Elektroniczna rekrutacja do pracy
w Urzędzie Miasta Olsztyna

INSPEKTOR DS. ROZLICZANIA VAT ORAZ KSIĘGOWOŚCI I WINDYKACJI INNYCH DOCHODÓW GMINY W WYDZIALE FINANSÓW URZĘDU MIASTA OLSZTYNA, PLAC JANA PAWŁA II

A- A+

Postępowanie zostało rozstrzygnięte

Miejska jednostka organizacyjna:
Urząd Miasta Olsztyna
Data opublikowania:
19-12-2018
Wymiar i liczba etatów:
1
Obowiązki:
  • obsługa interesanta w zakresie udzielania informacji dotyczących sald kontrahentów,
 • księgowanie dowodów wpłat i wypłat z raportów kasowych i wyciągów bankowych oraz not księgowych,
 • windykacja należności (wysyłanie wezwań do zapłaty i upomnień, wystawianie tytułów wykonawczych, przekazywanie spraw do Biura ds. Obsługi Prawnej celem wyegzekwowania zaległości),
  • przygotowywanie danych księgowych do sprawozdań miesięcznych, kwartalnych i rocznych oraz do informacji o należnościach wymagalnych,
 • sporządzanie i przekazywanie do Biura ds. Podatku VAT rejestrów sprzedaży celem ujęcia w deklaracji VAT-7 i JPK.
Wymagania niezbędne:
 • obywatelstwo polskie,
 • wykształcenie wyższe,
 • co najmniej 3 letni staż pracy zawodowej,
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 •  pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 •  znajomość ustaw:
  - o rachunkowości,
  - o finansach publicznych,
  - o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
  - kodeks postępowania administracyjnego
Wymagania dodatkowe:
 • co najmniej roczne doświadczenie zawodowe z zakresu rachunkowości zdobyte w okresie ostatnich 5 lat,
 • wykształcenie wyższe ekonomiczne.
Umiejętności:
 • aktualność i kompleksowość wiedzy,
 • komunikatywność,
 • samodzielność,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • kultura osobista,
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 • list motywacyjny,
 • skan lub zdjęcie dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • skany lub zdjęcia dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenie o aktualnym zatrudnieniu),
 • skany lub zdjęcia dokumentów potwierdzających wymagania dodatkowe (w przypadku ich posiadania)
Termin składania ofert:
30-12-2018
Miejsce składania ofert:
Urząd Miasta Olsztyna (tylko wersja elektorniczna poprzez formularz aplikacyjny)
Informacje dodatkowe:

Dodatkowe informacje można uzyskać u Kierownika referatu księgowości dochodów niepodatkowych w Wydziale Finansów, tel. 89 527-31-11, wew. 319.
Wszelkie informacje w sprawach rekrutacji, w tym o spełnieniu bądź nie, wymogów formalnych, można uzyskać w Wydziale Organizacji i Kadr, pok. 130,  tel. 89/527- 97-81.
Informacja o rozstrzygnięciu naboru będzie podana do publicznej wiadomości na stronie
e-rekrutacje.olsztyn.eu, zakładka – „Wyniki naborów” oraz  w Urzędzie Miasta Olsztyna na tablicy ogłoszeń „Nabór na wolne stanowiska pracy”.
Przewiduje się zatrudnienie na czas określony.

Informacja dodatkowa:
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Olsztyna z siedzibą
 w Olsztynie, Plac Jana Pawła II 1;
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych – iod@olsztyn.eu;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na potrzeby aktualnej rekrutacji na podstawie art. 6
 ust 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974r.;
4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy
 od dnia zakończenia postępowania rekrutacyjnego. Po tym okresie dane zostaną usunięte. Przed upływem powyższego terminu dane zostaną usunięte w przypadku, gdy ich dalsze przechowywanie stanie się zbędne dla procesu rekrutacyjnego;
5) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,  prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a w zakresie danych podanych dobrowolnie również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, cofnięcia zgody na ich przetwarzanie i usunięcia;
6) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych;
7) podanie przez Pana/Panią danych osobowych obowiązkowych jest obligatoryjne w oparciu
o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.


Rejestr zmian