Elektroniczna rekrutacja do pracy
w Urzędzie Miasta Olsztyna

INSPEKTOR W BIURZE MIEJSKIEGO RZECZNIKA KONSUMENTÓW, PLAC JANA PAWŁA II

A- A+

Postępowanie zostało rozstrzygnięte

Informujemy, że nabór na stanowisko Inspektora w Biurze Miejskiego Rzecznika Konsumentów nie został rozzstrzygnięty.

Olsztyn, 24.09.2018

Miejska jednostka organizacyjna:
Urząd Miasta Olsztyna
Data opublikowania:
10-09-2018
Wymiar i liczba etatów:
1
Obowiązki:

Do podstawowych zadań należeć będzie:

  1. Udzielanie porad i informacji prawnych w zakresie ochrony interesów konsumentów.
  2. Przygotowywanie projektów wystąpień konsumentów do przedsiębiorców.
  3. Przygotowywanie konsumentom projektów wniosków w postępowaniu egzekucyjnym.
  4. Sporządzanie pozwów i innych pism procesowych w sprawach z zakresu ochrony praw konsumentów.
  5. Monitorowanie terminów prowadzonych spraw.
  6. Współpraca z instytucjami i organizacjami ochrony interesów konsumentów.
  7. Prowadzenie rejestrów i statystyk z udzielanej pomocy konsumentów.
  8. Obsługa elektronicznego systemu obiegu korespondencji MDOK.
  9. Sporządzanie sprawozdań z zakresu działania Biura.
  10. Prowadzenie i aktualizacja Biuletynu Informacji Publicznej Biura.
Wymagania niezbędne:

• obywatelstwo polskie, • wykształcenie wyższe prawnicze, • 3 letni staż pracy, • brak skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, • znajomość przepisów prawa, a w szczególności: - kodeks cywilny i kodeks postępowania cywilnego, - ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów, - ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwej praktyki rynkowej, - ustawa o prawach konsumenta, - prawo energetyczne, - prawo pocztowe, - prawo pocztowe, - prawo przewozowe, - prawo telekomunikacyjne, - prawo bankowe,

Wymagania dodatkowe:

Praktyka zawodowa:

- w kancelarii prawnej – 2 lata,

- przed sądem cywilnym – 2 lata,

- w instytucjach zajmujących się ochroną praw konsumentów – 3 lata,

- znajomość języka angielskiego.

Umiejętności:

• terminowe, poprawne i dokładne wykonywanie prac, • organizacja pracy własnej, • aktualność i kompleksowość wiedzy, • komunikacja ze współpracownikami i interesantami, • samodzielność, • kultura osobista.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

• list motywacyjny, • skan lub zdjęcie dyplomu ukończenia studiów wyższych, • skany lub zdjęcia dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia o aktualnym zatrudnieniu), • skany lub zdjęcia dokumentów potwierdzających wymagania dodatkowe (w przypadku ich posiadania),

Termin składania ofert:
23-09-2018
Miejsce składania ofert:
Oferty składa się poprzez wypełnienie i przesłanie wyłącznie drogą elektroniczną formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej www.bip.olsztyn.eu w terminie do dnia 23.09.2018 roku. Decyduje data wysłania formularza.
Informacje dodatkowe:

Dodatkowe informacje można uzyskać u Miejskiego Rzecznika Konsumentów i Urzędu Miasta Olsztyna Pl. Jana Pawła II 1, pok.103, tel. 89/527-31-11 w. 372. Wszelkie informacje w sprawach rekrutacji, w tym o spełnieniu, bądź nie wymogów formalnych, można uzyskać w Wydziale Organizacji i Kadr pok. 130 tel. 89/527-97-81. Informacja o rozstrzygnięciu naboru będzie podana do publicznej wiadomości na stronie e-rekrutacje.olsztyn.eu, zakładka – „Wyniki naborów” oraz w Urzędzie Miasta Olsztyna na tablicy ogłoszeń „Nabór na wolne stanowiska pracy”. Przewiduje się zatrudnienie na czas określony. Informacja dodatkowa: Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Olsztyna z siedzibą w Olsztynie, Plac Jana Pawła II 1; 2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych – iod@olsztyn.eu; 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na potrzeby aktualnej rekrutacji na podstawie art. 6 ust 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974r.; 4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy od dnia zakończenia postępowania rekrutacyjnego. Po tym okresie dane zostaną usunięte. Przed upływem powyższego terminu dane zostaną usunięte w przypadku, gdy ich dalsze przechowywanie stanie się zbędne dla procesu rekrutacyjnego; 5) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a w zakresie danych podanych dobrowolnie również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, cofnięcia zgody na ich przetwarzanie i usunięcia; 6) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, 7) podanie przez Pana/Panią danych osobowych obowiązkowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.


Rejestr zmian