Elektroniczna rekrutacja do pracy
w Urzędzie Miasta Olsztyna

PODINSPEKTOR DS. KSIĘGOWOŚCI I WINDYKACJI DOCHODÓW Z MAJĄTKU GMINY W WYDZIALE FINANSÓW W URZEDZIE MIASTA OLSZTYNA. PLAC JANA PAWŁA II 1

A- A+

Postępowanie zostało rozstrzygnięte

Informacja

Informujemy, że na stanowisko podinspektora ds. księgowości i windykacji dochodów z majątku Gminy w Wydziale Finansów Urzędu Miasta Olsztyna zostały wybrane:

PANI ELŻBIETA GAŁKOWSKA zam. OLSZTYN

PANI SYLWIA ŚWIERZEWSKA zam. OLSZTYN

Kandydatki wykazały się bardzo dobrą znajomością zagadnień określonych w ogłoszeniu o naborze i spełniły oczekiwania Komisji.

 

Olsztyn, 23.10.2018 roku

Miejska jednostka organizacyjna:
Urząd Miasta Olsztyna
Data opublikowania:
01-10-2018
Wymiar i liczba etatów:
2
Obowiązki:
 • obsługa interesanta w zakresie udzielania informacji dotyczących sald kontrahentów,
 • księgowanie dowodów wpłat i wypłat z raportów kasowych i wyciągów bankowych oraz not księgowych,
 • windykacja należności (wysyłanie wezwań do zapłaty i upomnień, wystawianie tytułów wykonawczych, przekazywanie spraw do Biura ds. Obsługi Prawnej celem wyegzekwowania zaległości),
 • przygotowywanie danych księgowych do sprawozdań miesięcznych, kwartalnych i rocznych oraz do informacji o należnościach wymagalnych.
Wymagania niezbędne:
 • obywatelstwo polskie,
 • wykształcenie wyższe,
 • znajomość przepisów prawa, a w szczególności:
  - ustawy o rachunkowości,
  - kodeksu postępowania administracyjnego,
  - ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
  - rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów  w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji  w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. z 2011r. Nr 14, poz.. 67),
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
Wymagania dodatkowe:
 • co najmniej 1 rok doświadczenia w pracy w służbach finansowych administracji publicznej,
 • wykształcenie wyższe ekonomiczne,
Umiejętności:
 • terminowość i dokładność,
 • komunikatywność,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • planowanie i organizowanie pracy,
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera, w tym programów Word i Excel.
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 • list motywacyjny
 • skan lub zdjęcie dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • skan lub zdjęcie dokumentów potwierdzających wymagania dodatkowe (w przypadku ich posiadania),
Termin składania ofert:
11-10-2018
Miejsce składania ofert:
Urząd Miasta Olsztyna (tylko wersja elektroniczna)
Informacje dodatkowe:
 • list motywacyjny
 • skan lub zdjęcie dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • skan lub zdjęcie dokumentów potwierdzających wymagania dodatkowe (w przypadku ich posiadania),

Rejestr zmian