Elektroniczna rekrutacja do pracy
w Urzędzie Miasta Olsztyna

INSPEKTORA DS. PRZYGOTOWANIA PRODUKCJI W WYDZIALE INWESTYCJI MIEJSKICH W URZĘDZIE MIASTA OLSZTYNA PLAC JANA PAWŁA II 1

A- A+

Postępowanie zostało rozstrzygnięte

Informujemy, że na stanowisko inspektora ds. przygotowania produkcji w Wydziale Inwestycji Miejskich Urzędu Miasta Olsztyna  została  wybrana:

PANI MARTA GRABOWSKA zam. OLSZTYN

kandydatka  spełniła  wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o naborze i  wykazała  się dobrą znajomością zagadnień niezbędnych na tym stanowisku.

Olsztyn, 08.10.2018r.

Miejska jednostka organizacyjna:
Urząd Miasta Olsztyna
Data opublikowania:
13-09-2018
Wymiar i liczba etatów:
1
Obowiązki:

Do podstawowych zadań należeć będzie: 1. Przygotowywanie wniosków do przetargów na projektowanie i realizację inwestycji, do których stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych wraz z przygotowaniem umów na opracowanie dokumentacji i realizację inwestycji oraz remontów, 2. Przygotowywanie przetargów na projektowanie i realizację inwestycji i remontów miejskich, do których nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych oraz sporządzanie umów z wybranym oferentem, 3. Opracowywanie zakresów rzeczowych do wniosków w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadań w ramach społecznych inicjatyw lokalnych i inwestorów zewnętrznych, 4. Przygotowanie protokołów z postępowań przetargowych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Prawa zamówień publicznych, 5. Weryfikacja projektów technicznych pod względem celowości oraz kompletowanie i przechowywanie dokumentacji technicznej, 6. Przygotowanie wniosków na decyzje administracyjne oraz oświadczeń o dysponowaniu nieruchomościami, 7. Sporządzanie kosztorysów inwestorskich, 8. Udział w pracach Komisji Przygotowania i Opiniowania Projektów Inwestycyjnych oraz w pracach Komisji Przetargowych.

Wymagania niezbędne:

• obywatelstwo polskie, • wykształcenie wyższe techniczne o kierunku budownictwo lub inżynieria środowiska lub architektura, • co najmniej 3-letni staż pracy zawodowej, • znajomość ustaw: - Prawo budowlane, - Prawo zamówień publicznych, - Kodeks postępowania administracyjnego, • znajomość procesu inwestycyjnego, • umiejętność kosztorysowania, • bardzo dobra obsługa komputera, w tym pakiet Microsoft Office, • brak skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

Wymagania dodatkowe:

• uprawnienia do projektowania lub do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń,

Umiejętności:

• terminowość i dokładność, • komunikatywność, • umiejętność pracy pod presją czasu,

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

• list motywacyjny • skan lub zdjęcie dyplomu ukończenia studiów wyższych, • skany lub zdjęcia dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia o aktualnym zatrudnieniu), • skany lub zdjęcia dokumentów potwierdzające wymagania dodatkowe określone w pkt. IV, • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, • oświadczenie o braku prawomocnego skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, • oświadczenie o korzystaniu z pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych, • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

Termin składania ofert:
23-09-2018
Miejsce składania ofert:
Oferty składa się poprzez wypełnienie i przesłanie wyłącznie drogą elektroniczną formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej www.bip.olsztyn.eu w terminie do dnia 23.09.2018 roku. Decyduje data wysłania formularza.
Informacje dodatkowe:

Dodatkowe informacje można uzyskać u Zastępcy Dyrektora Wydziału Inwestycji Miejskich, Pl. Jana Pawła II 1, tel. 89/534-94-31, tel. 89 527-31-11, wew. 400. Wszelkie informacje w sprawach rekrutacji, w tym o spełnieniu, bądź nie wymogów formalnych, można uzyskać w Wydziale Organizacji i Kadr pok. 130 tel. 89/527-97-81. Informacja o rozstrzygnięciu naboru będzie podana do publicznej wiadomości na stronie e-rekrutacje.olsztyn.eu, zakładka – „Wyniki naborów” oraz w Urzędzie Miasta Olsztyna na tablicy ogłoszeń „Nabór na wolne stanowiska pracy”. Przewiduje się zatrudnienie na czas określony. Informacja dodatkowa: Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Olsztyna z siedzibą w Olsztynie, Plac Jana Pawła II 1; 2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych – iod@olsztyn.eu; 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na potrzeby aktualnej rekrutacji na podstawie art. 6 ust 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974r.; 4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy od dnia zakończenia postępowania rekrutacyjnego. Po tym okresie dane zostaną usunięte. Przed upływem powyższego terminu dane zostaną usunięte w przypadku, gdy ich dalsze przechowywanie stanie się zbędne dla procesu rekrutacyjnego; 5) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a w zakresie danych podanych dobrowolnie również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, cofnięcia zgody na ich przetwarzanie i usunięcia; 6) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, 7) podanie przez Pana/Panią danych osobowych obowiązkowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.


Rejestr zmian