Elektroniczna rekrutacja do pracy
w Urzędzie Miasta Olsztyna

PODINSPEKTOR DS. KSIĘGOWOŚCI I SPRAWOZDAWCZOŚCI BUDŻETOWEJ W WYDZIALE BUDŻETU URZĘDU MIASTA OLSZTYNA

A- A+

Postępowanie zostało rozstrzygnięte

Informujemy, że nabór na stanowisko podinspektora ds. księgowości i sprawozdawczości budżetowej w Wydziale Budżetu nie został rozstrzygnięty.

Olsztyn, 26.03.2019r.

Miejska jednostka organizacyjna:
Urząd Miasta Olsztyna
Data opublikowania:
01-03-2019
Wymiar i liczba etatów:
1
Obowiązki:
 • przygotowywanie poleceń przelewów środków finansowych jednostkom organizacyjnym Miasta,
 • ewidencjonowanie wyciągów bankowych, sprawozdań budżetowych i sprawozdań z operacji finansowych oraz księgowanie w systemie finansowo – księgowym,
 • weryfikacja jednostkowych sprawozdań budżetowych i z operacji finansowych oraz finansowych jednostek organizacyjnych miasta pod względem formalnym i rachunkowym oraz inicjowanie konieczności dokonywania w nich poprawek,
 • weryfikacja sprawozdań budżetowych oraz z operacji finansowych pod kątem naruszeń dyscypliny finansów publicznych,
 • monitorowanie spłat udzielonych pożyczek remontowych, przygotowywanie materiałów i informacji do wezwań do zapłaty, projektów rozstrzygnięć Prezydenta Olsztyna, dokumentacji w celu skierowania sprawy na drogę egzekucji komorniczej,
 • przygotowywanie opracowań, w tym zarządzeń Prezydenta Olsztyna, instrukcji, analiz i opinii, sprawozdań jednostkowych i łącznych,
 • realizacja zobowiązań z tytułu umów i porozumień w przedmiocie zagadnień objętych działaniami Wydziału (w tym związanych z: obsługą zadłużenia, płatnościami z środków unijnych, współpracą z innymi samorządami).
Wymagania niezbędne:
 • obywatelstwo polskie,
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
 • wykształcenie wyższe ekonomiczne,
 • znajomość ustaw:
  - ustawa o rachunkowości,
  - ustawa o finansach publicznych,
  - ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
  - ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
  - ustawa o samorządzie gminnym,
  - ustawa o samorządzie powiatowym
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera, w tym programów Word i Excel.
Wymagania dodatkowe:
 • kurs dla kandydatów na samodzielnego/głównego księgowego.
 • co najmniej 6 miesięczny staż pracy zawodowej na pokrewnym stanowisku w jednostkach administracji publicznej, w pionie finansowym lub co najmniej 6 miesięczny staż absolwencki w jednostkach administracji publicznej (staż nie później niż przed upływem 5 lat przed terminem złożenia dokumentów).
Umiejętności:
 • umiejętność pracy w sytuacjach trudnych, stresowych oraz pod presją czasu,
 • komunikatywność,
 • terminowość i dokładność,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • planowanie i organizowanie pracy,
 • kultura osobista.
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 • list motywacyjny,
 • skan lub zdjęcie dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • skany lub zdjęcia dokumentów potwierdzających wymagania dodatkowe (w przypadkach ich posiadania).
Termin składania ofert:
11-03-2019
Miejsce składania ofert:
Urząd Miasta Olsztyna (tylko wersja elektroniczna poprzez formularz aplikacyjny)
Informacje dodatkowe:

Dodatkowe informacje dotyczące obowiązków na stanowisku można uzyskać u dyrektora Wydziału Budżetu, ul. Wyzwolenia 30, pok. 117, tel. 89 527-31-11, wew. 342.
 Wszelkie informacje w sprawach rekrutacji, w tym o spełnieniu bądź nie, wymogów formalnych, można uzyskać w Wydziale Organizacji i Kadr, pok. 130,  tel. 89/527- 97-81.
Informacja o rozstrzygnięciu naboru będzie podana do publicznej wiadomości na stronie e-rekrutacje.olsztyn.eu, zakładka – „Wyniki naborów” oraz  w Urzędzie Miasta Olsztyna na Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń zakładka - "Oferty pracy", zakładaka  - "Wyniki naborów".
Przewiduje się zatrudnienie na czas określony.

Informacja dodatkowa:
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Olsztyna z siedzibą
w Olsztynie, Plac Jana Pawła II 1;
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych – iod@olsztyn.eu;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na potrzeby aktualnej rekrutacji na podstawie art. 6 ust 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974r.;
4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy
 od dnia zakończenia postępowania rekrutacyjnego. Po tym okresie dane zostaną usunięte. Przed upływem powyższego terminu dane zostaną usunięte w przypadku, gdy ich dalsze przechowywanie stanie się zbędne dla procesu rekrutacyjnego;
5) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,  prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a w zakresie danych podanych dobrowolnie również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, cofnięcia zgody na ich przetwarzanie i usunięcia;
6) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych;
7) podanie przez Pana/Panią danych osobowych obowiązkowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.


Rejestr zmian