Elektroniczna rekrutacja do pracy
w Urzędzie Miasta Olsztyna

INSPEKTOR DS. OBSŁUGI INWESTORA W BIURZE PROMOCJI I TURYSTYKI W URZĘDZIE MIASTA OLSZTYNA PLAC JANA PAWŁA II 1

A- A+

Postępowanie zostało rozstrzygnięte

Informujemy, że nabór na stanowisko inspektora ds. obsługi inwestora w Biurze Promocji i Turystyki  Urzędu Miasta Olsztyna nie został rozstrzygnięty.

Olsztyn, 01.07.2019r.

Miejska jednostka organizacyjna:
Urząd Miasta Olsztyna
Data opublikowania:
17-06-2019
Wymiar i liczba etatów:
1
Obowiązki:
 1. Dokonywanie analizy potrzeb inwestorów zewnętrznych, w tym identyfikacja obszarów mogących stanowić potencjalny przedmiot zainteresowania inwestorów,
 2. Gromadzenie, opracowywanie i weryfikacja danych potrzebnych do przygotowania kompleksowych ofert inwestycyjnych oraz materiałów informacyjnych,
 3. Współprowadzenie serwisu podstrony www.olsztyn.eu/gospodarka oraz serwisu www.invest.olsztyn.eu,
 4. Gromadzenie i sporządzanie informacji dotyczących gospodarki Miasta w formie opisowej i graficznej oraz monitorowanie zmian w niej zachodzących,
 5. Przygotowywanie merytoryczne do druku publikacji m.in. promujących ofertę inwestycyjną Miasta,
 6. Organizacja spotkań z potencjalnymi inwestorami,
 7. Uczestnictwo w targach, misjach oraz wizytach studyjnych,
 8. Przygotowywanie projektów współfinansowanych z funduszy europejskich dotyczących promocji gospodarczej Miasta.
Wymagania niezbędne:
 • obywatelstwo polskie,
 • wykształcenie wyższe o kierunku ekonomia lub marketing lub stosunki międzynarodowe lub gospodarka przestrzenna lub administracja,
 • co najmniej 3 letni staż pracy zawodowej,
 • bardzo dobra znajomość j. angielskiego na poziomie B2, w tym znajomość słownictwa ekonomicznego,
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 •  pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 •  znajomość:
  - Strategii Rozwoju Województwa Warmińsko - Mazurskiego,
  - Strategii Rozwoju Miasta,
  - Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta,
 • znajomość ustaw:
  - Prawo zamówień publicznych,
  - o finansach publicznych,
  - o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
  - o samorządzie gminnym,
  - Kodeks postępowania administracyjnego,
Wymagania dodatkowe:

-

Umiejętności:
 • aktualność i kompleksowość wiedzy,
 • komunikatywność,
 • samodzielność,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • kultura osobista,
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 • list motywacyjny,
 • skan lub zdjęcie dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • skany lub zdjęcia dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenie o aktualnym zatrudnieniu),
 • dokumenty potwierdzające znajomość j. angielskiego na poziomie B2, w tym znajomości słownictwa ekonomicznego,
Termin składania ofert:
27-06-2019
Miejsce składania ofert:
Urząd Miasta Olsztyna (tylko wersja elektroniczna poprzez formularz aplikacyjny)
Informacje dodatkowe:

Dodatkowe informacje można uzyskać u Dyrektora Biura Promocji i Turystyki, Pl. Jana Pawła II 1, tel. 89 527-31-11, wew. 394
Wszelkie informacje w sprawach rekrutacji, w tym o spełnieniu bądź nie, wymogów formalnych, można uzyskać w Wydziale Organizacji i Kadr, pok. 130,  tel. 89/527- 97-81.
Informacja o rozstrzygnięciu naboru będzie podana do publicznej wiadomości na stronie e-rekrutacje.olsztyn.eu, zakładka – „Wyniki naborów” oraz  w Urzędzie Miasta Olsztyna na tablicy ogłoszeń „Nabór na wolne stanowiska pracy”.
 Przewiduje się zatrudnienie na czas określony.

Warunki pracy na danym stanowisku pracy:
- usytuowanie stanowiska pracy: budynek wielokondygnacyjny, winda, schody,
- praca przy stanowisku komputerowym, wymagająca wysokiego stopnia samodzielności,
 a także bezpośredniego i telefonicznego kontaktu z pracownikami innych komórek Urzędu Miasta oraz jednostek organizacyjnych Miasta Olsztyna,

- częste kontakty z ineresantami.

W maju 2019 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Olsztyna,
 w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosił mniej niż 6%.

Informacja dodatkowa:
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Olsztyna z siedzibą w Olsztynie, Plac Jana Pawła II 1;
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych – iod@olsztyn.eu;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na potrzeby aktualnej rekrutacji na podstawie art. 6 ust 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974r.;
4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy
 od dnia zakończenia postępowania rekrutacyjnego. Po tym okresie dane zostaną usunięte. Przed upływem powyższego terminu dane zostaną usunięte w przypadku, gdy ich dalsze przechowywanie stanie się zbędne dla procesu rekrutacyjnego;
5) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,  prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a w zakresie danych podanych dobrowolnie również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, cofnięcia zgody na ich przetwarzanie i usunięcia;
6) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych;
7) podanie przez Pana/Panią danych osobowych obowiązkowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.


Rejestr zmian