Elektroniczna rekrutacja do pracy
w Urzędzie Miasta Olsztyna

INSPEKTOR DS. KONTROLI I ROZLICZANIA DOTACJI W WYDZIALE ZDROWIA, POLITYKI SPOŁECZNEJ I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH, PLAC JANA PAWŁA II 1

A- A+

Postępowanie zostało rozstrzygnięte

Informujemy, że nabór nie został rozstrzygnięty. Olsztyn, 10.10.2018r.

Miejska jednostka organizacyjna:
Urząd Miasta Olsztyna
Data opublikowania:
10-09-2018
Wymiar i liczba etatów:
1
Obowiązki:
 • prowadzenie kontroli finansowych dotacji celowych udzielonych organizacjom pozarządowym,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie rozliczania finansowego i zwrotu nienależnych dotacji,
 • przygotowywanie budżetu wydziału i sporządzanie sprawozdań z jego realizacji,
 • prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem lokali z zasobów gminy na działalność statutową organizacji,
 • prowadzenie spraw wolontariatu miejskiego.
   
Wymagania niezbędne:
 • obywatelstwo polskie,
 • wykształcenie wyższe o kierunku administracja lub polityka społeczna lub rachunkowość i finanse
 • co najmniej 3 letni staż pracy zawodowej w tym co najmniej 1 rok pracy w administracji publicznej,
 • znajomość przepisów:
  - ustawa o finansach publicznych,
  - ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
  - ustawa o rachunkowości,
  - kodeks postępowania administracyjnego,
  - ustawa o samorządzie gminnym.
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
Wymagania dodatkowe:
 • doświadczenie w realizacji zadań z zakresu udzielania dotacji organizacjom pozarządowych,
 • doświadczenie w realizacji zadań z zakresu budżetu i finansów jednostek sektora finansów publicznych.
Umiejętności:
 • terminowość i dokładność,
 • umiejętność prawidłowego stosowania wiedzy,
 • komunikatywność,
 • kultura osobista
 • umiejętność analitycznego myślenia.
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 • list motywacyjny,
 • skan lub zdjęcie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • skany lub zdjęcia dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia o aktualnym zatrudnieniu),
 • skany lub zdjęcia dokumentów potwierdzających wymagania dodatkowe (w przypadku ich posiadania)
Termin składania ofert:
23-09-2018
Miejsce składania ofert:
Urząd Miasta Olsztyna (tylko wersja elektroniczna poprzez formularz aplikacyjny)
Informacje dodatkowe:

Dodatkowe informacje można uzyskać u Dyrektora Wydziału Zdrowia, Polityki Społecznej i Organizacji Pozarządowych, ul. Knosały 3 (budynek "A"), tel. 89 522 28 21, tel. 89 535-32-10, wew. 27
Wszelkie informacje w sprawach rekrutacji, w tym o spełnieniu bądź nie, wymogów formalnych, można uzyskać w Wydziale Organizacji i Kadr, pok. 130,  tel. 89/527- 97-81.
Informacja o rozstrzygnięciu naboru będzie podana do publicznej wiadomości na stronie  e-rekrutacje.olsztyn.eu, zakładka – „Wyniki naborów” oraz  w Urzędzie Miasta Olsztyna na tablicy ogłoszeń „Nabór na wolne stanowiska pracy”.
Przewiduje się zatrudnienie na czas określony.

Informacja dodatkowa:
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Olsztyna z siedzibą w Olsztynie, Plac Jana Pawła II 1;
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych – iod@olsztyn.eu;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na potrzeby aktualnej rekrutacji na podstawie art. 6 ust 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974r.;
4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy
 od dnia zakończenia postępowania rekrutacyjnego. Po tym okresie dane zostaną usunięte. Przed upływem powyższego terminu dane zostaną usunięte w przypadku, gdy ich dalsze przechowywanie stanie się zbędne dla procesu rekrutacyjnego;
5) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,  prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a w zakresie danych podanych dobrowolnie również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, cofnięcia zgody na ich przetwarzanie i usunięcia;
6) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych;
7) podanie przez Pana/Panią danych osobowych obowiązkowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.


Rejestr zmian