Elektroniczna rekrutacja do pracy
w Urzędzie Miasta Olsztyna

INSPEKTOR DS. KSIĘGOWOŚCI PŁAC PRACOWNIKÓW URZĘDU MIASTA W WYDZIALE FINANSÓW URZĘDU MIASTA OLSZTYNA PLAC JANA PAWŁA II 1

A- A+

Postępowanie zostało rozstrzygnięte

Informujemy, że na stanowisko inspektora ds.księgowości płac pracowników Urzędu Miasta w Wydziale Finansów w Urzędzie Miasta Olsztyna  została wybrana:

PANI ANNA SZURPICKA - KUPIS zam. OLSZTYN

kandydatka  spełniła  wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o naborze i  wykazała  się bardzo dobrą znajomością zagadnień niezbędnych na tym stanowisku.

Olsztyn, 15.07.2019r.

Miejska jednostka organizacyjna:
Urząd Miasta Olsztyna
Data opublikowania:
25-06-2019
Wymiar i liczba etatów:
1
Obowiązki:

      1. Prowadzenie ewidencji związanej z wynagradzaniem, zasiłkami: rodzinnymi, chorobowymi, wychowawczymi,
      2. Prowadzenie kart zasiłkowych pracowników,
      3. Sporządzanie listy płac,
      4. Sporządzanie przelewów bankowych,
      5. Sporządzanie sprawozdań GUS dotyczących funduszu płac,
      6. Analizowanie zgodności wykonania funduszu płac z planem budżetowym,
      7. Sporządzanie deklaracji rozliczeniowych podatku dochodowego od osób fizycznych dla Urzędu Skarbowego.

Wymagania niezbędne:

     • obywatelstwo polskie,
     • wykształcenie wyższe,
     • co najmniej 3 letni staż pracy zawodowej,
     • co najmniej 2 lata pracy w płacach,
     • znajomość przepisów:
       - ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz osób,
       - ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych,
       - ustawa o finansach publicznych,
       - ustawa o rachunkowości,
       - rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie klasyfikacji budżetowej,
    • brak skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
    • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

Umiejętności:

    • terminowość i dokładność,
    • umiejętność prawidłowego stosowania wiedzy,
    • komunikatywność,
    • kultura osobista

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

   • list motywacyjny,
   • skan lub zdjęcie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
   • skany lub zdjęcia dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia o aktualnym zatrudnieniu),
   • skany lub zdjęcia dokumentów potwierdzających co najmniej 2 lata pracy w płacach,

Termin składania ofert:
07-07-2019
Miejsce składania ofert:
Urząd Miasta Olsztyna (tylko wersja elektroniczna poprzez formularz aplikacyjny)
Informacje dodatkowe:

Dodatkowe informacje można uzyskać u Kierownika referatu księgowości jednostki budżetowej Wydziale Finansów, tel. 89 527-31-11, wew. 316
Wszelkie informacje w sprawach rekrutacji, w tym o spełnieniu bądź nie, wymogów formalnych, można uzyskać w Wydziale Organizacji i Kadr, pok. 130,  tel. 89/527- 97-81.
Informacja o rozstrzygnięciu naboru będzie podana do publicznej wiadomości na stronie
e-rekrutacje.olsztyn.eu, zakładka – „Wyniki naborów” oraz  Urzędzie Miasta Olsztyna na elektronicznej tablicy ogłoszeń, zakładka "Oferty pracy", zakładka "Wyniki naborów".
Przewiduje się zatrudnienie na czas określony.

Warunki pracy na danym stanowisku pracy:
- usytuowanie stanowiska pracy: budynek wielokondygnacyjny, winda, schody,
- praca przy stanowisku komputerowym, wymagająca wysokiego stopnia samodzielności,
  a także bezpośredniego i telefonicznego kontaktu z pracownikami innych komórek Urzędu    
  Miasta oraz jednostek organizacyjnych Miasta Olsztyna.

W maju 2019 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Olsztyna, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosił mniej niż 6%.

Informacja dodatkowa:
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Olsztyna z siedzibą w Olsztynie,
Plac Jana Pawła II 1;
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych – iod@olsztyn.eu;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na potrzeby aktualnej rekrutacji na podstawie art. 6 ust 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974r.;
4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy
 od dnia zakończenia postępowania rekrutacyjnego. Po tym okresie dane zostaną usunięte. Przed upływem powyższego terminu dane zostaną usunięte w przypadku, gdy ich dalsze przechowywanie stanie się zbędne dla procesu rekrutacyjnego;
5) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,  prawo
do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a w zakresie danych podanych dobrowolnie również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, cofnięcia zgody na ich przetwarzanie i usunięcia;
6) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych;
7) podanie przez Pana/Panią danych osobowych obowiązkowych jest obligatoryjne w oparciu
 o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.


Rejestr zmian