Elektroniczna rekrutacja do pracy
w Urzędzie Miasta Olsztyna

INSPEKTOR DS. PROGRAMOWANIA ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH

A- A+

Postępowanie zostało rozstrzygnięte

 

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

Informujemy, że na stanowisko inspektora ds. programowania zintegrowanych inwestycji terytorialnych w Wydziale Strategii i Funduszy Europejskich Urzędu Miasta Olsztyna  została wybrana:

PANI MONIKA STANKIEWICZ  zam. OLSZTYN

kandydatka  spełniła  wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o naborze i  wykazała  się  bardzo dobrą znajomością zagadnień niezbędnych na tym stanowisku.

 

                                                                                                                                                                                      Olsztyn, 12.09.2017r.

 

Miejska jednostka organizacyjna:
Urząd Miasta Olsztyna
Data opublikowania:
14-08-2017
Wymiar i liczba etatów:
1
Obowiązki:

Prowadzenie spraw związanych z:
1) obsługą administracyjną i merytoryczną Lidera Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz obsługą Komitetu Sterującego ZIT,
2) przygotowaniem dokumentów operacyjnych do Strategii ZIT,
3) przygotowaniem zmian, opiniowaniem i monitorowaniem Strategii ZIT,
4) współpracą z Instytucją Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (dalej: IZ RPO) w zakresie: treści projektów porozumień oraz projektów aneksów do porozumień; przygotowywaniem sprawozdań z realizacji Strategii ZIT; opiniowaniem i zmianą Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w zakresie ZIT,
5) procesem wyboru projektów, w szczególności w zakresie: przygotowywania i przedstawiania IZ RPO propozycji kryteriów wyboru projektów dotyczących zgodności z celami Strategii ZIT; współpracy przy tworzeniu harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym oraz udziału w procesie identyfikacji projektu pozakonkursowego; udziału w ocenie i wyborze projektów w ramach Komisji Oceny Projektów w zakresie kryteriów zgodności ze Strategią ZIT,
6) pozyskiwaniem środków z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna w zakresie realizacji zadań wynikających z programowania i wdrażania ZIT
7) programowaniem Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

Wymagania niezbędne:
 • obywatelstwo polskie,
 • wykształcenie wyższe  ekonomiczne lub prawne lub techniczne lub społeczne,
 • co najmniej 3 letni staż pracy,

       znajomość:
       - Ustawa o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020, 
       - Umowa partnerstwa,
       - Strategia Rozwoju Kraju 2020,
       - Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego województwa Warmińsko-Mazurskiego do roku 2025,
       - Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030,
       - Ustawa Kodeks postępowania administracyjnego,
       - Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020,
       - Ustawa Prawo zamówień publicznych,

 • brak skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
Wymagania dodatkowe:
 • co najmniej 2 lata pracy w jednostce samorządu terytorialnego przy sporządzaniu dokumentów o charakterze strategicznym, planistycznym, przestrzennym,
 • studia podyplomowe w zakresie: prawo zamówień publicznych lub zarządzanie rozwojem przestrzennym miast lub fundusze europejskie,
Umiejętności:
 • terminowość i dokładność,
 • komunikatywność,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 • list motywacyjny
 • skan lub zdjęcie dyplomu,
 • skan lub zdjęcie dokumentów potwierdzających 3 letni staż pracy zawodowej  (świadectwa pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu),
 • skan lub zdjęcie dokumentów potwierdzających wymagania dodatkowe (w przypadku ich posiadania),
Termin składania ofert:
27-08-2017
Miejsce składania ofert:
Urząd Miasta Olsztyna
Informacje dodatkowe:

Dodatkowe informacje można uzyskać u Zastępcy Dyrektora Wydziału Strategii i Funduszy Europejskich Urzędu Miasta Olsztyna, Pl. Jana Pawła II 1, tel. 89/523 64 27, tel. 89 527-31-11, wew. 503.
Wszelkie informacje w sprawach rekrutacji, w tym o spełnieniu bądź nie, wymogów formalnych, można uzyskać w Wydziale Organizacji i Kadr, pok. 130,  tel. 89/527- 97-81.
Informacja o rozstrzygnięciu naboru będzie podana do publicznej wiadomości na stronie e-rekrutacje.olsztyn.eu, zakładka – „Wyniki naborów” oraz  w Urzędzie Miasta Olsztyna na tablicy ogłoszeń „Nabór na wolne stanowiska pracy”.
Przewiduje się zatrudnienie na czas określony.


Rejestr zmian