Elektroniczna rekrutacja do pracy
w Urzędzie Miasta Olsztyna

INSPEKTOR DS. LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO I USTALANIA WARUNKÓW ZABUDOWY W WYDZIALE URBANISTYKI I ARCHITEKTURY URZĘDU MIASTA OLSZTYNA

A- A+

Postępowanie zostało rozstrzygnięte

Informujemy, że na stanowisko inspektora ds. lokalizacji inwestycji celu publicznego i ustalania warunków zabudowy w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Olsztyna został wybrany: PAN Krzysztof Majchrzak zam. OLSZTYN kandydat spełnił wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o naborze i wykazał się bardzo dobrą znajomością zagadnień niezbędnych na tym stanowisku. Olsztyn, 09.10.2018r.
Miejska jednostka organizacyjna:
Urząd Miasta Olsztyna
Data opublikowania:
13-09-2018
Wymiar i liczba etatów:
1
Obowiązki:

Do podstawowych zadań należeć będzie: 1. prowadzenie procedury administracyjnej w sprawie ustalania decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego, 2. przygotowywanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, 3. sporządzanie i wydawanie opinii, wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Wymagania niezbędne:

• obywatelstwo polskie, • wykształcenie wyższe o kierunku architektura lub urbanistyka lub gospodarka przestrzenna, • co najmniej 3 letni staż pracy zawodowej, • znajomość ustaw: - ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, - ustawa prawo budowlane - Kodeks postępowania administracyjnego, • brak skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

Wymagania dodatkowe:

• uprawnienia projektowe w branży architektonicznej lub urbanistycznej

Umiejętności:

• komunikatywność, • samodzielność, • umiejętność pracy w zespole, • kultura osobista,

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

• list motywacyjny, • skan lub zdjęcie dyplomu ukończenia studiów wyższych, • skany lub zdjęcia dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia o aktualnym zatrudnieniu), • skany lub zdjęcia dokumentów potwierdzających wymagania dodatkowe (w przypadku ich posiadania)

Termin składania ofert:
23-09-2018
Miejsce składania ofert:
Oferty składa się poprzez wypełnienie i przesłanie wyłącznie drogą elektroniczną formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej www.bip.olsztyn.eu w terminie do dnia 23.09.2018 roku. Decyduje data wysłania formularza.
Informacje dodatkowe:

Dodatkowe informacje można uzyskać u Kierownika Referatu w Wydziale Urbanistyki i Architektury, Pl. Jana Pawła II 1, pok. 206, tel. 89 527 - 31 - 11, wew. 462, Wszelkie informacje w sprawach rekrutacji, w tym o spełnieniu bądź nie, wymogów formalnych, można uzyskać w Wydziale Organizacji i Kadr, pok. 130, tel. 89/527- 97-81. Informacja o rozstrzygnięciu naboru będzie podana do publicznej wiadomości na stronie e-rekrutacje.olsztyn.eu, zakładka – „Wyniki naborów” oraz w Urzędzie Miasta Olsztyna na tablicy ogłoszeń „Nabór na wolne stanowiska pracy”. Przewiduje się zatrudnienie na czas określony. Informacja dodatkowa: Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Olsztyna z siedzibą w Olsztynie, Plac Jana Pawła II 1; 2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych – iod@olsztyn.eu; 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na potrzeby aktualnej rekrutacji na podstawie art. 6 ust 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974r.; 4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy od dnia zakończenia postępowania rekrutacyjnego. Po tym okresie dane zostaną usunięte. Przed upływem powyższego terminu dane zostaną usunięte w przypadku, gdy ich dalsze przechowywanie stanie się zbędne dla procesu rekrutacyjnego; 5) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a w zakresie danych podanych dobrowolnie również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, cofnięcia zgody na ich przetwarzanie i usunięcia; 6) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, 7) podanie przez Pana/Panią danych osobowych obowiązkowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.


Rejestr zmian