Elektroniczna rekrutacja do pracy
w Urzędzie Miasta Olsztyna

KIEROWNIK REFERATU OBSŁUGI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH W WYDZIALE INFORMATYKI, URZĘDU MIASTA OLSZTYNA, PLAC JANA PAWŁA II 1

A- A+

Postępowanie zostało rozstrzygnięte

Informujemy, że nabór nie został rozstrzygnięty.

Miejska jednostka organizacyjna:
Urząd Miasta Olsztyna
Data opublikowania:
10-12-2018
Wymiar i liczba etatów:
1
Obowiązki:
 • Nadzorowanie i koordynacja realizacji zadań wykonywanych przez pracowników Referatu.
 • Nadzorowanie procesu obsługi informatycznej jednostek organizacyjnych Gminy.
 • Sprawowanie nadzoru nad bieżącym funkcjonowaniem lokalnych sieci komputerowych jednostek organizacyjnych.
 • Nadzorowanie procesu zarządzania uprawnieniami użytkowników.
 • Nadzorowanie procesu identyfikacji ryzyk związanych z utrzymaniem i ciągłością pracy stacji roboczych, systemów serwerowych oraz sieci teleinformatycznej.
 • Zapewnienie sprzętu komputerowego (w tym stacji roboczych oraz infrastruktury serwerowej) i oprogramowania oraz utrzymanie i rozbudowę sieci komputerowej,
 • Nadzorowanie procesu wykonywania inwentaryzacji i opracowywania analizy w zakresie  aktualnego stanu informatyzacji jednostek
 • Dokonywanie ocen, dbanie o rozwój oraz motywuje podległych pracowników
Wymagania niezbędne:
 • obywatelstwo polskie,
 • wykształcenie wyższe informatyczne lub pokrewne lub wyższe i podyplomowe w zakresie informatyki,
 • co najmniej 4 letni staż pracy zawodowej w tym 2 lata na stanowisku informatycznym,
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • znajomość ustaw:
  - Ustawa  o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne,
  - Ustawa o ochronie danych osobowych,
 • znajomość zasad bezpieczeństwa informatycznego,
 • znajomość zasad zarządzania projektami informatycznymi,
 • znajomośc budowy i podstaw funkcjinowania sieci opartych na protokole IP,
 • znajomość technologii informatycznych (bazy danych, technologie i standardy budowy aplikacji, systemów: Windows i Linux, zasad bezpieczeństwa informatycznego, podstaw projektowania stron www),
 • znajomośc technologii sprzętu komputerowego, drukującego i kopiującego oraz skanującego,
 • znajomośc sieci komputerowych LAN i WAN,
 • znajomość usług katalogowych,
 • znajoimośc współczesnych technologii stosowanych w sieciach teleinformatycznych.
Wymagania dodatkowe:
 • co najmniej 1 rok doświadczenia na stanowisku kierowniczym.
Umiejętności:
 • terminowość i dokładność,
 • umiejętność prawidłowego stosowania wiedzy,
 • komunikatywność,
 • kultura osobista
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • umiejętność zarządzania zespołem.
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 • list motywacyjny,
 • skan lub zdjęcie dyplomu/dyplomów potwierdzających wymagane wykształcenie,
 • dokumenty potwierdzające co najmniej 4 letni staż pracy w tym przynajmniej 2 lata doświadczenia na stanowisku informatycznym (świadectwa pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu)
 • skany lub zdjęcia dokumentów potwierdzających wymagania dodatkowe (w przypadku ich posiadania).
Termin składania ofert:
20-12-2018
Miejsce składania ofert:
Urząd Miasta Olsztyna (tylko wersja elektroniczna poprzez formularz aplikacyjny)
Informacje dodatkowe:

Dodatkowe informacje można uzyskać u Dyrektora Wydziału Informatyki Urzędu Miasta Olsztyna, Pl. Jana Pawła II 1, pok. 011, tel. 89 527-60-52, tel. 89 527-31-11, wew. 358
Wszelkie informacje w sprawach rekrutacji, w tym o spełnieniu, bądź nie wymogów formalnych, można uzyskać w Wydziale Organizacji i Kadr pok. 130 tel. 89/527-97-81.
Informacja o rozstrzygnięciu naboru będzie podana do publicznej wiadomości na stronie
e-rekrutacje.olsztyn.eu, zakładka – „Wyniki naborów” oraz  w Urzędzie Miasta Olsztyna na tablicy ogłoszeń „Nabór na wolne stanowiska pracy”.
Przewiduje się zatrudnienie na czas określony.

Informacja dodatkowa:
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Olsztyna z siedzibą
 w Olsztynie, Plac Jana Pawła II 1;
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych – iod@olsztyn.eu;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na potrzeby aktualnej rekrutacji na podstawie art. 6 ust 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974r.;
4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy
 od dnia zakończenia postępowania rekrutacyjnego. Po tym okresie dane zostaną usunięte. Przed upływem powyższego terminu dane zostaną usunięte w przypadku, gdy ich dalsze przechowywanie stanie się zbędne dla procesu rekrutacyjnego;
5) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,  prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a w zakresie danych podanych dobrowolnie również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, cofnięcia zgody na ich przetwarzanie i usunięcia;
6) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych;
7) podanie przez Pana/Panią danych osobowych obowiązkowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.


Rejestr zmian