Elektroniczna rekrutacja do pracy
w Urzędzie Miasta Olsztyna

KIEROWNIK BIURA MIEJSKIEGO INŻYNIERA RUCHU - MIEJSKI INŻYNIER RUCHU W URZĘDZIE MIASTA OLSZTYNA PL. JANA PAWŁA II 1

A- A+

Postępowanie zostało rozstrzygnięte

Informujemy, że nabór na stanowisko kierownika Biura Miejskiego Inżyniera Ruchu - Miejski Inżynier Ruchu w Urzędzie Miasta Olsztyna nie został rozstrzygnięty.

Olsztyn, 15.02.2019r.

Miejska jednostka organizacyjna:
Urząd Miasta Olsztyna
Data opublikowania:
21-01-2019
Wymiar i liczba etatów:
1
Obowiązki:
 1. Rozpatrywanie – uprzednio zaopiniowanych przez zarządcę drogi i Policję – projektów organizacji ruchu.
 2. Rozpatrywanie wniosków dotyczących zmian w organizacji ruchu.
 3. Opracowywanie lub zlecanie do opracowania projektów organizacji ruchu uwzględniających wnioski wynikające z przeprowadzonych analiz organizacji i bezpieczeństwa ruchu.
 4. Opiniowanie geometrii drogi w projektach budowlanych.
 5. Współpraca w zakresie organizacji ruchu i jego bezpieczeństwa z innymi organami zarządzającymi ruchem, podmiotami zarządzającymi drogami wewnętrznymi, zarządami dróg i zarządcami infrastruktury kolejowej, Policją oraz innymi jednostkami.
 6. Prowadzenie kontroli prawidłowości wprowadzenia stałej organizacji ruchu.
 7. Prowadzenie półrocznych kontroli prawidłowości zastosowania, wykonania, funkcjonowania i utrzymania wszystkich znaków drogowych, urządzeń sygnalizacji świetlnej, urządzeń sygnalizacji dźwiękowej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego umieszczonych na drogach  podległych.
Wymagania niezbędne:
 1. obywatelstwo polskie,
 2. wykształcenie wyższe techniczne lub ekonomiczne,
 3. co najmniej 5 lat stażu pracy, w tym co najmniej 3 lata w zakresie drogownictwa, inżynierii ruchu lub nadzoru nad ruchem drogowym, w tym dopuszcza się, co najmniej 5 lat wykonywania działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na tym stanowisku,
 4. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 5. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. Znajomość:
  - przepisów Ustawy o drogach publicznych,
  - przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym,
  - rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie,
  - rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach,
  - rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem,
  - obsługa komputera w zakresie oprogramowania Microsoft Office,
 7. prawo jazdy kat. B,
Wymagania dodatkowe:
 1. doświadczenie w administracji publicznej lub samorządowej,
 2. doświadczenie w realizacji zadań z zakresu inżynierii ruchu drogowego,
 3. znajomość przepisów Ustawy Prawo Budowlane,
 4. znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego
Umiejętności:

1.   komunikatywność oraz umiejętność współpracy w zespole,
2.   praktyczna umiejętność poruszania się pojazdem, znajomość topografii powiatu olsztyńskiego,
3.   odpowiedzialność i sumienność,
4.   wysoka kultura osobista,
5.   zaangażowanie w wykonywane obowiązki,

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1. list motywacyjny,
2. skan lub zdjęcie dyplomu ukończenia studiów wyższych,
3. skany lub zdjęcia potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu),
4. skany lub zdjęcia dokumentów potwierdzających wymagania dodatkowe (w przypadku ich posiadania)

Termin składania ofert:
31-01-2019
Miejsce składania ofert:
Urząd Miasta Olsztyna (tylko wersja elektroniczna poprzez formularz aplikacyjny)
Informacje dodatkowe:

Wszelkie informacje w sprawach rekrutacji, w tym o spełnieniu, bądź nie wymogów formalnych, można uzyskać w Wydziale Organizacji i Kadr pok. 130 tel. 89/527-97-81.
Informacja o rozstrzygnięciu naboru będzie podana do publicznej wiadomości na stronie e-rekrutacje.olsztyn.eu, zakładka – „Wyniki naborów” oraz  w Urzędzie Miasta Olsztyna na tablicy ogłoszeń „Nabór na wolne stanowiska pracy”.
Przewiduje się zatrudnienie na czas określony.

Informacja dodatkowa:
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Olsztyna z siedzibą
 w Olsztynie, Plac Jana Pawła II 1;
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych – iod@olsztyn.eu;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na potrzeby aktualnej rekrutacji na podstawie art. 6 ust 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974r.;
4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy
 od dnia zakończenia postępowania rekrutacyjnego. Po tym okresie dane zostaną usunięte. Przed upływem powyższego terminu dane zostaną usunięte w przypadku, gdy ich dalsze przechowywanie stanie się zbędne dla procesu rekrutacyjnego;
5) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,  prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a w zakresie danych podanych dobrowolnie również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, cofnięcia zgody na ich przetwarzanie i usunięcia;
6) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych;
7) podanie przez Pana/Panią danych osobowych obowiązkowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.


Rejestr zmian