Elektroniczna rekrutacja do pracy
w Urzędzie Miasta Olsztyna

INSPEKTOR DS. ZAANGAŻOWANIA ŚRODKÓW NA WYDATKI W WYDZIALE FINANSÓW URZĘDU MIASTA OLSZTYNA PLAC JANA PAWŁA II 1

A- A+

Postępowanie zostało rozstrzygnięte

Informujemy, że na stanowisko Inspektora ds. zaangażowania środków na wydatki w Wydziale Finansów została wybrana: Pani Anna Pieczykolan zam. OLSZTYN Kandydatka spełniła wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o naborze i wykazała się bardzo dobrą znajomością zagadnień niezbędnych na tym stanowisku. Olsztyn, 29.10.2018 roku

Miejska jednostka organizacyjna:
Urząd Miasta Olsztyna
Data opublikowania:
26-09-2018
Wymiar i liczba etatów:
1
Obowiązki:

Do podstawowych zadań należeć będzie: 1. Wprowadzanie i księgowanie dowodów księgowych dotyczących zaangażowania środków finansowych 2. Analizowanie zaangażowania środków zgodnie z planem budżetowym 3. Wykonywanie sprawozdania budżetowego 4. Współpraca z wydziałami merytorycznymi w zakresie nowo podpisanych umów 5. Przyjmowanie od wydziałów merytorycznych dokumentów finansowo – księgowych

Wymagania niezbędne:

• obywatelstwo polskie, • wykształcenie wyższe, • co najmniej 3 letni staż pracy zawodowej, • co najmniej 1 rok pracy w księgowości, • znajomość przepisów: - ustawa o rachunkowości, - ustawa o finansach publicznych - rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie klasyfikacji budżetowej, • brak skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

Umiejętności:

1. Terminowe, poprawne i dokładne wykonywanie prac, 2. Organizacja pracy własnej, 3. Aktualność i kompleksowość wiedzy, 4. Samodzielność, 5. Komunikacja ze współpracownikami i interesantami, 6. Kultura osobista

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

• list motywacyjny, • skan lub zdjęcie dokumentów potwierdzających wykształcenie, • skany lub zdjęcia dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia o aktualnym zatrudnieniu), • skany lub zdjęcia dokumentów potwierdzających co najmniej 3 lata pracy w księgowości,

Termin składania ofert:
07-10-2018
Miejsce składania ofert:
Urząd Miasta Olsztyna wyłącznie wersja elektroniczna. Oferty składa się poprzez wypełnienie i przesłanie wyłącznie drogą elektroniczną formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej www.bip.olsztyn.eu w terminie do dnia …………….. 2018 roku.
Informacje dodatkowe:

Dodatkowe informacje można uzyskać u Kierownika referatu księgowości jednostki budżetowej Wydziale Finansów, tel. 89 527-31-11, wew. 316 Wszelkie informacje w sprawach rekrutacji, w tym o spełnieniu bądź nie, wymogów formalnych, można uzyskać w Wydziale Organizacji i Kadr, pok. 130, tel. 89/527- 97-81. Informacja o rozstrzygnięciu naboru będzie podana do publicznej wiadomości na stronie e-rekrutacje.olsztyn.eu, zakładka – „Wyniki naborów” oraz w Urzędzie Miasta Olsztyna na tablicy ogłoszeń „Nabór na wolne stanowiska pracy”. Przewiduje się zatrudnienie na czas określony. Informacja dodatkowa: Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Olsztyna z siedzibą w Olsztynie, Plac Jana Pawła II 1; 2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych – iod@olsztyn.eu; 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na potrzeby aktualnej rekrutacji na podstawie art. 6 ust 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974r.; 4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy od dnia zakończenia postępowania rekrutacyjnego. Po tym okresie dane zostaną usunięte. Przed upływem powyższego terminu dane zostaną usunięte w przypadku, gdy ich dalsze przechowywanie stanie się zbędne dla procesu rekrutacyjnego; 5) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a w zakresie danych podanych dobrowolnie również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, cofnięcia zgody na ich przetwarzanie i usunięcia; 6) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych; 7) podanie przez Pana/Panią danych osobowych obowiązkowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.


Rejestr zmian