Elektroniczna rekrutacja do pracy
w Urzędzie Miasta Olsztyna

INSPEKTOR DS. PLANOWANIA I SPRAWOZDAWCZOŚCI, PLAC JANA PAWŁA II

A- A+

Postępowanie zostało rozstrzygnięte

Informujemy, że na stanowisko inspektora ds. planowania i sprawozdawczości w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Miasta Olsztyna została wybrana: PANI ZOFIA WOLIŃSKA zam. STAWIGUDA kandydatka spełniła wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o naborze i wykazała się bardzo dobrą znajomością zagadnień niezbędnych na tym stanowisku. Olsztyn, 28.11.2018r.

Miejska jednostka organizacyjna:
Urząd Miasta Olsztyna
Data opublikowania:
09-11-2018
Wymiar i liczba etatów:
1
Obowiązki:

Do podstawowych zadań należeć będzie: 1. Przygotowywanie materiałów planistycznych dotyczących budżetu oraz sprawozdań i informacji z jego wykonania w odniesieniu do realizowanych zadań przez Wydział. 2. Sporządzanie projektu budżetu i rocznego planu z zakresu działania Wydziału po stronie dochodów i wydatków. 3. Prowadzenie rejestru faktur powodujących wydatki finansowe i nadzór nad wykonaniem tych wydatków. 4. Wystawianie faktur za dzierżawę i bezumowne korzystanie z gruntów gminy i Skarbu Państwa oraz sporządzanie co miesiąc rejestry VAT, 5. Analiza, ocena i weryfikacja materiałów planistycznych do projektu budżetu, wniosków i planów finansowych dot. zmian w budżecie oraz informacji i sprawozdań z wykonania planów finansowych opracowanych i składanych przez Zakład Lokali i Budynków Komunalnych

Wymagania niezbędne:

• obywatelstwo polskie, • wykształcenie wyższe  • 3-letni staż pracy zawodowej • brak skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, • znajomość przepisów prawa, a w szczególności: - ustawa o finansach publicznych, - ustawa o podatku od towarów i usług, - ustawa ordynacja podatkowa, - ustawa o podatkach i opłatach lokalnych, - ustawa o gospodarce nieruchomościami

Wymagania dodatkowe:

- co najmniej 1 rok doświadczenia w pracy w administracji publicznej związanego z finansami

- wykształcenie wyższe ekonomiczne

Umiejętności:

• terminowe, poprawne i dokładne wykonywanie prac, • organizacja pracy własnej, • aktualność i kompleksowość wiedzy, • komunikacja ze współpracownikami i interesantami, • samodzielność, • kultura osobista.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

• list motywacyjny, • skan lub zdjęcie dyplomu ukończenia studiów wyższych, • skany lub zdjęcia dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia o aktualnym zatrudnieniu), • skany lub zdjęcia dokumentów potwierdzających wymagania dodatkowe (w przypadku ich posiadania),

Termin składania ofert:
19-11-2018
Miejsce składania ofert:
Urząd Miasta Olsztyna (tylko wersja elektroniczna poprzez formularz aplikacyjny)
Informacje dodatkowe:

Dodatkowe informacje można uzyskać u Zastępcy Dyrektora Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Olsztyna Pl. Jana Pawła II 1, pok.106, tel. 89/527-31-11 w. 398. Wszelkie informacje w sprawach rekrutacji, w tym o spełnieniu, bądź nie wymogów formalnych, można uzyskać w Wydziale Organizacji i Kadr pok. 130 tel. 89/527-97-81. Informacja o rozstrzygnięciu naboru będzie podana do publicznej wiadomości na stronie e-rekrutacje.olsztyn.eu, zakładka – „Wyniki naborów” oraz w Urzędzie Miasta Olsztyna na tablicy ogłoszeń „Nabór na wolne stanowiska pracy”. Przewiduje się zatrudnienie na czas określony. Informacja dodatkowa: Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Olsztyna z siedzibą w Olsztynie, Plac Jana Pawła II 1; 2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych – iod@olsztyn.eu; 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na potrzeby aktualnej rekrutacji na podstawie art. 6 ust 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974r.; 4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy od dnia zakończenia postępowania rekrutacyjnego. Po tym okresie dane zostaną usunięte. Przed upływem powyższego terminu dane zostaną usunięte w przypadku, gdy ich dalsze przechowywanie stanie się zbędne dla procesu rekrutacyjnego; 5) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a w zakresie danych podanych dobrowolnie również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, cofnięcia zgody na ich przetwarzanie i usunięcia; 6) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, 7) podanie przez Pana/Panią danych osobowych obowiązkowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.


Rejestr zmian