Elektroniczna rekrutacja do pracy
w Urzędzie Miasta Olsztyna

PODINSPEKTOR DS. KSIĘGOWOŚCI OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI W WYDZIALE ŚRODOWISKA URZĘDU MIASTA OLSZTYNA, PLAC JANA PAWŁA II 1

A- A+

Postępowanie zostało rozstrzygnięte

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

Informujemy, że na stanowisko podinspektora ds. księgowości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Wydziale Środowiska została wybrana:

PANI ANNA ŁUKASZEWICZ zam. OLSZTYN

Kandydatka spełniła wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o naborze i wykazała się bardzo dobrą znajomością zagadnień niezbędnych na tym stanowisku.

 Olsztyn, 19.11.2018 roku

Miejska jednostka organizacyjna:
Urząd Miasta Olsztyna
Data opublikowania:
25-10-2018
Wymiar i liczba etatów:
1
Obowiązki:

Do podstawowych obowiązków pracownika należy: 1. dokonywanie rozliczeń podatników z tytułu wpłat, nadpłat i zaległości w systemie informatycznym, 2. monitorowanie terminowości dokonywanych przez podatników wpłat należności, 3. podejmowanie działań zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych, w szczególności wystawianie upomnień oraz tytułów wykonawczych, 4. przygotowywanie danych do sprawozdań z realizacji wpływów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wymagania niezbędne:

• obywatelstwo polskie, • wykształcenie średnie ekonomiczne lub wyższe • co najmniej 3 letni staż pracy w przypadku wykształcenia średniego • brak skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, • znajomość ustaw: - ordynacja podatkowa, - ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, - ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, • obsługa programów MS Office (Word, Excel)

Wymagania dodatkowe:

• 1 rok doświadczenia w księgowości lub w administracji podatkowej

Umiejętności:

- terminowość i dokładność, - umiejętność pracy w zespole, - komunikatywność, - chęć podnoszenie kwalifikacji, - kultura osobista

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

• list motywacyjny, • skan lub zdjęcie dyplomu ukończenia studiów wyższych, • skany lub zdjęcia dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia o aktualnym zatrudnieniu). • skan lub zdjęcie dokumentów potwierdzających wymagania dodatkowe (w przypadku ich posiadania)

Termin składania ofert:
04-11-2018
Miejsce składania ofert:
Oferty składa się poprzez wypełnienie i przesłanie wyłącznie drogą elektroniczną formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej www.bip.olsztyn.eu w terminie do dnia 04.11. 2018 roku. Decyduje data wysłania formularza.
Informacje dodatkowe:

Dodatkowe informacje można uzyskać u Kierownika Referatu ds. księgowości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnym w Wydziale Środowiska Urzędu Miasta Olsztyna, Pl. Jana Pawła II 1, pok.34a, , tel. 89 527-31-11, wew. 332, Wszelkie informacje w sprawach rekrutacji, w tym o spełnieniu, bądź nie wymogów formalnych, można uzyskać w Wydziale Organizacji i Kadr pok. 130 tel. 89/527-97-81. Informacja o rozstrzygnięciu naboru będzie podana do publicznej wiadomości na stronie e-rekrutacje.olsztyn.eu, zakładka – „Wyniki naborów” oraz w Urzędzie Miasta Olsztyna na tablicy ogłoszeń „Nabór na wolne stanowiska pracy”. Przewiduje się zatrudnienie na czas określony. Informacja dodatkowa: Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Olsztyna z siedzibą w Olsztynie, Plac Jana Pawła II 1; 2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych – iod@olsztyn.eu; 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na potrzeby aktualnej rekrutacji na podstawie art. 6 ust 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974r.; 4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy od dnia zakończenia postępowania rekrutacyjnego. Po tym okresie dane zostaną usunięte. Przed upływem powyższego terminu dane zostaną usunięte w przypadku, gdy ich dalsze przechowywanie stanie się zbędne dla procesu rekrutacyjnego; 5) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a w zakresie danych podanych dobrowolnie również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, cofnięcia zgody na ich przetwarzanie i usunięcia; 6) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, 7) podanie przez Pana/Panią danych osobowych obowiązkowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.


Rejestr zmian