Elektroniczna rekrutacja do pracy
w Urzędzie Miasta Olsztyna

INSPEKTOR DS. OCHRONY ŚRODOWISKA I GEOLOGII W WYDZIALE ŚRODOWISKA URZĘDU MIASTA OLSZTYNA PL. JANA PAWŁA II 1

A- A+

Postępowanie zostało rozstrzygnięte

Informujemy, że na stanowisko inspektora ds. ochrony środowiska i geologii została wybrana:

PANI NADIA FREITAG - DRAGUN zam. OLSZTYN

Kandydatka spełniła wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o naborze i wykazała się bardzo dobrą znajomością zagadnień niezbędnych na tym stanowisku.

 Olsztyn, 19.04.2019 roku

Miejska jednostka organizacyjna:
Urząd Miasta Olsztyna
Data opublikowania:
26-03-2019
Wymiar i liczba etatów:
1
Obowiązki:
 • Prowadzenie spraw związanych z planem adaptacji miasta do zmian klimatu,
 • Prowadzenie postępowań administracyjnych związanych z wydawaniem:
  - pozwoleń na wprowadzanie gazów lub pyłów do środowiska,
  - decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu,
  - pozwoleń zintegrowanych,
  - decyzji zezwalającej na handel uprawnieniami do emisji CO2,
  - decyzji zatwierdzających projekty i dokumentacje geologiczne.
  - decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
 •  Przyjmowanie zgłoszeń o instalacjach, o których mowa w ustawie Prawo ochrony środowiska, z których emisja nie wymaga pozwolenia.
 •  Prowadzenie publicznie dostępnego rejestru danych  o rodzajach i ilościach substancji zanieczyszczających, dopuszczonych do wprowadzenia do powietrza.
 •  Monitorowanie warunków akustycznych Miasta oraz alarmowe poziomy stężeń zanieczyszczeń powietrza we współpracy z WIOŚ i PWIS.
Wymagania niezbędne:
 • obywatelstwo polskie,
 • wykształcenie wyższe o kierunku ochrona środowiska lub inżynieria środowiska lub ogrodnictwo lub rolnictwo,
 • co najmniej 3 letni staż pracy zawodowej,
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 •  pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 •  znajomość ustaw:
  - Prawo ochrony środowiska,
  - Prawo geologiczne i górnicze,
  - Ustawa o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
  - Kodeks postępowania administracyjnego.
Wymagania dodatkowe:
 • 1 rok doświadczenia zawodowego w realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska lub/i geologii
Umiejętności:
 • aktualność i kompleksowość wiedzy,
 • komunikatywność,
 • samodzielność,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • kultura osobista,
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 • list motywacyjny,
 • skan lub zdjęcie dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • skany lub zdjęcia dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenie o aktualnym zatrudnieniu),
 • skany lub zdjęcia dokumentów potwierdzających wymagania dodatkowe (świadectwa pracy lub zaświadczenie o aktualnym zatrudnieniu - w przypadku ich posiadania)
Termin składania ofert:
07-04-2019
Miejsce składania ofert:
Urząd Miasta Olsztyna (tylko wersja elektroniczna poprzez formularz aplikacyjny)
Informacje dodatkowe:

Dodatkowe informacje można uzyskać u Kierownika Referatu Korzystania ze Środowiska, Wyzwolenia 30, tel. 89 527-31-11, wew. 205
Wszelkie informacje w sprawach rekrutacji, w tym o spełnieniu bądź nie, wymogów formalnych, można uzyskać w Wydziale Organizacji i Kadr, pok. 130,  tel. 89/527- 97-81.
Informacja o rozstrzygnięciu naboru będzie podana do publicznej wiadomości na stronie e-rekrutacje.olsztyn.eu, zakładka – „Wyniki naborów” oraz  w Urzędzie Miasta Olsztyna na elektronicznej tablicy ogłoszeń, zakładka "Oferty pracy", zakładka "Wyniki naborów".
 Przewiduje się zatrudnienie na czas określony.

Informacja dodatkowa:
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Olsztyna z siedzibą w Olsztynie, Plac Jana Pawła II 1;
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych – iod@olsztyn.eu;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na potrzeby aktualnej rekrutacji na podstawie art. 6 ust 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974r.;
4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy
 od dnia zakończenia postępowania rekrutacyjnego. Po tym okresie dane zostaną usunięte. Przed upływem powyższego terminu dane zostaną usunięte w przypadku, gdy ich dalsze przechowywanie stanie się zbędne dla procesu rekrutacyjnego;
5) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,  prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a w zakresie danych podanych dobrowolnie również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, cofnięcia zgody na ich przetwarzanie i usunięcia;
6) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych,
7) podanie przez Pana/Panią danych osobowych obowiązkowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.


Rejestr zmian