Elektroniczna rekrutacja do pracy
w Urzędzie Miasta Olsztyna

INSPEKTOR DS. PRZYGOTOWANIA PRODUKCJI W WYDZIALE INWESTYCJI MIEJSKICH W URZĘDZIE MIASTA OLSZTYNA PLAC JANA PAWŁA II 1

A- A+

Postępowanie zostało rozstrzygnięte

 

Informujemy, że na stanowisko inspektora ds. przygotowania produkcji w Wydziale Inwestycji Miejskich  w  Urzędzie Miasta Olsztyna  wybrany został:

PAN MARCIN DZIELIŃSKI zam. OLSZTYN

kandydat  spełnił  wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o naborze i  wykazał  się  bardzo dobrą znajomością zagadnień niezbędnych na tym stanowisku.

 Olsztyn, 15.05.2017r.

Miejska jednostka organizacyjna:
Urząd Miasta Olsztyna
Data opublikowania:
24-04-2017
Wymiar i liczba etatów:
2
Obowiązki:
 1. Przygotowywanie wniosków do przetargów na projektowanie i realizację inwestycji, do których stosuje się przepisy ustawy  Prawo zamówień publicznych wraz z przygotowaniem umów na opracowanie dokumentacji i realizację inwestycji oraz remontów,
 2. Przygotowywanie przetargów na projektowanie i realizację inwestycji i remontów miejskich, do których nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych oraz sporządzanie umów z wybranym oferentem,
 3. Opracowywanie zakresów rzeczowych do wniosków w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadań w ramach społecznych inicjatyw lokalnych i inwestorów zewnętrznych,
 4. Przygotowanie protokołów z postępowań przetargowych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Prawa zamówień publicznych,
 5. Weryfikacja projektów technicznych pod względem celowości oraz kompletowanie i przechowywanie dokumentacji technicznej,
 6. Przygotowanie wniosków na decyzje administracyjne oraz oświadczeń o dysponowaniu nieruchomościami,
 7. Sporządzanie kosztorysów inwestorskich,
 8. Udział w pracach Komisji Przygotowania i Opiniowania Projektów Inwestycyjnych oraz w pracach Komisji Przetargowych.
Wymagania niezbędne:
 • obywatelstwo polskie,
 • wykształcenie wyższe techniczne o kierunku budownictwo lub inżynieria środowiska lub architektura,
 • co najmniej 3-letni staż pracy zawodowej,
 • znajomość ustaw:
  - Prawo budowlane,
  - Prawo zamówień publicznych,
  - Kodeks postępowania administracyjnego,
 • znajomość procesu inwestycyjnego,
 • umiejętność kosztorysowania,
 • bardzo dobra obsługa komputera, w tym pakiet Microsoft Office,
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
Wymagania dodatkowe:
 • uprawnienia do projektowania lub do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń,
Umiejętności:
 • terminowość i dokładność,
 • komunikatywność,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 • list motywacyjny
 • skan lub zdjęcie dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • skany lub zdjęcia dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia o aktualnym zatrudnieniu),
 • skany lub zdjęcia dokumentów potwierdzające wymagania dodatkowe określone w pkt. IV,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • oświadczenie o braku prawomocnego skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie o korzystaniu z pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
Termin składania ofert:
05-05-2017
Miejsce składania ofert:
Urząd Miasta Olsztyna
Informacje dodatkowe:

Dodatkowe informacje można uzyskać u Zastępcy Dyrektora Wydziału Inwestycji Miejskich, Pl. Jana Pawła II 1, tel. 89/534-94-31, tel. 89 527-31-11, wew. 400.
Wszelkie informacje w sprawach rekrutacji, w tym o spełnieniu bądź nie, wymogów formalnych, można uzyskać w Wydziale Organizacji i Kadr, pok. 130,  tel. 89/527- 97-81.
Informacja o rozstrzygnięciu naboru będzie podana do publicznej wiadomości na stronie    e-rekrutacje.olsztyn.eu, zakładka – „Wyniki naborów” oraz  w Urzędzie Miasta Olsztyna na tablicy ogłoszeń „Nabór na wolne stanowiska pracy”.
Przewiduje się zatrudnienie na czas określony.


Rejestr zmian