Elektroniczna rekrutacja do pracy
w Urzędzie Miasta Olsztyna

INSPEKTOR DS. KONTROLI W BIURZE KONTROLI W URZĘDZIE MIASTA OLSZTYNA PLAC JANA PAWŁA II 1

A- A+

Postępowanie zostało rozstrzygnięte

Informujemy, że nabór na stanowisko inspektora ds. kontroli w Biurze Kontroli Urzędu Miasta Olsztyna nie został rozstrzygnięty. Olsztyn, 17.10.2018 roku
Miejska jednostka organizacyjna:
Urząd Miasta Olsztyna
Data opublikowania:
18-09-2018
Wymiar i liczba etatów:
1
Obowiązki:

1. prowadzenie postępowań kontrolnych,
2. prowadzenie postępowań pokontrolnych,
3. monitorowanie realizacji zaleceń pokontrolnych,
4. uczestniczenie w opracowywaniu planów kontroli i okresowych sprawozdań z działalności Biura Kontroli w zakresiewykonywanych zadań oraz sprawozdań wynikających z regulacji wewnętrznych Urzędu

Wymagania niezbędne:
 • obywatelstwo polskie,
 • wykształcenie wyższe o kierunku ekonomia lub prawo lub  zarządzanie,
 • co najmniej 3 letni staż pracy zawodowej,
 • co najmniej 3 lata pracy w kontroli, w tym minimum 1 rok w administracji publicznej,
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 •  pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 •  znajomość ustaw:
  - Kodeks postępowania administracyjnego,,
  - Prawo zamówień publicznych,
  - o rachunkowości,
  - o finansach publicznych,
  - o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
  - o systemie oświaty,
  - o dostępie do informacji publicznej
  - o samorządzie gminnym,
  - o samorządzie powiatowym,
  - o samorządzie wojewódzkim,
  - o pracownikach samorządowych.
Wymagania dodatkowe:

-

Umiejętności:
 • aktualność i kompleksowość wiedzy,
 • komunikatywność,
 • samodzielność,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • kultura osobista,
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 • list motywacyjny,
 • skan lub zdjęcie dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • skany lub zdjęcia dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenie o aktualnym zatrudnieniu),
 • dokumenty potwierdzające co najmniej 3 letnią pracę w kontroli, w tym minimum 1 rok w administracji publicznej,
Termin składania ofert:
30-09-2018
Miejsce składania ofert:
Urząd Miasta Olsztyna (tylko wersja elektroniczna poprzez formularz aplikacyjny)
Informacje dodatkowe:

Dodatkowe informacje można uzyskać u  Dyrektora Biura Kontroli,  Wyzwolenia 30, tel. 89 527-31-11, wew. 220
Wszelkie informacje w sprawach rekrutacji, w tym o spełnieniu bądź nie, wymogów formalnych, można uzyskać w Wydziale Organizacji i Kadr, pok. 130,  tel. 89/527- 97-81.
Informacja o rozstrzygnięciu naboru będzie podana do publicznej wiadomości na stronie e-rekrutacje.olsztyn.eu, zakładka – „Wyniki naborów” oraz  w Urzędzie Miasta Olsztyna na tablicy ogłoszeń „Nabór na wolne stanowiska pracy”.
 Przewiduje się zatrudnienie na czas określony.

Informacja dodatkowa:
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Olsztyna z siedzibą w Olsztynie, Plac Jana Pawła II 1;
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych – iod@olsztyn.eu;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na potrzeby aktualnej rekrutacji na podstawie art. 6 ust 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974r.;
4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy
 od dnia zakończenia postępowania rekrutacyjnego. Po tym okresie dane zostaną usunięte. Przed upływem powyższego terminu dane zostaną usunięte w przypadku, gdy ich dalsze przechowywanie stanie się zbędne dla procesu rekrutacyjnego;
5) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,  prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a w zakresie danych podanych dobrowolnie również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, cofnięcia zgody na ich przetwarzanie i usunięcia;
6) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych;
7) podanie przez Pana/Panią danych osobowych obowiązkowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.


Rejestr zmian