Elektroniczna rekrutacja do pracy
w Urzędzie Miasta Olsztyna

PODINSPEKTOR DS. KSIĘGOWOŚCI I WINDYKACJI DOCHODÓW NIEPODATKOWYCH GMINY W WYDZIALE FINANSÓW W URZĘDZIE MIASTA OLSZTYNA, PLAC JANA PAWŁA II 1

A- A+

Postępowanie zostało rozstrzygnięte

Informujemy, że na stanowisko podinspektora ds. księgowości i windykacji dochodów niepodatkowych Gminy w Wydziale Finansów została wybrana:

PANI ŻANETA ŻELECH zam. OLSZTYN

Kandydatka spełniła wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o naborze i wykazała się bardzo dobrą znajomością zagadnień niezbędnych na tym stanowisku.

Olsztyn, 11.08.2017 roku

Miejska jednostka organizacyjna:
Urząd Miasta Olsztyna
Data opublikowania:
27-07-2017
Wymiar i liczba etatów:
1
Obowiązki:
 • księgowanie dowodów wpłat i wypłat z raportów kasowych i wyciągów bankowych oraz not księgowych,
 • przygotowywanie danych księgowych do sprawozdań miesięcznych, kwartalnych i rocznych oraz do informacji o należnościach wymagalnych,
 • przygotowywanie dowodów wpłat i wypłat dotyczących dochodów niepodatkowych gminy,
 • obsługa interesanta w zakresie udzielania informacji dotyczących sald kontrahentów,
 • wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych.
Wymagania niezbędne:
 • obywatelstwo polskie,
 • wykształcenie wyższe,
 • znajomość przepisów prawa, a w szczególności:
  - ustawy o rachunkowości,
  - kodeksu postępowania administracyjnego,
  - ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
  - rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów  w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji  w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. z 2011r. Nr 27, poz. 140),
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
Wymagania dodatkowe:
 • co najmniej 1 rok doświadczenia w pracy w służbach finansowych administracji publicznej,
 • wykształcenie wyższe ekonomiczne.
Umiejętności:
 • terminowość i dokładność,
 • komunikatywność,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • planowanie i organizowanie pracy,
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera, w tym programów Word i Excel.
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 • list motywacyjny
 • skan lub zdjęcie dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • skan lub zdjęcie dokumentów potwierdzających wymagania dodatkowe (w przypadku ich posiadania),
Termin składania ofert:
07-08-2017
Miejsce składania ofert:
Urząd Miasta Olsztyna
Informacje dodatkowe:

Dodatkowe informacje można uzyskać u Kierownika Referatu Księgowości Dochodów Niepodatkowych, Pl. Jana Pawła II 1,pok. 5, tel. 89/527-31-11 wew. 319
Wszelkie informacje w sprawach rekrutacji, w tym o spełnieniu bądź nie, wymogów formalnych, można uzyskać w Wydziale Organizacji i Kadr, pok. 130,  tel. 89/527- 97-81.
Informacja o rozstrzygnięciu naboru będzie podana do publicznej wiadomości na stronie    e-rekrutacje.olsztyn.eu, zakładka – „Wyniki naborów” oraz  w Urzędzie Miasta Olsztyna na tablicy ogłoszeń „Nabór na wolne stanowiska pracy”.
Przewiduje się zatrudnienie na czas określony.


Rejestr zmian