Elektroniczna rekrutacja do pracy
w Urzędzie Miasta Olsztyna

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO INSPEKTORA NADZORU DS. ELEKTRYCZNYCH W WYDZIALE INWESTYCJI MIEJSKICH URZĘDU MIASTA OLSZTYNA

A- A+

Postępowanie zostało rozstrzygnięte

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

Informujemy, że na stanowisko inspektora nadzoru ds. elektrycznych w Wydziale Inwestycji Miejskich Urzędu Miasta Olsztyna  został  wybrany:

PAN  WITOLD  SZOKALSKI  zam. OLSZTYN

kandydat  spełnił  wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o naborze i  wykazał  się  bardzo dobrą znajomością zagadnień niezbędnych na tym stanowisku.

                                                                                                                                                                           Olsztyn, 13.10.2017r.

Miejska jednostka organizacyjna:
Urząd Miasta Olsztyna
Data opublikowania:
04-09-2017
Wymiar i liczba etatów:
1
Obowiązki:

1. pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami remontowymi i inwestycyjnymi, w tym:
a) weryfikacja dokumentacji technicznej przyszłych budów,
b) weryfikacja dokumentacji prowadzonej budowy,
c) rozliczanie indywidualnych zadań wg prowadzonej branży,
d) dokonywanie odbiorów częściowych i końcowego budowy oraz nadzór zgodności zgłaszanych do  odbioru robót zgodnie z zatwierdzonym projektem i zawartymi umowami,
e)  przekazywanie zrealizowanych zadań do użytkowania,
f)  przygotowywanie wniosków do przetargu dla zamówień podlegających ustawie Prawo zamówień publicznych oraz przygotowywanie postępowań dla zamówień nie podlegających ustawie Prawo     zamówień publicznych, związanych z realizowanymi inwestycjami,
g) przygotowywanie umów i aneksów do umów związanych z realizowanym   przedsięwzięciem,
2. realizacja projektów współfinansowanych ze środków europejskich,
3. przeprowadzanie w okresach gwarancji, przeglądów obiektów, egzekwowanie naprawy lub usunięcia usterek w wypadku ich stwierdzenia,
4. sporządzanie przedmiaru robót i szczegółowych specyfikacji dla prac nie wymagających pozwolenia na budowę,
5. udział w pracach Komisji Przygotowania i Opiniowania Projektów Inwestycyjnych oraz Komisji Przetargowej.

Wymagania niezbędne:
 • obywatelstwo polskie,
 • wykształcenie wyższe o kierunku elektroenergetyka lub elektryka lub elektrotechnika,
 • co najmniej 3 letni staż pracy zawodowej,
 • uprawnienia budowlane o specjalności instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń,
 • Znajomość ustaw:
  - Prawo budowlane,
  - Prawo zamówień publicznych,
  - Kodeks postępowania administracyjnego,
 • umiejętność kosztorysowania,
 • bardzo dobra obsługa komputera, w tym pakiet Microsoft Office,
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
Wymagania dodatkowe:
 • doświadczenie w pracy na stanowisku inspektora nadzoru ds.elektrycznych,
 • znajomość zasad realizacji inwestycji na podstawie Warunków Kontraktowych FIDIC,
Umiejętności:
 • terminowość i dokładność,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • komunikatywność,
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 • list motywacyjny,
 • skan lub zdjęcie dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • skany lub zdjęcia dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia o aktualnym zatrudnieniu),
 • skan lub zdjęcie uprawnień budowlanych,
 • skany lub zdjęcia dokumentów potwierdzających wymagania dodatkowe (w przypadku ich posiadania).
Termin składania ofert:
14-09-2017
Miejsce składania ofert:
Urząd Miasta Olsztyna
Informacje dodatkowe:

Dodatkowe informacje można uzyskać u Zastępcy Dyrektora Wydziału Inwestycji Miejskich, Pl. Jana Pawła II 1, tel. 89/534-94-31, tel. 89 527-31-11, wew. 400.
Wszelkie informacje w sprawach rekrutacji, w tym o spełnieniu bądź nie, wymogów formalnych, można uzyskać w Wydziale Organizacji i Kadr, pok. 130,  tel. 89/527- 97-81.
Informacja o rozstrzygnięciu naboru będzie podana do publicznej wiadomości na stronie  e-rekrutacje.olsztyn.eu, zakładka – „Wyniki naborów” oraz  w Urzędzie Miasta Olsztyna na tablicy ogłoszeń „Nabór na wolne stanowiska pracy”.
Przewiduje się zatrudnienie na czas określony.


Rejestr zmian