowa:
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Olsztyna z siedzibą
 w Olsztynie, Plac Jana Pawła II 1;
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych – iod@olsztyn.eu;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na potrzeby aktualnej rekrutacji na podstawie art. 6 ust 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974r.;
4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy
 od dnia zakończenia postępowania rekrutacyjnego. Po tym okresie dane zostaną usunięte. Przed upływem powyższego terminu dane zostaną usunięte w przypadku, gdy ich dalsze przechowywanie stanie się zbędne dla procesu rekrutacyjnego;
5) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,  prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a w zakresie danych podanych dobrowolnie również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, cofnięcia zgody na ich przetwarzanie i usunięcia;
6) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych;
7) podanie przez Pana/Panią danych osobowych obowiązkowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

 


Rejestr zmian