Elektroniczna rekrutacja do pracy
w Urzędzie Miasta Olsztyna

INSPEKTOR DS. ROZLICZEŃ FINANSOWYCH Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, ZWROTU KOSZTÓW DOWOŻENIA DZIECI I UCZNIÓW OSOBOM FIZYCZNYM ORAZ DOTACJI UDZIELANYCH JEDNOSTKOM OŚWIATOWYM PROWADZONYM PRZEZ PODMIOTY NIEZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

A- A+

Postępowanie zostało rozstrzygnięte

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

Informujemy, że na stanowisko inspektora ds. rozliczeń finansowych z jednostkami samorządu terytorialnego, zwrotu kosztów dowożenia dzieci i uczniów osobom fizycznym oraz dotacji udzielanych jednostkom oświatowym prowadzonym przez podmioty niezliczone do sektora finansów  publicznych w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Olsztyna  została wybrana:

PANI ANNA MACIEJEWSKA  zam. OLSZTYN

kandydatka  spełniła  wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o naborze i  wykazała  się  bardzo dobrą znajomością zagadnień niezbędnych na tym stanowisku.

 

                                                                                                                                                                                                               Olsztyn, 01.09.2017r.

Miejska jednostka organizacyjna:
Urząd Miasta Olsztyna
Data opublikowania:
01-08-2017
Wymiar i liczba etatów:
1
Obowiązki:
 • prowadzenie spraw związanych z rozliczeniami z innymi gminami z tytułu zwrotu kosztów dotacji przekazanych na dzieci niebędące mieszkańcami Miasta Olsztyna, a uczęszczających do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Olsztyn oraz przedszkoli prowadzonych przez podmioty niezaliczane do sektorów finansów publicznych,
 • sporządzanie rozliczenia z innymi gminami z tytułu zwrotu kosztów dotacji za dzieci z Miasta Olsztyna uczęszczające do przedszkoli publicznych funkcjonujących na terenie innych gmin prowadzonych przez JST, oraz przedszkoli prowadzonych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych,
 • naliczanie zwrotu kosztów dojazdów uczniów szkół publicznych prowadzonych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych mieszkających w obwodach tych szkół, których droga do szkoły przekracza odległości określone w przepisach dotyczących oświaty,
 • naliczanie zwrotu kosztów dojazdów dzieci niepełnosprawnych oraz ich opiekunów do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, innych form wychowania przedszkolnego lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.
Wymagania niezbędne:
 • obywatelstwo polskie,
 • wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku administracja lub wykształcenie wyższe magisterskie i studia podyplomowe w zakresie administracji
 • co najmniej 3 letni staż pracy zawodowej
 • Znajomość ustaw:
  - o systemie oświaty,
  - Kodeks postępowania administracyjnego,
  - oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji
   i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U.Nr 14, poz. 67),
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
Wymagania dodatkowe:
 •  co najmniej 3 lata pracy w administracji samorządowej
Umiejętności:
 • aktualność i kompleksowość wiedzy,
 • komunikatywność,
 • samodzielność,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • kultura osobista,
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 • list motywacyjny,
 • skan lub zdjęcie dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • skany lub zdjęcia dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia o aktualnym zatrudnieniu),
 • skany lub zdjęcia dokumentów potwierdzających wymagania dodatkowe (w przypadku ich posiadania)
Termin składania ofert:
13-08-2017
Miejsce składania ofert:
Urząd Miasta Olsztyna
Informacje dodatkowe:

Dodatkowe informacje można uzyskać u Z-cy Dyrektora Wydziału Edukacji, ul. Knosały 3, tel. 89 535-32-10, wew. 76.
Wszelkie informacje w sprawach rekrutacji, w tym o spełnieniu bądź nie, wymogów formalnych, można uzyskać w Wydziale Organizacji i Kadr, pok. 130,  tel. 89/527- 97-81.
Informacja o rozstrzygnięciu naboru będzie podana do publicznej wiadomości na stronie e-rekrutacje.olsztyn.eu, zakładka – „Wyniki naborów” oraz  w Urzędzie Miasta Olsztyna na tablicy ogłoszeń „Nabór na wolne stanowiska pracy”.
Przewiduje się zatrudnienie na czas określony.


Rejestr zmian