Elektroniczna rekrutacja do pracy
w Urzędzie Miasta Olsztyna

KIEROWNIK REFERATU ADMINISTRACJI ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEJ W WYDZIALE URBANISTYKI I ARCHITEKTURY W URZĘDZIE MIASTA OLSZTYNA PL. JANA PAWŁA II 1

A- A+

Postępowanie zostało rozstrzygnięte

Informujemy, że na stanowisko kierownika Referatu Administracji Architektoniczno - Budowlanej w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Olsztyna  została  wybrana:

PANI JUSTYNA JAKUBOWSKA zam. OLSZTYN

kandydatka  spełniła  wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o naborze i  wykazała  się bardzo dobrą znajomością zagadnień niezbędnych na tym stanowisku.

Olsztyn, 18.03.2019r.

Miejska jednostka organizacyjna:
Urząd Miasta Olsztyna
Data opublikowania:
01-03-2019
Wymiar i liczba etatów:
1
Obowiązki:
 1. Planowanie, organizowanie, nadzór nad pracą podległych pracowników,
 2. Przygotowywanie, wydawanie decyzji i postanowień w imieniu Prezydenta Olsztyna z zakresu prawa budowlanego,
 3. Przyjmowanie zgłoszeń wymaganych prawem budowlanym,
 4. Wydawanie zaświadczeń o samodzielności lokali,
 5. Współpraca z koordynatorem do spraw estetyki miasta.

 

 

Wymagania niezbędne:
 • obywatelstwo polskie,
 • wykształcenie wyższe o kierunku budownictwo lub architektura lub inżynieria środowiska,
 • co najmniej 4 letni staż pracy,
 • znajomość ustaw:
  - prawo budowlane,
  - kodeks postępowania administracyjnego,
  - zezwolenie na realizację inwestycji drogowej,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
Wymagania dodatkowe:
 • co najmniej 2 lata stażu pracy w administracji architektoniczno - budowlanej,
Umiejętności:
 • Inicjatywa i zaangażowanie w realizację zadań,
 • Zdolność do współpracy,
 • Komunikatywność,
 • Dokształcanie, aktualizacja wiedzy,
 • Samodzielność.
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 •  list motywacyjny,
 • skan lub zdjęcie dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • skany lub zdjęcia potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu),
 • skan lub zdjęcie dokumentów potwierdzających wymagania dodatkowe (w przypadku ich posiadania)
Termin składania ofert:
11-03-2019
Miejsce składania ofert:
Urząd Miasta Olsztyna (tylko wersja elektroniczna poprzez formularz aplikacyjny)
Informacje dodatkowe:

Dodatkowe informacje można uzyskać u Dyrektora Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Olsztyna, Pl. Jana Pawła II 1, pok. 207A, tel. 89/534-97-85,
Wszelkie informacje w sprawach rekrutacji, w tym o spełnieniu bądź nie, wymogów formalnych, można uzyskać w Wydziale Organizacji i Kadr, pok. 130,  tel. 89/527- 97-81.
Informacja o rozstrzygnięciu naboru będzie podana do publicznej wiadomości na stronie e-rekrutacje.olsztyn.eu, zakładka – „Wyniki naborów” oraz  w Urzędzie Miasta Olsztyna na elektronicznej tablicy ogłoszeń, zakładka "Oferty pracy", zakładka "Wyniki naborów".
Przewiduje się zatrudnienie na czas określony.

Informacja dodatkowa:
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Olsztyna z siedzibą w Olsztynie, Plac Jana Pawła II 1;
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych – iod@olsztyn.eu;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na potrzeby aktualnej rekrutacji na podstawie art. 6 ust 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974r.;
4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy
 od dnia zakończenia postępowania rekrutacyjnego. Po tym okresie dane zostaną usunięte. Przed upływem powyższego terminu dane zostaną usunięte w przypadku, gdy ich dalsze przechowywanie stanie się zbędne dla procesu rekrutacyjnego;
5) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,  prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a w zakresie danych podanych dobrowolnie również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, cofnięcia zgody na ich przetwarzanie i usunięcia;
6) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych;
7) podanie przez Pana/Panią danych osobowych obowiązkowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.


Rejestr zmian