Elektroniczna rekrutacja do pracy
w Urzędzie Miasta Olsztyna

KIEROWNIK REFERATU PLANOWANIA I ROZLICZANIA BUDŻETU I INWESTYCJI W WYDZIALE INWESTYCJI MIEJSKICH URZĘDU MIASTA OLSZTYNA PL. JANA PAWŁA II 1

A- A+

Postępowanie zostało rozstrzygnięte

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

Informujemy, że na stanowisko kierownika Referatu planowania i rozliczania budżetu i inwestycji w Wydziale Inwestycji Miejskich  Urzędu Miasta Olsztyna  została wybrana:

PANI ANNA STAŚKIEWICZ  zam. OLSZTYN

kandydatka  spełniła  wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o naborze i  wykazała  się  bardzo dobrą znajomością zagadnień niezbędnych na tym stanowisku.

 

                                                                                                                                                                                                                                        Olsztyn, 04.08.2017r.

 

Miejska jednostka organizacyjna:
Urząd Miasta Olsztyna
Data opublikowania:
18-07-2017
Wymiar i liczba etatów:
1
Obowiązki:
 1. Planowanie i organizowanie pracy referatu, ustalanie zadań i nadzorowanie ich realizacji.
 2. Koordynowanie przygotowywania materiałów planistycznych.
 3. Przedstawianie do decyzji wniosków w sprawie zmian w planie finansowym Wydziału.
 4. Zapewnienie prawidłowości rozliczania inwestycji prowadzonych przez Wydział.
 5. Monitorowanie prawidłowości gospodarki środkami trwałymi powstałymi w wyniku inwestycji prowadzonych przez Wydział.
 6. Nadzorowanie czynności z zakresu centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług w Gminie Olsztyn w zakresie zdarzeń gospodarczych realizowanych przez Wydział.
 7. Kontrolowanie zapisów zawieranych umów wykonawczych i projektowych, dotyczących zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Miasta dla zadań Wydziału.
Wymagania niezbędne:
 • obywatelstwo polskie,
 • wykształcenie wyższe o kierunku ekonomia lub finanse i rachunkowość lub inne łącznie ze studiami podyplomowymi na kierunku ekonomia lub finanse lub rachunkowość,
 • co najmniej 4-letni staż pracy zawodowej, w tym co najmniej 1 rok doświadczenia na stanowisku kierowniczym w obszarze finasowo-ekonomicznym lub stanowisku głównego księgowego,
 • znajomość ustaw:
  - o finansach publicznych,
  - o podatku od towarów i usług,
  - o rachunkowości,
  - Prawo zamówień publicznych,
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
Wymagania dodatkowe:
 • co najmniej 1 rok doświadczenia w obszarze finansowo-ekonomicznym JST
Umiejętności:
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • umiejętność komunikacji i współpracy,
 • odporność na stres,
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 • list motywacyjny
 • skan lub zdjęcie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • skan lub zdjęcie dokumentów potwierdzających staż pracy i wymagane doświadczenie (np. świadectwa pracy, zaświadczenia o aktualnym zatrudnieniu),
 • skan lub zdjęcie dokumentów potwierdzających 1 rok doświadczenia na stanowisku kierowniczym w obszarze finasowo-ekonomicznym lub stanowisku głównego księgowego,
 • skan lub zdjęcie dokumentów potwierdzających wymagania dodatkowe (w przypadku ich posiadania),
Termin składania ofert:
30-07-2017
Miejsce składania ofert:
Urząd Miasta Olsztyna
Informacje dodatkowe:

Dodatkowe informacje można uzyskać u Zastępcy Dyrektora Wydziału Inwestycji Miejskich, Pl. Jana Pawła II 1, tel. 89/534-94-31, tel. 89 527-31-11, wew. 400.
Wszelkie informacje w sprawach rekrutacji, w tym o spełnieniu bądź nie, wymogów formalnych, można uzyskać w Wydziale Organizacji i Kadr, pok. 130,  tel. 89/527- 97-81.
Informacja o rozstrzygnięciu naboru będzie podana do publicznej wiadomości na stronie    e-rekrutacje.olsztyn.eu, zakładka – „Wyniki naborów” oraz  w Urzędzie Miasta Olsztyna na tablicy ogłoszeń „Nabór na wolne stanowiska pracy”.
Przewiduje się zatrudnienie na czas określony.


Rejestr zmian