Elektroniczna rekrutacja do pracy
w Urzędzie Miasta Olsztyna

INSPEKTOR DS. OCHRONY PRZYRODY I ZIELENI W WYDZIALE ŚRODOWISKA, URZĄD MIASTA OLSZTYNA, PLAC JANA PAWŁA II 1

A- A+

Postępowanie zostało rozstrzygnięte

Informujemy, że na stanowisko inspektora ds. ochrony przyrody i zieleni została wybrana:

PANI MAŁGORZATA BUKOWSKA zam. OLSZTYN

Kandydatka spełniła wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o naborze i wykazała się bardzo dobrą znajomością zagadnień niezbędnych na tym stanowisku.

 Olsztyn, 14.06.2019 roku

Miejska jednostka organizacyjna:
Urząd Miasta Olsztyna
Data opublikowania:
27-05-2019
Wymiar i liczba etatów:
1
Obowiązki:
 • Przygotowywanie decyzji zezwalających na usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości lub ich przesadzenie we wskazane miejsce,
 • Prowadzenie spraw dotyczących postępowania administracyjnego i wymierzania kar za  usunięcie drzew / krzewów  bez wymaganego zezwolenia lub za ich zniszczenie,
 • Opiniowanie spraw w zakresie zieleni i ochrony przyrody,
 • Opiniowanie i uzgadnianie inwentaryzacji drzew, projektów gospodarki istniejącym drzewostanem oraz projektów urządzenia szaty roślinnej – stosownie do potrzeb prowadzonej gospodarki miejskimi gruntami.
 • Przygotowywanie dokumentów do ustanowienia przez Radę Miasta określonych form przyrody tj. pomników przyrody, użytków ekologicznych, stanowisk dokumentacyjnych i zespołów przyrodniczo-krajobrazowych na terenie Miasta.
Wymagania niezbędne:
 • obywatelstwo polskie,
 • wykształcenie wyższe o kierunku architektura krajobrazu
 • co najmniej 3 letni staż pracy w tym co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w realizacji zadań z zakresu ochrony przyrody i zieleni
 • Znajomość ustaw:
  - Ustawa o ochronie przyrody,
  - Ustawa o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
  - Kodeks postępowania administracyjnego,
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
Umiejętności:
 • terminowe, poprawne i dokładne wykonywanie prac,
 • organizacja pracy własnej,
 • aktualność i kompleksowość wiedzy,
 • komunikacja ze współpracownikami i interesantami,
 • samodzielność,
 • kultura osobista.
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 • list motywacyjny,
 • skan lub zdjęcie dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • skany lub zdjęcia dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia o aktualnym zatrudnieniu),
 • skany lub zdjęcia dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe w realizacji zadań z zakresu ochrony przyrody i zieleni
Termin składania ofert:
06-06-2019
Miejsce składania ofert:
Urząd Miasta Olsztyna (tylko wersja elektroniczna poprzez formularz aplikacyjny)
Informacje dodatkowe:

Dodatkowe informacje można uzyskać u Kierownika Referatu korzystania ze środowiska w Wydziale Środowiska, Wyzwolenia 30, tel. 89 527-31-11, wew. 205
Wszelkie informacje w sprawach rekrutacji, w tym o spełnieniu, bądź nie wymogów formalnych, można uzyskać w Wydziale Organizacji i Kadr pok. 130 tel. 89/527-97-81. Informacja o rozstrzygnięciu naboru będzie podana do publicznej wiadomości na stronie e-rekrutacje.olsztyn.eu, zakładka – „Wyniki naborów” oraz  w Urzędzie Miasta Olsztyna na elektronicznej tablicy ogłoszeń, zakładka "Oferty pracy", zakładka "Wyniki naborów".
 Przewiduje się zatrudnienie na czas określony.

Warunki pracy na danym stanowisku pracy:
- częste kontakty z interesantami,
- długotrwała obsługa komputera.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w kwietniu 2019 roku wyniósł - 5,8%

Informacja dodatkowa:
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Olsztyna z siedzibą w Olsztynie, Plac Jana Pawła II 1;
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych – iod@olsztyn.eu;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na potrzeby aktualnej rekrutacji na podstawie art. 6 ust 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974r.;
4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy
 od dnia zakończenia postępowania rekrutacyjnego. Po tym okresie dane zostaną usunięte. Przed upływem powyższego terminu dane zostaną usunięte w przypadku, gdy ich dalsze przechowywanie stanie się zbędne dla procesu rekrutacyjnego;
5) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,  prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a w zakresie danych podanych dobrowolnie również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, cofnięcia zgody na ich przetwarzanie i usunięcia;
6) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych;
7) podanie przez Pana/Panią danych osobowych obowiązkowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.


Rejestr zmian