Elektroniczna rekrutacja do pracy
w Urzędzie Miasta Olsztyna

INSPEKTOR DS. AKTUALIZACJI BAZ DANYCH PRZESTRZENNYCH W WYDZIALE GEODEZJI I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI - MIEJSKI OŚRODEKDOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ W URZĘDZIE MIASTA OLSZTYNA PL. JANA PAWŁA II 1

A- A+

Postępowanie zostało rozstrzygnięte

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

 

 

Informujemy, że na stanowisko inspektora ds. aktualizacji baz danych przestrzennych w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami w  Urzędzie Miasta Olsztyna  została  wybrana:

PANI MAGDALENA BIELICKA zam. OLSZTYN

kandydatka  spełniła  wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o naborze i  wykazała  się bardzo dobrą znajomością zagadnień niezbędnych na tym stanowisku.

Olsztyn, 11.07.2019r.

Miejska jednostka organizacyjna:
Urząd Miasta Olsztyna
Data opublikowania:
28-06-2019
Wymiar i liczba etatów:
1
Obowiązki:
 1. Weryfikowanie zbiorów danych i dokumentacji technicznej przekazywanej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
 2. Aktualizacja zbiorów baz danych przestrzennych infrastruktury przestrzennej, państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
 3. Wspomaganie współpracy pomiędzy referatami realizującymi zadania z zakresu geodezji.
 4. Monitorowanie poprawności obowiązujących standardów technicznych z zakresu geodezji.
 5. Inicjowanie nowych zadań i rozwiązań.
 6. Obsługa interesanta – udzielanie informacji i prowadzenie uzgodnień technicznych z zakresu geodezji.
Wymagania niezbędne:
 • obywatelstwo polskie,
 • wykształcenie wyższe geodezyjne,
 • co najmniej 3 letni staż pracy,
 • znajomość przepisów:
  - ustawa prawo geodezyjne i kartograficzne,
  - ustawa o infrastrukturze informacji przestrzennej,
  - ustawa o gospodarce nieruchomościami,
  - ustawa prawo budowlane,
  - kodeks postępowania administracyjnego,
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
Wymagania dodatkowe:
 • studia podyplomowe z zakresu geodezji i kartografii lub budownictwa,
 • co najmniej 1 rok pracy zawodowej w zakresie geodezji i kartografii i aktualizacji baz danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,

 

Umiejętności:
 • aktualność i kompleksowość wiedzy,
 • komunikatywność,
 • samodzielność,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • kultura osobista,
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 • list motywacyjny,
 • skan lub zdjęcie dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • skany lub zdjęcia dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia o aktualnym zatrudnieniu),
 • skany lub zdjęcia dokumentów potwierdzających wymagania dodatkowe (w przypadku ich posiadania).
Termin składania ofert:
08-07-2019
Miejsce składania ofert:
Urząd Miasta Olsztyna (tylko wersja elektroniczna poprzez formularz aplikacyjny)
Informacje dodatkowe:

Dodatkowe informacje można uzyskać u Kierownika Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, al. Marszałka Piłsudskiego 7/9, tel. 89 523-22-42,
Wszelkie informacje w sprawach rekrutacji, w tym o spełnieniu bądź nie, wymogów formalnych, można uzyskać w Wydziale Organizacji i Kadr, pok. 130,  tel. 89/527- 97-81.
Informacja o rozstrzygnięciu naboru będzie podana do publicznej wiadomości na stronie e-rekrutacje.olsztyn.eu, zakładka – „Wyniki naborów” oraz  w Urzędzie Miasta Olsztyna na tablicy ogłoszeń „Nabór na wolne stanowiska pracy”.
 Przewiduje się zatrudnienie na czas określony.

Warunki pracy na danym stanowisku pracy:
- usytuowanie stanowiska pracy: budynek wielokondygnacyjny, winda, schody,
- praca przy stanowisku komputerowym, wymagająca wysokiego stopnia samodzielności,
 a także bezpośredniego i telefonicznego kontaktu z pracownikami innych komórek Urzędu Miasta oraz jednostek organizacyjnych Miasta Olsztyna,
- częste kontakty z ineresantami.

W maju 2019 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Olsztyna,
 w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosił mniej niż 6%.

Informacja dodatkowa:
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Olsztyna z siedzibą w Olsztynie, Plac Jana Pawła II 1;
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych – iod@olsztyn.eu;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na potrzeby aktualnej rekrutacji na podstawie art. 6 ust 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974r.;
4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy
 od dnia zakończenia postępowania rekrutacyjnego. Po tym okresie dane zostaną usunięte. Przed upływem powyższego terminu dane zostaną usunięte w przypadku, gdy ich dalsze przechowywanie stanie się zbędne dla procesu rekrutacyjnego;
5) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,  prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a w zakresie danych podanych dobrowolnie również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, cofnięcia zgody na ich przetwarzanie i usunięcia;
6) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych;
7) podanie przez Pana/Panią danych osobowych obowiązkowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.


Rejestr zmian