Elektroniczna rekrutacja do pracy
w Urzędzie Miasta Olsztyna

INSPEKTOR DS. ORGANIZACJI RUCHU W BIURZE MIEJSKIEGO INŻYNIERA RUCHU W URZĘDZIE MIASTA OLSZTYNA PLAC JANA PAWŁA II 1

A- A+

Postępowanie zostało rozstrzygnięte

Informujemy, że na stanowisko inspektora ds. organizacji ruchu w Biurze Miejskiego Inżyniera Ruchu w Urzędzie Miasta Olsztyna  został  wybrany:

PAN GRZEGORZ MATYKA zam. OLSZTYN

kandydat  spełnił  wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o naborze i  wykazał  się bardzo dobrą znajomością zagadnień niezbędnych na tym stanowisku.

Olsztyn, 01.03.2019r.

Miejska jednostka organizacyjna:
Urząd Miasta Olsztyna
Data opublikowania:
21-01-2019
Wymiar i liczba etatów:
1
Obowiązki:
 1. Przygotowywanie wniosków o odrzucenie przedstawionych do rozpatrzenia projektów organizacji ruchu.
 2. Przygotowywanie wniosków odsyłających przedstawione do rozpatrzenia projekty organizacji ruchu w celu wprowadzenia w nich żądanych poprawek.
 3. Przekazywanie zatwierdzonych projektów organizacji ruchu do realizacji dla zarządcy drogi lub innych podmiotów.
 4. Przechowywanie projektów organizacji ruchu i prowadzenie ich ewidencji.
 5. Ewidencjonowanie zawiadomień o wprowadzeniu zatwierdzanych organizacji ruchu.
 6. Informowanie zarządcy drogi o utracie ważności zatwierdzanych organizacji ruchu.
 7. Uczestnictwo w prowadzeniu kontroli prawidłowości wprowadzenia stałej organizacji ruchu.
 8. Uczestnictwo w prowadzeniu półrocznych kontroli prawidłowości zastosowania, wykonania, funkcjonowania i utrzymania wszystkich znaków drogowych, urządzeń sygnalizacji świetlnej, urządzeń sygnalizacji dźwiękowej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego umieszczonych na drogach podległych.
Wymagania niezbędne:
 1. obywatelstwo polskie,
 2. wykształcenie wyższe,
 3. co najmniej 3 letni staż pracy zawodowej,
 4. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 5. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. Znajomość:
    - ustawy Prawo o ruchu drogowym,
    - rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem,
    - rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego,
    - ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego,
    - ustawy o samorządzie gminnym,
    - obsługi komputera w zakresie oprogramowania Microsoft Office,
 7.  prawo jazdy kat. B
Wymagania dodatkowe:
 1. wykształcenie wyższe techniczne,
 2. znajomość topografii Olsztyna,
Umiejętności:

1. Terminowe, poprawne i dokładne wykonywanie prac,
2. Organizacja pracy własnej,
3. Aktualność i kompleksowość wiedzy,
4. Komunikacja ze współpracownikami i interesantami,
5. Samodzielność,

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1. list motywacyjny,
2. skan lub zdjęcie dyplomu ukończenia studiów wyższych,
3. skany lub zdjęcia potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu)
4. skany lub zdjęcia dokumentów potwierdzających wymagania dodatkowe (w przypadku ich posiadania)

Termin składania ofert:
31-01-2019
Miejsce składania ofert:
Urząd Miasta Olsztyna (tylko wersja elektroniczna poprzez formularz aplikacyjny)
Informacje dodatkowe:

Wszelkie informacje w sprawach rekrutacji, w tym o spełnieniu, bądź nie wymogów formalnych, można uzyskać w Wydziale Organizacji i Kadr pok. 130 tel. 89/527-97-81.
Informacja o rozstrzygnięciu naboru będzie podana do publicznej wiadomości na stronie e-rekrutacje.olsztyn.eu, zakładka – „Wyniki naborów” oraz  w Urzędzie Miasta Olsztyna na tablicy ogłoszeń „Nabór na wolne stanowiska pracy”.
Przewiduje się zatrudnienie na czas określony.

Informacja dodatkowa:
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Olsztyna z siedzibą
 w Olsztynie, Plac Jana Pawła II 1;
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych – iod@olsztyn.eu;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na potrzeby aktualnej rekrutacji na podstawie art. 6 ust 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974r.;
4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy
 od dnia zakończenia postępowania rekrutacyjnego. Po tym okresie dane zostaną usunięte. Przed upływem powyższego terminu dane zostaną usunięte w przypadku, gdy ich dalsze przechowywanie stanie się zbędne dla procesu rekrutacyjnego;
5) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,  prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a w zakresie danych podanych dobrowolnie również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, cofnięcia zgody na ich przetwarzanie i usunięcia;
6) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych;
7) podanie przez Pana/Panią danych osobowych obowiązkowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.


Rejestr zmian