Elektroniczna rekrutacja do pracy
w Urzędzie Miasta Olsztyna

INSPEKTOR ds. BRANŻY BUDOWLANEJ, ORGANIZACJI I REALIZACJI ROBÓT w Wydziale Inwestycji Miejskich Urzędu Miasta Olsztyn Pl. Jana Pawła II 1

A- A+

Postępowanie zostało rozstrzygnięte

Informujemy, że nabór na stanowisko inspektora ds. branży budowlanej, organizacji i realizacji robót w  Wydziale Inwestycji Miejskich Urzędu Miasta Olsztyna nie został rozstrzygnięty.

Olsztyn, 13.01.2020r.

Miejska jednostka organizacyjna:
Urząd Miasta Olsztyna
Data opublikowania:
10-12-2019
Wymiar i liczba etatów:
1
Obowiązki:

1. Monitorowanie realizacji projektu w powierzonym zakresie rzeczowym, kontrola zgodności z umową o dofinansowanie, harmonogramem realizacji projektu i harmonogramem rzeczowo – finansowym robót oraz planami płatności,

2. Sporządzanie i aktualizacja planów realizacji, w tym harmonogramów rzeczowo – finansowych powierzonych zadań, zgodnie z zakresem rzeczowym,

3. Udział w przeprowadzanych próbach i badaniach kontrolnych oraz odbiorach części lub całości Projektu,

4. Sprawdzanie kompletności i weryfikacja Świadectw Płatności z uwzględnieniem kwalifikacji wydatków zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie oraz wytycznymi Instytucji Zarządzających i Pośredniczących w Programie,

 

5. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami remontowymi i inwestycyjnymi, w tym:

a) weryfikacja dokumentacji technicznej przyszłych budów,

b) weryfikacja dokumentacji prowadzonej budowy,

c) rozliczanie indywidualnych zadań wg branży budowlanej,

d) dokonywanie odbiorów częściowych i końcowego budowy oraz nadzór zgodności zgłaszanych do  odbioru robót zgodnie z zatwierdzonym projektem i zawartymi umowami,

      e) przekazywanie zrealizowanych zadań do użytkowania,

f) przygotowywanie dokumentów niezbędnych do prowadzenia procedur zamówień publicznych i wewnętrznych Urzędu Miasta związanych z zrealizowanymi inwestycjami,

g) przygotowywanie umów i aneksów do umów związanych z realizowanym przedsięwzięciem,

 

 6. Udział w Komisji Przygotowania i Opiniowania Projektów Inwestycyjnych,

Wymagania niezbędne:
 • obywatelstwo polskie,
 • wykształcenie wyższe o kierunku budownictwo,
 • co najmniej 3 letni staż pracy,
 • Znajomość ustaw:
   - Prawo budowlane,
   - Prawo zamówień publicznych,

            - Zasady współfinansowania inwestycji ze środków UE,

            - Kodeks postępowania administracyjnego,

 • brak skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
Wymagania dodatkowe:
 • uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno – budowlanej,
 • co najmniej 1 rok pracy z uprawnieniami  projektowymi lub wykonawczymi,
Umiejętności:
 • terminowe, poprawne i dokładne wykonywanie prac
 • realizacja zleconych prac
 • aktualność i kompleksowość wiedzy na zajmowanym stanowisku
 • komunikacja ze współpracownikami i interesantami
 • inicjatywa i zaangażowanie w realizację

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 • list motywacyjny,
 • skan lub zdjęcie dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • skany lub zdjęcia dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia o aktualnym zatrudnieniu),
 • skany lub zdjęcia dokumentów potwierdzających wymagania dodatkowe (w przypadku ich posiadania).
Termin składania ofert:
22-12-2019
Miejsce składania ofert:
Urząd Miasta Olsztyna (tylko wersja elektroniczna poprzez formularz aplikacyjny)
Informacje dodatkowe:

Dodatkowe informacje można uzyskać u Zastępcy Dyrektora Wydziału Inwestycji Miejskich, Pl. Jana Pawła II 1, tel. 89/534-94-31, tel. 89 527-31-11, wew. 400.
Wszelkie informacje w sprawach rekrutacji, w tym o spełnieniu bądź nie, wymogów formalnych, można uzyskać w Wydziale Organizacji i Kadr, pok. 130,  tel. 89/527- 97-81.

 


Informacja o rozstrzygnięciu naboru będzie podana do publicznej wiadomości na stronie  e-rekrutacje.olsztyn.eu, zakładka – „Wyniki naborów” oraz  w Urzędzie Miasta Olsztyna na elektronicznej tablicy ogłoszeń, zakładka "Oferty pracy", zakładka "Wyniki naborów".
Przewiduje się zatrudnienie na czas określony.

Warunki pracy na danym stanowisku pracy:

- usytuowanie stanowiska pracy: budynek wielokondygnacyjny, winda, schody,

- praca przy stanowisku komputerowym, wymagająca wysokiego stopnia samodzielności,
 a także bezpośredniego i telefonicznego kontaktu z pracownikami innych komórek Urzędu Miasta oraz   jednostek organizacyjnych Miasta Olsztyna,
- częste kontakty z interesantami,

- wykonywanie wizji lokalnych na terenie Miasta,

We listopadzie 2019 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Olsztyna,
 w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosił mniej niż 6%.

Informacja dodatkowa:

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Olsztyna z siedzibą w Olsztynie, Plac Jana Pawła II 1;

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych – iod@olsztyn.eu;

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na potrzeby aktualnej rekrutacji na podstawie art. 6 ust 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974r.;

4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy od dnia zakończenia postępowania rekrutacyjnego. Po tym okresie dane zostaną usunięte. Przed upływem powyższego terminu dane zostaną usunięte w przypadku, gdy ich dalsze przechowywanie stanie się zbędne dla procesu rekrutacyjnego;

5) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,  prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a w zakresie danych podanych dobrowolnie również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, cofnięcia zgody na ich przetwarzanie i usunięcia;
6) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych;
7) podanie przez Pana/Panią danych osobowych obowiązkowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.


Rejestr zmian