Elektroniczna rekrutacja do pracy
w Urzędzie Miasta Olsztyna

INSPEKTOR DS. OBSŁUGI KOLEGIUM PREZYDENTA OLSZTYNA W WYDZIALE ORGANIZACJI I KADR, URZĄD MIASTA OLSZTYNA, PLAC JANA PAWŁA II

A- A+

Postępowanie zostało rozstrzygnięte

Informujemy, że na stanowisko inspektora ds.obsługi kolegium Prezydenta Olsztyna w Wydziale Organizacji i Kadr w Urzędzie Miasta Olsztyna  została wybrana:

PANI KATARZYNA KISIEL zam. OLSZTYN

kandydatka  spełniła  wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o naborze i  wykazała  się bardzo dobrą znajomością zagadnień niezbędnych na tym stanowisku.

Olsztyn, 15.07.2019r.

Miejska jednostka organizacyjna:
Urząd Miasta Olsztyna
Data opublikowania:
25-06-2019
Wymiar i liczba etatów:
1
Obowiązki:
 1. Prowadzenie kontroli formalnej materiałów na posiedzenia Kolegium Prezydenta Olsztyna, w tym projektów uchwał kierowanych pod obrady Rady Miasta Olsztyna,
 2. Zapewnienie obsługi organizacyjnej posiedzeń Kolegium Prezydenta Olsztyna,
 3. Sporządzanie rozstrzygnięć podjętych przez Prezydenta Olsztyna,
 4. Sporządzanie wykazów rozstrzygnięć podjętych przez Prezydenta Olsztyna,
 5. Monitorowanie projektów zarządzeń Prezydenta Olsztyna pod względem zgodności z zasadami redagowania i opracowywania aktów prawnych w Urzędzie Miasta Olsztyna,
 6. Rejestrowanie i prowadzenie zbioru zarządzeń Prezydenta Olsztyna,
 7. Sporządzanie informacji o pracy Prezydenta Olsztyna w okresie międzysesyjnym.
Wymagania niezbędne:
 • obywatelstwo polskie,
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • co najmniej 3 letni staż pracy w tym co najmniej 1 rok pracy w jednostkach samorządu terytorialnego,
 • wykształcenie wyższe,
 • znajomość:
  - ustawa o samorządzie gminnym,
  - kodeks postępowania administracyjnego,
  -  rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. rok 2011, Nr 14, poz. 67 ze zm.),
 • dobra znajomość obsługi komputera, w tym programów Word i Excel.
Wymagania dodatkowe:
 • wykształcenie wyższe o kierunku administracja lub podyplomowe z zakresu administracji,
Umiejętności:
 • terminowe, poprawne i dokładne wykonywanie prac,
 • organizacja pracy własnej,
 • samodzielność,
 • kultura osobista.
 • umiejętność współpracy z przełożonymi i pracownikami
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 • list motywacyjny,
 • skan lub zdjęcie dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • skany lub zdjęcia dokumentów potwierdzających staż pracy w tym co najmniej 1 rok pracy w jednostkach samorządu terytorialnego (świadectwa pracy, zaświadczenie o aktualnym zatrudnieniu),
 • skany lub zdjęcia dokumentów potwierdzających wymagania dodatkowe (w przypadku ich posiadania).
Termin składania ofert:
07-07-2019
Miejsce składania ofert:
Urząd Miasta Olsztyna (tylko wersja elektroniczna poprzez formularz aplikacyjny)
Informacje dodatkowe:

Dodatkowe informacje można uzyskać u Zastępcy Dyrektora Wydziału Organizacji i Kadr, Pl. Jana Pawła II 1, tel. 89 527-31-11, wew. 346
Wszelkie informacje w sprawach rekrutacji, w tym o spełnieniu, bądź nie wymogów formalnych, można uzyskać w Wydziale Organizacji i Kadr pok. 130 tel. 89/527-97-81. Informacja o rozstrzygnięciu naboru będzie podana do publicznej wiadomości na stronie e-rekrutacje.olsztyn.eu, zakładka – „Wyniki naborów” oraz  w Urzędzie Miasta Olsztyna na elektronicznej tablicy ogłoszeń, zakładka "Oferty pracy", zakładka "Wyniki naborów".
 Przewiduje się zatrudnienie na czas określony.

Warunki pracy na danym stanowisku pracy:
- usytuowanie stanowiska pracy: budynek wielokondygnacyjny, winda, schody,
- praca przy stanowisku komputerowym, wymagająca wysokiego stopnia samodzielności, a także bezpośredniego i telefonicznego kontaktu z pracownikami innych komórek Urzędu Miasta oraz jednostek organizacyjnych Miasta Olsztyna,

 W maju 2019 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Olsztyna, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosił mniej niż 6%.

Informacja dodatkowa:
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Olsztyna z siedzibą w Olsztynie, Plac Jana Pawła II 1;
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych – iod@olsztyn.eu;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na potrzeby aktualnej rekrutacji na podstawie art. 6 ust 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974r.;
4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy
 od dnia zakończenia postępowania rekrutacyjnego. Po tym okresie dane zostaną usunięte. Przed upływem powyższego terminu dane zostaną usunięte w przypadku, gdy ich dalsze przechowywanie stanie się zbędne dla procesu rekrutacyjnego;
5) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,  prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a w zakresie danych podanych dobrowolnie również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, cofnięcia zgody na ich przetwarzanie i usunięcia;
6) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych;
7) podanie przez Pana/Panią danych osobowych obowiązkowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.


Rejestr zmian