Elektroniczna rekrutacja do pracy
w Urzędzie Miasta Olsztyna

INSPEKTOR DS. KSIĘGOWOŚCI PŁAC PRACOWNIKÓW URZĘDU MIASTA W WYDZIALE FINANSÓW URZĘDU MIASTA OLSZTYNA PLAC JANA PAWŁA II 1

A- A+

Postępowanie zostało rozstrzygnięte

Informujemy, że na stanowisko inspektora ds. księgowości płac pracowników Urzędu Miasta w Wydziale Finansów Urzędu Miasta Olsztyna została wybrana:

PANI MARZENA OLCHOWY zam. OLSZTYN

Kandydatka wykazała się bardzo dobrą znajomością zagadnień określonych w ogłoszeniu o naborze i spełniła oczekiwania Komisji.

Olsztyn, 07.11.2018 roku

Miejska jednostka organizacyjna:
Urząd Miasta Olsztyna
Data opublikowania:
27-09-2018
Wymiar i liczba etatów:
1
Obowiązki:

1. Prowadzenie ewidencji związanej z wynagradzaniem, zasiłkami rodzinnymi, chorobowymi, wychowawczymi,
2. Prowadzenie kart zasiłkowych pracowników,
3. Sporządzanie listy płac,
4. Sporządzanie przelewów bankowych,
5. Sporządzanie sprawozdań GUS dotyczących funduszu płac,
6. Analizowanie zgodności wykonania funduszu płac z planem budżetowym,
7. Sporządzanie deklaracji rozliczeniowych podatku dochodowego od osób fizycznych dla urzędu Skarbowego.

Wymagania niezbędne:

• obywatelstwo polskie,
• wykształcenie wyższe,
• co najmniej 3 letni staż pracy zawodowej,
• co najmniej 2 lata pracy w płacach,
• znajomość przepisów:
  - ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz osób,
  - ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych,
  - ustawa o finansach publicznych,
  - ustawa o rachunkowości,
  - rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie klasyfikacji budżetowej,
• brak skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
• pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

Wymagania dodatkowe:


 

Umiejętności:

• terminowość i dokładność,
• umiejętność prawidłowego stosowania wiedzy,
• komunikatywność,
• kultura osobista

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • list motywacyjny,
 • skan lub zdjęcie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • skany lub zdjęcia dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia o aktualnym zatrudnieniu),
 • skany lub zdjęcia dokumentów potwierdzających co najmniej 2 lata pracy w płacach,

Termin składania ofert:
07-10-2018
Miejsce składania ofert:
Urząd Miasta Olsztyna wyłącznie wersja elektroniczna
Informacje dodatkowe:

Dodatkowe informacje można uzyskać u Kierownika referatu księgowości jednostki budżetowej Wydziale Finansów, tel. 89 527-31-11, wew. 316
Wszelkie informacje w sprawach rekrutacji, w tym o spełnieniu bądź nie, wymogów formalnych, można uzyskać w Wydziale Organizacji i Kadr, pok. 130,  tel. 89/527- 97-81.
Informacja o rozstrzygnięciu naboru będzie podana do publicznej wiadomości na stronie
e-rekrutacje.olsztyn.eu, zakładka – „Wyniki naborów” oraz  w Urzędzie Miasta Olsztyna na tablicy ogłoszeń „Nabór na wolne stanowiska pracy”.
Przewiduje się zatrudnienie na czas określony.

Informacja dodatkowa:
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Olsztyna z siedzibą
 w Olsztynie, Plac Jana Pawła II 1;
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych – iod@olsztyn.eu;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na potrzeby aktualnej rekrutacji na podstawie art. 6 ust 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974r.;
4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy
 od dnia zakończenia postępowania rekrutacyjnego. Po tym okresie dane zostaną usunięte. Przed upływem powyższego terminu dane zostaną usunięte w przypadku, gdy ich dalsze przechowywanie stanie się zbędne dla procesu rekrutacyjnego;
5) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,  prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a w zakresie danych podanych dobrowolnie również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, cofnięcia zgody na ich przetwarzanie i usunięcia;
6) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych;
7) podanie przez Pana/Panią danych osobowych obowiązkowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.


Rejestr zmian