Elektroniczna rekrutacja do pracy
w Urzędzie Miasta Olsztyna

PODINSPEKTOR DS. CZASU PRACY W WYDZIALE ORGANIZACJI I KADR URZĘDU MIASTA OLSZTYNA PL. JANA PAWŁA II 1

A- A+

Postępowanie zostało rozstrzygnięte

Informujemy, że na stanowisko podinspektora ds. czasu pracy w Wydziale Organizacji i Kadr Urzędu Miasta Olsztyna  został wybrany:

PAN KRZYSZTOF LEWANDOWSKI  zam. OLSZTYN

Kandydat spełnił wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o naborze i  wykazał się  bardzo dobrą znajomością zagadnień niezbędnych na tym stanowisku.

 

                                                                                                                                                                                                  Olsztyn, 12.08.2019r.

Jednostka organizacyjna:
Wydział Organizacji i Kadr
Data opublikowania:
18-07-2019
Wymiar i liczba etatów:
1
Obowiązki:

Prowadzenie spraw związanych z ewidencją i rozliczaniem czasu pracy, a w szczególności:

 • monitorowanie wykonania planu urlopów pracowników Urzędu,
 • monitorowanie czasu pracy pracowników w systemie RCP,
 • ewidencjonowanie urlopów wypoczynkowych i okolicznościowych,
 • rejestrowanie i rozliczanie pracy w godzinach nadliczbowych,
 • rozliczanie czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym,
 • prowadzenie ewidencji czasu pracy w programie kadrowo-płacowym,
 • sporządzanie raportów z czasu pracy.
Wymagania niezbędne:
 • obywatelstwo polskie,
 • wykształcenie wyższe,
 • doświadczenie w pracy na stanowisku związanym z prowadzeniem dokumentacji dotyczącej czasu pracy,
 • znajomość przepisów prawa z zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunku pracy oraz sposobu prowadzenia ewidencji czasu pracy,
 • bardzo dobra znajomość przepisów Działu szóstego i siódmego Kodeksu pracy,
 • bardzo dobra obsługa komputera, w tym pakiet Microsoft Office, (WORD, EXCEL),
 • brak skazania za umyślne przestępstwo z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
Umiejętności:
 • komunikatywność,
 • dokładność i terminowość,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność organizacji pracy na stanowisku.
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 • list motywacyjny,
 • skan lub zdjęcie dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • dokumenty potwierdzające doświadczenie w pracy na stanowisku związanym z prowadzeniem dokumentacji dotyczącej czasu pracy.
Termin składania ofert:
28-07-2019
Miejsce składania ofert:
Urząd Miasta Olsztyna (tylkowersja elektroniczna poprzez formularz aplikacyjny)
Informacje dodatkowe:

Dodatkowe informacje można uzyskać u Kierownika Referatu Kadr i Szkoleń, Pl. Jana Pawła II 1, pok. 130, tel. 89/527-97-81,  89/527-31-11, wew. 517
Wszelkie informacje w sprawach rekrutacji, w tym o spełnieniu bądź nie, wymogów formalnych, można uzyskać w Wydziale Organizacji i Kadr, pok. 130,  tel. 89/527- 97-81.
Informacja o rozstrzygnięciu naboru będzie podana do publicznej wiadomości na stronie e-rekrutacje.olsztyn.eu, zakładka – „Wyniki naborów” oraz  w Urzędzie Miasta Olsztyna na tablicy ogłoszeń „Nabór na wolne stanowiska pracy”.
Przewiduje się zatrudnienie na czas określony.

Warunki pracy na danym stanowisku pracy:
- usytuowanie stanowiska pracy: budynek wielokondygnacyjny, winda, schody,
- praca przy stanowisku komputerowym, wymagająca wysokiego stopnia samodzielności, a także bezpośredniego i telefonicznego kontaktu z pracownikami innych komórek Urzędu Miasta.

W czerwcu 2019 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Olsztyna,  w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosił mniej niż 6%.

 Informacja dodatkowa:
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Olsztyna z siedzibą w Olsztynie, Plac Jana Pawła II 1;
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych – iod@olsztyn.eu;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na potrzeby aktualnej rekrutacji na podstawie art. 6 ust 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974r.;
4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy
 od dnia zakończenia postępowania rekrutacyjnego. Po tym okresie dane zostaną usunięte. Przed upływem powyższego terminu dane zostaną usunięte w przypadku, gdy ich dalsze przechowywanie stanie się zbędne dla procesu rekrutacyjnego;
5) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,  prawo
 do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a w zakresie danych podanych dobrowolnie również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, cofnięcia zgody na ich przetwarzanie i usunięcia;
6) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych;
7) podanie przez Pana/Panią danych osobowych obowiązkowych jest obligatoryjne w oparciu
 o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
Rejestr zmian