Elektroniczna rekrutacja do pracy
w Urzędzie Miasta Olsztyna

INSPEKTOR DS. PLANOWANIA, FINANSOWANIA ORAZ ROZLICZANIA BUDŻETU I INWESTYCJI W WYDZIALE INWESTYCJI MIEJSKICH URZĘDU MIASTA OLSZTYNA

A- A+

Postępowanie zostało rozstrzygnięte

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

Informujemy, że na stanowisko inspektora ds. planowania, finansowania oraz rozliczania budżetu i inwestycji w Wydziale Inwestycji Miejskich Urzędu Miasta Olsztyna  została  wybrana:

PANI ANNA SUTER - OSTROWSKA  zam. OLSZTYN

kandydatka  spełniła  wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o naborze i  wykazała  się  bardzo dobrą znajomością zagadnień niezbędnych na tym stanowisku.

                                                                                                                                                                                               Olsztyn, 12.10.2017r.

Miejska jednostka organizacyjna:
Urząd Miasta Olsztyna
Data opublikowania:
12-09-2017
Wymiar i liczba etatów:
1
Obowiązki:
 • prowadzenie rozliczeń finansowych zadań realizowanych przez Wydział,
 • prowadzenie rejestru faktur, umów oraz ich weryfikacja i rozliczanie,
 • opisywanie faktur zgodnie z obowiązującymi procedurami,
 • przygotowywanie wniosków do decyzji Prezydenta o przekazaniu środków trwałych na majątek Gminy,
 • przygotowywanie wniosków do decyzji Prezydenta o nieodpłatne przekazanie środków trwałych przyszłym użytkownikom.
   

 

Wymagania niezbędne:
 • obywatelstwo polskie,
 • wykształcenie wyższe,
 • co najmniej 3-letni staż pracy zawodowej,
 • znajomość ustaw:
  - o finansach publicznych,
  - o podatku od towarów i usług,
  - o rachunkowości,
  - Prawo zamówień publicznych,
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
Wymagania dodatkowe:
 • wykształcenie ekonomiczne,
 • doświadczenie w pracy na stanowisku w obszarze finansowo - ekonomicznym JST

 

Umiejętności:
 • terminowość i dokładność,
 • komunikatywność,
 • samodzielność,
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 • list motywacyjny,
 • skan lub zdjęcie dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • skany lub zdjęcia dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia o aktualnym zatrudnieniu),
 • skany lub zdjęcia dokumentów potwierdzających wymagania dodatkowe (w przypadku ich posiadania),
Termin składania ofert:
22-09-2017
Miejsce składania ofert:
Urząd Miasta Olsztyna
Informacje dodatkowe:

Dodatkowe informacje można uzyskać u Zastępcy Dyrektora Wydziału Inwestycji Miejskich, Pl. Jana Pawła II 1, tel. 89/534-94-31, tel. 89 527-31-11, wew. 400.
Wszelkie informacje w sprawach rekrutacji, w tym o spełnieniu bądź nie, wymogów formalnych, można uzyskać w Wydziale Organizacji i Kadr, pok. 130,  tel. 89/527- 97-81.
Informacja o rozstrzygnięciu naboru będzie podana do publicznej wiadomości na stronie    e-rekrutacje.olsztyn.eu, zakładka – „Wyniki naborów” oraz  w Urzędzie Miasta Olsztyna na tablicy ogłoszeń „Nabór na wolne stanowiska pracy”.
Przewiduje się zatrudnienie na czas określony.


Rejestr zmian