Elektroniczna rekrutacja do pracy
w Urzędzie Miasta Olsztyna

INSPEKTOR DS. PROGRAMOWANIA ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH W WYDZIALE STRATEGII I FUNDUSZY EUROPEJSKICH URZĘDU MIASTA OLSZTYNA, PL. JANA PAWŁA II 1

A- A+

Postępowanie zostało rozstrzygnięte

Informacja

Informujemy, że na stanowisko inspektora ds. programowania Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Wydziale Strategii i Funduszy Europejskich Urzędu Miasta Olsztyna został wybrany:

PAN SEBASTIAN RZODKIEWICZ zam. OLSZTYN

Kandydat wykazał się bardzo dobrą znajomością zagadnień określonych w ogłoszeniu o naborze i spełnił oczekiwania Komisji.

Olsztyn, 25.10.2018 roku

Miejska jednostka organizacyjna:
Urząd Miasta Olsztyna
Data opublikowania:
24-09-2018
Wymiar i liczba etatów:
1
Obowiązki:

Prowadzenie spraw związanych z:
1) obsługą administracyjną i merytoryczną Lidera Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz obsługą Komitetu Sterującego ZIT,
2) przygotowaniem dokumentów operacyjnych do Strategii ZIT,
3) przygotowaniem zmian, opiniowaniem i monitorowaniem Strategii ZIT,
4) współpracą z Instytucją Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (dalej: IZ RPO) w zakresie: treści projektów porozumień oraz projektów aneksów do porozumień; przygotowywaniem sprawozdań z realizacji Strategii ZIT; opiniowaniem i zmianą Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w zakresie ZIT,
5) procesem wyboru projektów, w szczególności w zakresie: przygotowywania i przedstawiania IZ RPO propozycji kryteriów wyboru projektów dotyczących zgodności z celami Strategii ZIT; współpracy przy tworzeniu harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym oraz udziału w procesie identyfikacji projektu pozakonkursowego; udziału w ocenie i wyborze projektów w ramach Komisji Oceny Projektów w zakresie kryteriów zgodności ze Strategią ZIT,
6) pozyskiwaniem środków z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna w zakresie realizacji zadań wynikających z programowania i wdrażania ZIT
7) programowaniem Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych..

Wymagania niezbędne:
 • obywatelstwo polskie,
 • wykształcenie wyższe,
 • co najmniej 3 letni staż pracy,
 •  znajomość przepisów prawa:
   - Ustawa o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020, 
   - Umowa partnerstwa, 
   - Strategia Rozwoju Kraju 2020,
   - Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego województwa Warmińsko-Mazurskiego do roku 2025,
   - Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030,
   - Ustawa Kodeks postępowania administracyjnego,
   - Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-
      2020,
  - Ustawa Prawo zamówień publicznych,
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
Wymagania dodatkowe:
 • wykształcenie wyższe ekonomiczne lub prawne lub techniczne lub społeczne,
 • co najmniej 2 lata pracy w jednostce samorządu terytorialnego przy sporządzaniu dokumentów o charakterze strategicznym, planistycznym, przestrzennym,
 • studia podyplomowe w zakresie: prawo zamówień publicznych lub zarządzanie rozwojem przestrzennym miast lub fundusze europejskie,
Umiejętności:
 • terminowość i dokładność,
 • komunikatywność,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • samodzielność,
 • umiejętność analitycznego myślenia
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 • list motywacyjny
 • skan lub zdjęcie dyplomu,
 • skan lub zdjęcie dokumentów potwierdzających staż pracy zawodowej  (świadectwa pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu),
 • skan lub zdjęcie dokumentów potwierdzających wymagania dodatkowe (w przypadku ich posiadania),
Termin składania ofert:
04-10-2018
Miejsce składania ofert:
urząd Miasta Olsztyna (tylko wersja elektroniczna)
Informacje dodatkowe:

Dodatkowe informacje można uzyskać u Dyrektora Wydziału Strategii i Funduszy Europejskich Urzędu Miasta Olsztyna, Pl. Jana Pawła II 1, pok. 212, tel. 89/523 64 27, tel. 89 527-31-11, wew. 503.
Wszelkie informacje w sprawach rekrutacji, w tym o spełnieniu bądź nie, wymogów formalnych, można uzyskać w Wydziale Organizacji i Kadr, pok. 130,  tel. 89/527- 97-81.
Informacja o rozstrzygnięciu naboru będzie podana do publicznej wiadomości na stronie e-rekrutacje.olsztyn.eu, zakładka – „Wyniki naborów” oraz  w Urzędzie Miasta Olsztyna na tablicy ogłoszeń „Nabór na wolne stanowiska pracy”.
Przewiduje się zatrudnienie na czas określony.

Informacja dodatkowa:
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Olsztyna z siedzibą w Olsztynie, Plac Jana Pawła II 1;
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych – iod@olsztyn.eu;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na potrzeby aktualnej rekrutacji na podstawie art. 6 ust 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974r.;
4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy
 od dnia zakończenia postępowania rekrutacyjnego. Po tym okresie dane zostaną usunięte. Przed upływem powyższego terminu dane zostaną usunięte w przypadku, gdy ich dalsze przechowywanie stanie się zbędne dla procesu rekrutacyjnego;
5) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,  prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a w zakresie danych podanych dobrowolnie również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, cofnięcia zgody na ich przetwarzanie i usunięcia;
6) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych;
7) podanie przez Pana/Panią danych osobowych obowiązkowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.


Rejestr zmian