Elektroniczna rekrutacja do pracy
w Urzędzie Miasta Olsztyna

INSPEKTOR DS. ZDROWIA PUBLICZNEGO I PROMOCJI ZDROWIA W WYDZIALE ZDROWIA, POLITYKI SPOŁECZNEJ I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH URZĘDU MIASTA OLSZTYNA PL. JANA PAWŁA II 1

A- A+

Postępowanie zostało rozstrzygnięte

Informujemy, że na stanowisko inspektora ds. zdrowia publicznego w Wydziale Zdrowia, Polityki Społecznej i Organizacji Pozarządowych Urzędu Miasta Olsztyna  została  wybrana:

PANI  ANNA NASIŃSKA zam. OLSZTYN

kandydatka  spełniła  wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o naborze i  wykazała  się bardzo dobrą znajomością zagadnień niezbędnych na tym stanowisku.

Olsztyn, 19.11.2018r.

Miejska jednostka organizacyjna:
Urząd Miasta Olsztyna
Data opublikowania:
26-10-2018
Wymiar i liczba etatów:
1
Obowiązki:
 1. Realizowanie programów polityki zdrowotnej skierowanych do mieszkańców Olsztyna,
 2.  Opracowywanie i aktualizacja Planu Przygotowań Publicznej i Niepublicznej Służby Zdrowia Miasta Olsztyna na potrzeby obronne państwa, współpraca w zakresie organizowania i funkcjonowania systemu gotowości w sytuacjach nadzwyczajnych (epidemia, masowe zatrucia, klęski żywiołowe itp.),
 3.   Realizacja zadań związanych z pełnieniem przez Prezydenta Olsztyna funkcji organu założycielskiego wobec samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej tj. Przychodni Specjalistycznej oraz Miejskiego Szpitala Zespolonego.
 4.   Ustalanie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Olsztyna.
Wymagania niezbędne:
 • obywatelstwo polskie,
 • wykształcenie wyższe o kierunku administracja lub zdrowie publiczne lub bezpieczeństwo wewnętrzne,
 • co najmniej 3 letni staż pracy zawodowej,
 • znajomość ustaw:
  - o zdrowiu publicznym,
  - o finasach publicznych,
  - o świadczeniach opieki zdrowotnej,
  - o podmiocie publicznym,
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
Wymagania dodatkowe:
 • co najmniej 1 rok stażu pracy w administracji publicznej,
 • doświadczenie w realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego
   
Umiejętności:
 • aktualność i kompleksowość wiedzy,
 • komunikatywność,
 • samodzielność,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • kultura osobista,
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 • list motywacyjny,
 • skan lub zdjęcie dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • skany lub zdjęcia dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia o aktualnym zatrudnieniu),
 • skany lub zdjęcia dokumentów potwierdzających wymagania dodatkowe (w przypadku ich posiadania).
Termin składania ofert:
05-11-2018
Miejsce składania ofert:
Urząd Miasta Olsztyna (tylko wersja elektroniczna poprzez formularz aplikacyjny)
Informacje dodatkowe:

Dodatkowe informacje można uzyskać u Dyrektora Wydziału Zdrowia, Polityki Społecznej i Organizacji Pozarządowych, ul. Knosały 3, bud A pok. 26, tel. 89 522-28-21.
Wszelkie informacje w sprawach rekrutacji, w tym o spełnieniu bądź nie, wymogów formalnych, można uzyskać w Wydziale Organizacji i Kadr, pok. 130,  tel. 89/527- 97-81.
Informacja o rozstrzygnięciu naboru będzie podana do publicznej wiadomości na stronie e-rekrutacje.olsztyn.eu, zakładka – „Wyniki naborów” oraz  w Urzędzie Miasta Olsztyna na tablicy ogłoszeń „Nabór na wolne stanowiska pracy”.
Przewiduje się zatrudnienie na czas określony.

Informacja dodatkowa:
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Olsztyna z siedzibą w Olsztynie, Plac Jana Pawła II 1;
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych – iod@olsztyn.eu;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na potrzeby aktualnej rekrutacji na podstawie art. 6 ust 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974r.;
4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy
 od dnia zakończenia postępowania rekrutacyjnego. Po tym okresie dane zostaną usunięte. Przed upływem powyższego terminu dane zostaną usunięte w przypadku, gdy ich dalsze przechowywanie stanie się zbędne dla procesu rekrutacyjnego;
5) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,  prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a w zakresie danych podanych dobrowolnie również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, cofnięcia zgody na ich przetwarzanie i usunięcia;
6) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych;
7) podanie przez Pana/Panią danych osobowych obowiązkowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.


Rejestr zmian